СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: партнерські взаємини, підлітки, суб’єкти, педагог, педагогіка партнерства

Анотація

Роль суб’єктів розвитку партнерських взаємин є визначальною для дітей підліткового віку з огляду на те, що в цей період у людини відбувається становлення великої кількості рис та навичок особистісної ідентичності, закладаються передумови соціалізації, партнерських відносин, необхідні для самостійного дорослого життя, кар’єрного росту тощо. З огляду на це можна відмітити актуальність вивчення наукових підходів щодо складу і характеристик суб’єктів сприяння розвитку партнерських взаємин підлітків в освітньому середовищі. Мета статті – систематизувати суб’єкти і напрями, за якими вони сприяють формуванню партнерських взаємин підлітків в освітньому середовищі. Вивчення досліджуваної проблеми здійснюється із використанням низки загальнотеоретичних та аналітичних методів. Серед цих методів використано такі: метод систематизації, необхідний для формування системного огляду вказаного напряму та вивчення проблеми складу суб’єктів та напрямів, завдяки яким забезпечується формування досліджуваного процесу в умовах освітнього середовища; метод порівняльного аналізу, за допомогою якого проведено зіставлення поглядів авторів на вказану проблему, визначення відмінних та схожих підходів до оцінки. Виявлено, що суб’єктами вказаної категорії можуть виступати як педагоги шкільного освітнього середовища, так і підлітки, які навчаються та взаємодіють між собою. Серед основних напрямів сприяння розвитку даного феномену з боку названих суб’єктів виокремлено такі: конструктивістський розвиток, який забезпечується педагогом і включає три фази, які змінюються залежно від розвитку операційно-діяльнісного складника прояву даного процесу з боку партнерів-учнів; напрям розвитку педагогіки партнерства на рівні «педагог-учень» із застосуванням мотиваційно- ціннісного та операційно-діяльнісного складників; напрям розвитку толерантності, яка є складовою частиною мотиваційно-ціннісного компоненту даного феномену; напрям активізації особистісної характеристики, якою є соціалізація, що забезпечує розвиток мотиваційно-ціннісного, когнітивного та операційно-діяльнісного компонентів партнерських взаємин підлітків; напрям створення рефлексивних умов партнерських взаємин.

Посилання

1. Богинская Ю.В., Байрак Т.А. Воспитание толерантности у подростков: формы и методы работы. Педагогика: традиции и инновации. 2015. С. 118–120.
2. Желанова В.В. Фасилітаційна компетентність майбутнього педагога: сутність і структура. Інноваційна педагогіка. 2021. № 1 (31). С. 87–90.
3. Кравченко О.М. Технологія «створення ситуації успіху» як складник педагогіки партнерства. Початкова освіта: сучасні перспективи розвитку. 2018. С. 16–19.
4. Огородова Л.Н. Содержание и структура социальных компетентностей подростков-школьников. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 38.
5. Панюшкин В.П. Функции и формы сотрудничества учителя и учащихся в учебной деятельности : автореф. дисс. ... канд. психол. наук. М., 1984. 22 с.
6. Хрипун В. Партнерська взаємодія вчителя й учнів – ключ до саморозвитку успішного педагога. Рідна школа. 2010. № 1–2. С. 39–41.
7. Шигабетдинова Г.М. Партнерство как конструктивное взаимодействие: теоретическая экспозиция проблемы. Фундаментальные исследования. 2014. № 3–1. С. 193–196.
8. Юдакина С.И. Педагогические условия формирования толерантности учащихся. Высшее образование сегодня. 2013. № 6. С. 65–67.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Сімсіт, І. І. (2021). СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 63-68. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-09