ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-КОРЕКЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ

Ключові слова: корекція, технологія, компетентність, виконавська техніка, педагогічна технологія

Анотація

Стаття присвячена питанню вдосконалення технічної майстерності студентів-скрипалів, які навчаються у закладах вищої педагогічної освіти мистецького профілю. Автором були розглянуті поняття «корекція», «технологія» та «компетентність» студентів факультетів мистецтв. Ці поняття стали основою нового поняття. Була розкрита сутність дефініцій «корекційна компетентність» та «технологічна компетентність». Доведено, що обрані категорії мають спільну основу. Аналіз теоретичних джерел виявив недостатнє розкриття даного питання, а тому нами було запропоновано власне визначення поняття «технологічно-корекційна компетентність», а також розкрито важливість формування даної компетентності у студентів факультетів мистецтв. Зазначено, що вік студента закладу вищої освіти прямо впливає на розвиток технологічно- корекційної компетентності. Технологічно-корекційна компетентність є притаманною кожному музиканту-виконавцю, оскільки її врахування допомагає вчасно провести профілактику професійних захворювань, перенапруження, а також сприяє подальшій успішній виконавській діяльності. Доведено важливість компетентнісного підходу в навчанні студентів факультетів мистецтв, який сприяє подоланню традиційних труднощів у професійній педагогічній освіті, допомагає розвинути нове бачення змісту освіти, її методів і технологій. Компетентнісний підхід розкривається як можливість застосовувати інноваційні методи в поєднанні з класичними формами навчання. Це дозволяє побудувати дієву систему занять, результатом застосування якої стане сформованість виконавської культури, високого рівня стресостійкості та витривалості. Використання цієї системи також позитивно вплине на творчу самореалізацію студентів на етапі професійного мистецького становлення. Результатами теоретичних узагальнень стали умовиводи щодо поєднання професійних навичок, які показують здатність виокремлювати й ефективно виконувати завдання професійної діяльності на технологічній основі. Технологічно-корекційна компетентність дозволяє не лише опановувати певні технічні навички та підвищити загальнокультурний рівень студента, а й уміти застосовувати набуті знання та вміння в різних ситуаціях, в тому числі й стресових.

Посилання

1. Бабін І.І. Порівняльний аналіз конституціоналізації фінансових правовідносин у Конституції України та конституціях суміжних держав – членів СНД. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія «Правознавство». 2008. Вип. 474. С. 66–71.
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах. Москва : Педагогика, 1982. Т. 2 : Проблемы общей психологии. 504 с.
3. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. Рішення колегії № 7/5-7 від 23.06.99.
4. Краевский В.В. Основы обучения: Дидактика и методика : Учебное пособие для студентов высших учебных завед. Москва : Издательс. центр «Академия», 2007. 352 с.
5. Кубенко І.М. Що таке компетентність і як її розуміють в освіті. Додаток до електронного журналу «Теорія та методика управління освітою». 2010. Вип. № 1. URL: tme.umo.edu.ua/docs/Dod/1.../kubenko.pdf (дата звернення: 09.04.2021)
6. Кукушин В.С. Теория и методика воспитательной работы : учеб. пособ. для студентов пед. спец. вузов. Ростов-н/Д : МарТ, 2002. 320 с.
7. Марущак О.М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка. 2016. № 11. С. 97–108. URL: http://eprints.zu.edu.ua/24399/1/Марущак%20О.М.%20Стаття.%20Поняття%20компетентності%20у%20пед.діяльності.pdf (дата звернення: 17.03.2021).
8. Назаров И.Т. Основы музыкально-исполнительской техники и методы ее совершенствования. Ленинград : Музыка, 1969. 134 с.
9. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. М : Музыка, 1988. 240 с.
10. Петрушин В.И. Музыкальная психология : учебное пособие для вузов. Москва : Академичес. проект; Трикста, 2008. 400 с.
11. Савінова Н.В., Середа І.В., Борулько Д.М. Технології корекційно-виховного процесу : навч.-метод. посіб. Миколаїв : Іліон, 2018. 171 с.
12. Тлумачний словник української мови, орфографічний словник онлайн. URL: https://slovnyk.ua/(дата звернення: 08.04.2021).
13. Черняк Є., Занкова С. Теоретичні та практичні аспекти формування виконавської техніки майбутнього інструменталіста. Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. 2017. № 2. С. 144–148. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2017_2_37 (дата звернення: 13.03.2021).
14. Шульпяков О.Г. Скрипичное исполнительство и педагогика. Санкт-Петербург : Композитор, 2006. 496 с.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Павлюк, Ю. М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-КОРЕКЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 165-171. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-26