ФОРМУВАННЯ СТАРТОВИХ НАВИЧОК НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Ключові слова: інокомуніканти, науковий стиль мови, доуніверситетська освіта, пропедевтичний етап, текстоцентричний підхід

Анотація

У статті порушено проблему формування навичок наукового мовлення в іноземних студентів на пропедевтичному етапі навчання. Першочерговими завданнями вивчення української мови на етапі доуніверситетської освіти визначено задоволення комунікативних потреб інокомунікантів у щоденному спілкуванні в побутовій і соціокультурній сферах; адаптація до нового освітнього середовища, набуття навичок спілкування у професійній сфері задля отримання якісної фахової підготовки. Проведено аналіз навчальних посібників для іноземних студентів доуніверситетського етапу навчання, окреслено низку проблем, які впливають на ефективність формування навичок наукового мовлення. Порушено питання відсутності лексичного й дієслівного мінімумів із природничо-наукових дисциплін для початкового етапу вивчення мови як іноземної. Доведено продуктивність взаємодії викладачів української мови і природничо-наукових дисциплін у питаннях створення навчального контенту, відбору найуживаніших лексико-граматичних одиниць, моделювання навчальних наукових текстів, системи вправ і завдань до них. У статті обґрунтована доцільність однакової структури навчальних матеріалів профільних дисциплін і наукового стилю мовлення з метою створення єдиного мовного середовища на заняттях з мови і природничо- наукових дисциплін, узгодження навчальних матеріалів, моделювання навчальних наукових текстів і системи завдань до них. Описано деякі види вправ, наведено приклади міжпредметної координації. Наголошено на важливій ролі співпраці викладачів мови й профільних дисциплін у формуванні стартових навичок наукового мовлення. Основним методичним принципом визначено текстоцентричний підхід у навчанні як мови, так і природничо-наукових дисциплін, який передбачає координацію з практичним курсом української мови (щодо лексико- граматичного наповнення) та логікою викладу наукових тем профільних дисциплін і має позитивно вплинути на формування стартових навичок наукового мовлення та українськомовної комунікативної компетентності іноземних студентів у професійній сфері.

Посилання

1. Богиня Л.В. Сходинки. Початково-предметні курси з природничих дисциплін. Навчальний посібник з української мови як іноземної. Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2020. 118 с.
2. Варава С.В. Використання системи вправ для формування професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності в іноземних студентів на початковому етапі навчання. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: зб. наук. праць. Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. Вип. 28. С. 23–32.
3. Кушпіль Н.О., Криворучко Т.Д. Загальна хімія: навчальний посібник для іноземних слухачів підготовчих факультетів. Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2020. 134 с.
4. Овчаренко О.В., Ширкевич В.М. Біологія. Частина І. Початковий курс.Частина ІІ. Основи цитології і гістології. Навчальний посібник для іноземних студентів. Полтава : Українська медична стоматологічна академія, 2020. 114 с.
5. Швець Г.Д. Система завдань до навчального наукового тексту для іноземних студентів-гуманітаріїв на початковому етапі вивчення мови. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: зб. наук. праць. Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018. Вип. 32. С. 135–146.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Богиня, Л. В., Колєчкіна, І. В., Кушпіль, Н. О., & Овчаренко, О. В. (2021). ФОРМУВАННЯ СТАРТОВИХ НАВИЧОК НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 104-111. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-16