ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ COVID-19

Ключові слова: дистанційна освіта, віртуальні навчальні середовища, е-бібліотека, е-кампус, віртуальні лабораторні роботи, пандемія

Анотація

Стаття звернена до проблеми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України в умовах карантинних заходів, коли традиційні форми очного навчання стають неможливими і необхідний швидкий, якісний та всебічний перехід до дистанційних форм навчання без втрат у змісті навчального процесу. Розглянуто, як виконав це завдання КПІ ім. Ігоря Сікорського, реалізуючи системний підхід до реорганізації навчального процесу на всіх рівнях. У статті проаналізовано використання відкритих віртуальних навчальних середовищ, що базуються на вебсередовищі Moodle, зокрема загальноуніверситетську платформу «Сікорський». Підкреслена важливість участі в роботі за умов дистанційного режиму всіх підрозділів університету, що утворюють єдину організовану систему. Серед них – Науково-технічна бібліотека (е-бібліотека) для підтримки навчальної та науково-дослідницької діяльності; загальноуніверситетське віртуальне середовище «Електронний кампус» (е-кампус) для проведення всіх видів контролю, починаючи з поточного та закінчуючи адміністративним; комп’ютерні засоби навчання та онлайн-технології у викладанні дисциплін тощо. У статті приділено увагу розробці кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського власних спеціалізованих динамічних навчальних середовищ на базі Moodle для проведення в дистанційному режимі всіх видів занять, передбачених навчальною програмою певної дисципліни, а саме проаналізована платформа physics.zfftt.kpi.ua, яка розроблена на кафедрі загальної фізики та фізики твердого тіла. Таким чином, у статті описані ефективні способи організації дистанційного навчання та засоби контролю і перевірки знань студентів. Показана ефективність використання динамічних навчальних онлайн- середовищ для підтримки живого спілкування між студентами та викладачами в дистанційному режимі, масового впровадження інформаційних технологій в освітній процес, розвитку нових педагогічних технологій з використанням онлайн-ресурсів. Зазначено, що переваги дистанційних форм навчання мають перспективи залишатися інтегрованими в навчальний процес і надалі у разі переходу до очного або змішаного виду занять.

Посилання

1. Скубій Т.В. Комп’ютерні та мультимедійні технології на практичних заняттях з фізики. Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного ун-ту ім. Павла Тичини. 2008. Ч. 4. С. 124–129.
2. Шупта О.В. Дидактичні принципи дистанційного навчання. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. 2011. Вип. 582. С.184–194.
3. Платформа дистанційного навчання «Сікорський» (SIKORSKY DISTANCE LEARNING PLATFORM). URL: https://www.sikorsky-distance.org/.
4. Інноваційна екосистема “Sikorsky Challenge”. URL: https://www.sikorskychallenge.com/.
5. Київський політехнік. 2020. № 14 (3307), С. 3.
6. Сайт Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». URL: https://kpi.ua/.
7. «Електронний кампус». URL: https://ecampus.kpi.ua/.
8. Платформа “physics.kpi.ua”. URL: http:// physics.zfftt.kpi.ua/.
9. Подласов С.О., Матвійчук О.В., Бригінець В.П. Лекції з фізики в LMS Moodle. Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка. 2016, c. 134–137
10. Подласов С.О., Матвійчук О.В., Бригінець В.П. Організація самостійної роботи студентів у середовищі LMS Moodle. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2016. Том 1 № 71. С. 58–63.
11. Подласов С.О., Матвійчук О.В. Організація лабораторного практикуму з фізики у технічному університеті на базі LMS Moodle. Друга міжнародна науково-практична конференція «Moodle-Moot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 22–23 травня 2014 р.) : тези доповідей. 2014. С. 54.
12. Матвійчук О.В., Подласов С.О. Аналіз застосування дистанційного контролю в організації самостійної роботи студентів. Організація самостійної роботи у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк: «Азов’є», 10–11 квітня 2014 р.). 2014. С. 120–121.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Гарєєва, Ф. М., Чурсанова, М. В., Савченко, Д. В., & Дрозденко, О. В. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ COVID-19. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 212-218. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-33
Розділ
РОЗДІЛ X. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ