СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЗВО ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОБОТИ

Ключові слова: здоров’я, оцінка, виховання, чинники, анкетування, респондент

Анотація

Статтю присвячено дослідженню рівня свідомості студентів ХГУ «НУА» І та ІІ курсів навчання щодо основ здорового способу життя. Розглянуто результаті анкетування студентів молодших курсів у 2019–2020 рр. із метою виявлення рівня їхніх знань із цього питання з подальшим його аналізом, а також отримані результати порівняно з результатами аналогічного дослідження у 2003 р. Під час проведення аналізу застосовано сучасні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, розроблення анкет, анкетування, аналіз отриманого матеріалу. Установлено, що більшість студентів має базові знання у цій сфері, але цього недостатньо, щоб вести здоровий спосіб життя повною мірою. Так, понад 80% респондентів мають вірне ставлення щодо впливу на здоровий спосіб життя таких чинників, як забруднення навколишнього середовища, зловживання алкоголем, паління, вживання наркотиків, брак рухової активності, регулярне проходження медичних оглядів, загартовування, масаж, правильне харчування. Але є суттєві розбіжності у питаннях, які стосуються психогігієни людини, відповідальності людини за своє здоров’я, способів стимулювання ведення здорового способу життя. Аналіз умінь та навичок здорового способу життя респондентів показав володіння лише простішими з них. Порівняння отриманих результатів із результатами схожого дослідження у 2003 р. свідчить про те, що за деякими показниками є поліпшення результатів. Це не може бути сприйнято однозначно, бо існує ймовірність того, що сучасні студенти переоцінюють свої здібності. Але впевнено можна казати про зріст зацікавленості щодо питань здорового способу життя. У результаті аналізу отриманих результатів було зроблено висновки та намічено подальші шляхи роботи, а саме: робота з подальшого вдосконалення знань і навичок повинна вестися як аудиторно, так і в поза урочний час; зростання інтересу до знань у цій сфері і розвиток комп’ютерних технологій є сприятливими чинниками для подальшої роботи.

Посилання

1. Боровенська К., Індиченко Л. Феномен формування мотивації здоров’язбереження студентів. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали всеукр. наук.- практ. конф., м. Переяслав, 17 листопада 2020 р. Переяслав, 2020. С. 236–239.
2. Грибан Г.П., Пантус О.О., Ободзінська О.В. Формування компетентності у майбутніх аграріїв щодо збереження здоров’я засобами фізичної культури та спорту. Студентська спортивна наука : матеріали всеукр. студ. наук.-практ. конф., м. Житомир, 12 травня 2017 р. Житомир, 2017. С. 31–36.
3. Індиченко Л.С., Черевко С.В. Сучасні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді. Педагогіка вищої та середньої школи. Кривий Ріг, 2016. С. 87–99.
4. Світоглядні орієнтації здорового способу життя у фізкультурно-оздоровчій освіті студентської молоді / Л.В. Козіброда та ін. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць. Житомир, 2014. С. 120–123.
5. Красуля М.А., Красуля А.В. Социологический анализ физической культуры студентов ХГУ «НУА». Вчені записки Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія». 2003. Т. 9. С. 177–186.
6. Ломакина Е.Д., Свечкарев В.Г. Результаты исследования образа жизни студентов начальных курсов некоторых вузов города Майкопа. Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2002. № 8. С. 86–91.
7. Солдатенкова О.А., Маркова О.А. Актуальные проблемы организации онлайн-образования в период самоизоляции студентов. Теория и практика современной науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Пенза, 20 жовтня 2020 р. Пенза, 2020. С. 123–125.
8. Хайладжі С.В., Баран Н.А. Мотивація студенток молодших курсів ОНАХТ до занять фізичною культурою. Фізичне виховання, спорт та здоров’я у сучасному суспільстві : зб. мат. ІІ всеукр. наук.-метод. конф., м. Харків, 13 березня 2014 р. Харків, 2014. С. 91–93.
9. Чекмарева Н., Шевченко В. Проблеми фізичного виховання і здоров’я сучасної молоді. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : мат. всеукр. наук.-практ. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 30 квітня 2018 р. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 176.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Красуля, А. В. (2021). СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЗВО ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОБОТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 136-140. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-21