ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ

Ключові слова: естетотерапія, емоційно- чуттєва сфера, гуманізація освіти, психологічний комфорт, професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів

Анотація

Проведено експериментальне дослідження рівня мотиваційної готовності майбутніх учителів до використання естетотерапії у професійній діяльності. Актуальність упровадження естетотерапевтичного компоненту в педагогічну діяльність пов’язана насамперед із посиленням нової ролі вчителя Нової української школи – не тільки як носія інформації, а як коуча, фасилітатора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. У межах дослідження естетотерапію розглядаємо як галузь психолого-педагогічних знань про методи й засоби створення психологічно комфортної атмосфери шляхом активізації емоційно- чуттєвої сфери особистості учня та забезпечення самовираження дитини у різноматніних творчих видах діяльності. Важливою умовою використання естетотерапії у початковій школі є наявність мотивації у майбутніх педагогів до означеної діяльності, розуміння й усвідомлення необхідності створення особливого освітнього середовища засобами естетотерапевтичного впливу. Метою дослідження було з’ясувати рівень мотиваційного компоненту готовності майбутніх учителів початкових класів до естетотерапевтичної діяльності за такими показниками: усвідомлення студентами доцільності та необхідності використання естетотерапії у початковій школі; наявність професійного інтересу та бажання у здобувачів освіти використовувати естетотерапевтичні засоби впливу на учнів. Учасниками експеримету стали 215 здобувачів освітнього рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 013 Початкова освіта провідних закладів вищої освіти України. Під час ескперименту були використанні методи науково- педагогічного дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння) та емпіричні (анкетування, інтерв’ю, діагностичний експеримент). Отримані дані свідчать про наявність у студентів спрямованості на гуманізацію початкової ланки освіти, розуміння необхідності активізації емоційно-почуттєвої сфери учнів засобами естетотерапії з метою розвитку пінавальної активності, а також наявність інтересу та бажання впроваджувати інноваційні технології естетотерапії у роботі з молодшими школярами.

Посилання

1. Бібік Н.М. (2017). Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ. ТОВ «Видавничий дім «Плеяди».
2. Кремень, В. (2009). Про «Дитиноцентризм», або Чому освіта України потребує структурних змін. Щоденна всеукраїнська газета «День». 210 (3130). 1–6.
3. Немов Р.С. (2005). Психология. Москва : ВЛАДОС.
4. Нова українська школа. nus.org.ua. Retrieved from http://nus.org.ua.
5. Сисоєва, С. & Вайноле Р. (2002). Педагогічні технології : проблеми, пошуки, перспективні впровадження. Педагогіка і психологія професійної освіти. 6. 15–27.
6. Федій, О.А. (2012). Естетотерапія. Київ : Центр учбової літератури.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Федій, О. А., Мірошніченко, Т. В., Сільчук, О. В., & Ніколаєнко, Ю. О. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 186-192. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-29