ПРОБЛЕМA ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Ключові слова: заклад дошкільної освіти (ЗДО), управління, ефективність, кваліметрія, керівник, компетентність, менеджер, освітній простір, партнерська взаємодія, тайм-менеджмент

Анотація

У статті досліджується актуальна проблема сучасності – шляхи підвищення ефективності управління закладом дошкільної освіти. Зроблено аналіз останніх досліджень і публікацій, надана характеристика понять, на які спираються автори: «управління», «управлінська діяльність», «менеджер освіти», «освітній простір», «освітнє середовище», «ефективність управління», «компетентність» тощо. Окреслено мету статті, яка полягає у визначенні шляхів підвищення ефективності управління дошкільної освіти у сучасному освітньому просторі. У статті використані сучасні нормативно-директивні документи стосовно організації закладу дошкільної освіти, управління освітнім процесом: Базовий компонент дошкільної освіти, Нова редакція та Положення про заклад дошкільної освіти. Розкриті психолого-педагогічні та методологічні основи управлінської діяльності керівника ЗДО. Охарактеризовано основні складники змісту роботи директора закладу та принципи управління: демократизації, децентралізації, гуманізації та людиноцентризму. Особливу увагу приділено вимогам до сучасного управлінця. У дослідженні виділено основні напрямки роботи керівника: робота з педагогічним колективом та обслуговуючим персоналом; створення досконалої матеріально-технічної бази; удосконалення предметно- розвивального освітнього середовища; планування; контроль; підготовка дошкільного закладу до нового навчального року; проведення літньої оздоровчої компанії; робота з батьками та охорона життя і здоров’я, створення безпечних умов життя. Виділено важливі фактори підвищення ефективності управління ЗДО: представлена виважена стратегія спілкування; партнерська взаємодія колективу закладу освіти і батьків; формування іміджу дошкільного закладу. Особливу увагу приділено впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність, що позитивно сприяє переходу на новий якісний рівень всіх структурних компонентів ЗДО. Значна увага приділена використанню кваліметричного підходу в управлінні та необхідності керівнику володіти міжнародною методикою ECERS-3, використання якої надає можливість якісно оцінити освітній процес ЗДО. Проаналізовано значення володіння елементами етикету, поведінковою культурою для підвищення авторитету, покращенню стилю у спілкуванні. Визначено значення комунікативних, сугестивних, перцептивних вмінь управлінця. Особливо важливою є асертивність поведінки як складової частини управлінського потенціалу керівника. Охарактеризовані технології «тайм-менеджмету» та «лідерства-служіння» в управлінні ЗДО. Зроблено висновки та надано бібліографічний список.

Посилання

1. Базовий компонент (Державний стандарт) дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу. Наказ № 33 МОН України від 12.01.2021 р.
2. Бондар В. Конкурентноздатність педагога як складова його професійної компетентності. Сучасна початкова школа: вектори розвитку: збірник наукових праць. Бердянськ. 2012. С. 38–42
3. Братко М. Управління професійною підготовкою фахівців в умовах Університетського коледжу: теоретичний аспект. ScienceRise: Pedagogical Education. 2016. № 7(3). С. 9–16. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/.2016.74526.
4. Бусел Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додатками і доповненням). Київ : Ірпень, ВТФ Перун, 2005. 1728 с.
5. Драгнев Ю. Інформаційно-навчальне середовище як чинник професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору. Педагогіка і психологія професійної освіти. Київ. № 1. 2011. С. 94–99.
6. Каращук Л. Дидактическое обоснование содержания подготовки менеджеров образования (в системе последипломного образования) : дис...канд. пед. наук : 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки. Київ, 1995. 232 с.
7. Крижко В. Теорія та практика менеджменту в освіті. Київ : Освіта України, 2005. 256 с.
8. Крутій І., Дмитренко Г. Тайм-менеджмент в управлінні закладом освіти. Дошкільне виховання. № 3. 2013. С. 16–19.
9. Косенчук О., Новик І. Досліджуємо якість освітнього простору. Дошкільне виховання. № 10. 2020. С. 10–13.
10. Менеджмент освіти. Навчально-методичний посібник. / під заг. ред. О. Лінник. Лугангськ : Знання, 2018. 140 с.
11. Манилюк Ю. Не адміністратор – посадовець, а фасилітатор освіти. Дошкільне виховання. № 7. 2011. С. 12–14.
12. Ожегов О., Шведова М. Толковый словарь русского языка. Москва : Азбуковник. 1997. 944 с.
13. Положення про заклад дошкільної освіти : Постанова Кабінету Міністрів України № 86 від 27.01.2021 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-п#Text.
14. Половіна О. Педагог для дошкільника: Хто він? Вихователь-методист дошкільного закладу. № 1. 2018. С. 5.
15. Троян А. Дошкольное образовательное учреждение как объект управления. Вестник МаГУ: Периодический научный журнал. Магниторск, 2001–2002.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Бондаренко, Н. Б., & Грибоєдова, Т. О. (2021). ПРОБЛЕМA ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 9-16. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-01
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ