УТРУДЕННЯ У ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ІЗ БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: партнерство, взаємодія, спілкування, бар’єри, карантинні обмеження

Анотація

Статтю присвячено проблемі налаштування ефективної взаємодії дорослих суб’єктів (педагогів та батьків вихованців) освітнього простору в закладі дошкільної освіти, що є одним із важливих напрямів реформи освіти за концепцією «Нова Українська школа» та вимогою Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція 2021) – державного стандарту дошкільної освіти. У зв’язку із ци, взаємодія закладів дошкільної освіти з родинами дітей (як учасниками освітнього процесу) повинна бути спрямованою на формування високого рівня психологічної культури всіх учасників освітнього процесу як на рівні знань та настанов, так і на рівні повсякденного спілкування з метою узгодження змісту освіти та виховного впливу на дитину в інтересах її поступового сталого розвитку. У сучасних умовах функціонування закладів дошкільної освіти (карантинні обмеження щодо присутності батьків у приміщеннях освітнього закладу та участі в спільних заходах) у взаємодії педагогів з батьками виникають певні утруднення і відносини з новими особливостями, що потребує вивчення та наукового аналізу. У науковій літературі на сьогодні бракує інформації про утруднення та особливості взаємодії педагогів з батьками в умовах пандемії. Педагоги потребують підтримки та певної професійно-фахової підготовки в нових обставинах виконання функціональних обов’язків. Необхідність з’ясування сучасної актуальної проблематики утруднень педагогів пов’язана з пошуком оптимальних рішень та успішних практик для налагодження партнерської взаємодії з батьками в наданні якісної дошкільної освіти дітям. Розроблено методику анонімного дистанційного опитування педагогів з достатньою кількістю параметрів (всього 8), які представлені у кількісних та якісних (вербальних) характеристиках. Цінність здійсненого опитування полягає у добровільній, анонімній та свідомій участі педагогів закладів дошкільної освіти запорізького регіону, що забезпечує його валідність та надійність. Опис виявлених утруднень і тенденцій у наявній системі взаємодії педагогів з батьками дозволяє здійснювати пошук оптимальних рішень і нових ефективних форм у професійному розвитку педагогів у межах окресленої проблематики.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу / Нерянова С., Піроженко Т., Гавриш Н., Байєр О., та ін. / Електронна книжка журналу «Практика управління закладом освіти». 2021. №1. 189 с. URL : https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876 (дата звернення: 07.05.2021).
2. Борин Г.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2009. 22 с.
3. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: монографія. Донецьк : Видавництво ДНЦ. 2005. 304 с.
4. Воронова О.Ю. Формування професійної рефлексивності майбутніх вихователів. Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Київ, 2017. № 18 (40). Т. 1. С. 36-Жаровцева Т.Г. Принцип діалогічності у підготовці фахівців дошкільної освіти до взаємодії з сім’єю. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Випуск 58. Частина І. Херсон : Айлант, 2011. С. 182–185.
5. Козирєв М.П. Бар’єри педагогічного спілкування. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2013. Вип. 2. С. 136–146.
6. Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Чеснокова Е.П. Условие укрепления психологического здоровья субъектов педагогического и управленческого взаимодействия в дошкольном учреждении. Актуальные проблемы социальной психологи. Репозиторий БГПУ. 2014. URL : http://elib.bspu.by/handle/doc/1979 (дата звернення: 14.04.2021).
7. Кочерга О. Психофізіологічний аспект народження партнерства. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2019. № 2. С. 4–12.
8. Кушнір В.М. Організація взаємодії закладу дошкільної освіти з родиною: навчальний посібник для підготовки студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 221 c.
9. Ладивір С.О. Сім’я як партнер педагогів у формуванні ціннісних орієнтацій дитини. URL : https://ezavdnz.mcfr.ua/868799 (дата звернення: 23.04.2021).
10. Мороз-Рекотова Л.В. Формування професійно-комунікативної культури мовлення майбутніх вихователів ДНЗ у руслі компетентнісного підходу. Освітній простір України. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський Національний Університет імені Василя Стефаника», 2016. Вип. 8. С. 97–104.
11. Перепелюк І.Р. Практичні аспекти формування готовності майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей дошкільного віку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів». Чернівці, 2016. С. 125–129.
12. Піроженко, Т.О., Хартман, О.Ю. Виховуємо дитину – зростаємо як батьки : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Мандрівець, 2014. 168 с.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Байєр, О. М., & Юрченко, О. Е. (2021). УТРУДЕННЯ У ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ІЗ БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 34-39. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-04