ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Ключові слова: сфера охорони здоров’я, медико- соціальна робота, медичне законодавство, право на здоров’я, здоровий спосіб життя

Анотація

У статті висвітлено суспільне значення медико-соціальної роботи, яка на сучасному етапі є невід’ємним компонентом сфери охорони здоров’я. Розкрито і охарактеризовано роль і значення здоров’я для людини, яке сьогодні набуло великого значення і викликало необхідність визнання на міжнародному рівні здоров’я як основного права кожної людини, а досягнення кожної держави у сфері охорони здоров’я є цінністю для всіх. Реалізація цього права – найважливіше соціальне завдання, для виконання якого необхідні зусилля не лише системи охорони здоров’я, а й інших соціальних та економічних секторів суспільства. Авторами проаналізовано медико-соціальні аспекти здоров’я у законодавстві України. Доведено, що основним джерелом права у сфері охорони здоров’я України є законодавство як система взаємоузгоджених законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів у зазначеній сфері, які регулюють публічні і приватні відносини у сфері охорони здоров’я. Проаналізовано вітчизняні законодавчо-нормативні документи, які становлять правову основу медико-соціальної роботи: Конституцію України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, спеціальні закони в окремих сферах медичної діяльності (донорство, психічна допомога, окремі інфекційні захворювання та ін.), галузеві кодекси, які містять загальні норми, що застосовуються в медичній сфері (Цивільний і Кримінальний кодекси, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю та ін.), акти центральних і місцевих органів державної виконавчої влади (укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази і розпорядження МОЗ України, нормативно-правові акти інших органів влади) тощо. У роботі встановлено, що, за висновками експертів, вітчизняна нормативно- правова база сфери охорони здоров’я має бути доопрацьованою, щоб відображати реалії та практичні можливості для поліпшення ситуації у сфері охорони здоров’я з урахуванням справедливого (тобто однакового для всіх) гарантованого рівня медичної допомоги.

Посилання

1. Вороненко Ю.В., Прус Л.О., Чуйко А.П. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я. Київ : Здоров’я, 2002. 358 с.
2. Европейская база данных «Здоровье для всех». URL: https://www.euro.who.int/ru/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-family-of-databases-hfa-db.
3. Здоровье 2020 – основы европейской политики и стратегии для XXI века. ВОЗ, 2013. 232 с.
4. Зима І.Я. Аналіз законодавчого забезпечення державного управління трансформацією системи охорони здоров’я. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 108–113.
5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341–14.
6. Майданик Р. Законодавство України у сфері охорони здоров’я: система і систематизація. Медичне право. 2013. № 2(12). С. 63–74.
7. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/.
8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/цивільний.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Гончаренко, О. В., Іонова, І. М., & Поляничко, А. О. (2021). ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 260-265. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-40