COACHING APPROACH AS AN EFFECTIVE TOOL FOR DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF HIGHER EDUCATION APPLICANTS

Keywords: coaching, foreign language competence, higher education, students of economic specialties, foreign language learning strategy, individual educational trajectory

Abstract

The article summarizes the experience of teaching English using a coaching approach for students of economic specialties of the Kyiv National University of Trade and Economics. Coaching technologies are an effective tool for modernizing the educational process, the transition to student-centered learning, establishing partnerships between participants in the educational process, the disclosure of personal intellectual and emotional potential of students. The relevance of the study is due to the fact that the use of coaching technologies in the process of learning foreign languages is only gaining popularity in Ukraine and therefore requires scientific understanding. The purpose of the study is to analyze practical classes in a foreign language using coaching technologies. The purpose is realized in the following tasks: 1) to give the characteristic of kinds of educational activity at practical lessons on a foreign language with use of coaching technologies; 2) to analyze their effectiveness in terms of increasing student motivation to learn, the formation of foreign language competence and the acquisition of soft skills. The article describes such types of learning activities as building individual learning strategy and tactics, collective viewing and discussion of motivational videos, as well as work in a microgroup, one of the members of which acts as a coach. It is proved that the use of a coaching approach in the process of learning a foreign language allows create an atmosphere of interaction, during which students acquire foreign language competence by passing their own educational trajectory, and the teacher acts as a supervisor who helps with advice. An important result of the implementation of the coaching approach is also the facilitation for the teacher of the organization of the educational process and control of program learning outcomes.

References

1. Поберезська Г.Г. Коучинг як педагогічна технологія студенто-центричного навчання у ВНЗ. Технологія і техніка друкарства. 2017. № 4 (58). С. 99–107.
2. Олійник І.В. Використання коучинг-технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки. Серія «Педагогіка і психологія». 2019. № 1 (17). С. 158–167.
3. Cywińska A., Majewska S., Pępiak-Kowalska K., Szwec E. Coaching. Lublin: Wydanie pierwsze, 2013. 190 s.
4. Рудницьких О.В. Коучінг як інтерактивна технологія в освіті. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2014. № 2. С. 173–176.
5. Каплінський В.В., Бурлака Н.І., Фрицюк В.А. Роль навчальної дисципліни «Коучинг в освіті» у підготовці магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2020. Вип. 64. С. 72–77.
6. Савчук Б., Білавич Г., Душенко Ю. Коучинг як філософія і технологія розвитку професійної педагогічної освіти. Гірська школа Українських Карпат. 2019. № 21. С. 82–87.
7. Горук Н. Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетентності студентів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2015. № 11. С. 99–105.
8. Шевчук С.П., Шевчук О.С. Коучинг як метод навчання студентів у контексті реформування вищої освіти України. Зб. наук. праць Чорномор. держ. у-ту ім. П. Могили. Сер.: Педагогіка. 2016. № 269 (257). С. 62–65.
9. Нежинська О.О., Тименко В.М. Основи коучингу: навчальний посібник. Київ; Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. 220 с.
10. Кудрик Л.Г., Банах О.В. Переваги освітнього коучингу в контексті педагогіки партнерства. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (Київ, 28–29 травня 2020 р.) / уклад.: О.Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 58–61.
11. Чернова Т.Ю., Голіяд І.С., Тіщук О.А. Педагогічний коучинг: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. Київ, 2016. 166 с.
12. Самокоучинг: Як запобігти професійному вигоранню / авт.-упоряд. Л. Кудрик, А. Бешлей, У. Мельник. Київ: «Видавнича група «Шкільний світ», 2019. 216 с.
13. Stoltzfus T. Sztuka zadawania pytań w coachingu. Wrocław: Wyd. Aetos Media, 2012. 102 s.
14. Ніколаєв Л., Романенко Н. Підвищення мотивації студентів ВНЗ до навчальної діяльності: коучинговий підхід. Improving living standards: current opportunities and limitations: monograph / ed.: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. P. 507–517.
15. Кузан Г. Освітній коучинг як інноваційна технологія професійної підготовки фахівців соціальної та соціально-педагогічної сфери у вищій школі. Молодь і ринок. 2019. № 3 (170). С. 81–84.
16. Голіяд І.С., Чернова Т.Ю. Роль коучингової компетентності педагога у розкритті потенціалу суб’єкта освітнього процесу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 8. С. 20–25.
17. Білик Н.І., Любченко Н.В. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога. 2020. № 5 (194). С. 41–46.
18. Хмельницька С. Коучинг як сучасна технологія підвищення ефективності навчального процесу. Молодий вчений. 2017. № 6. С. 315–319.
19. Costa L.A., Garmston J.R. Cognitive coaching: developing self-directed leaders and learners. 3rd ed. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 2016. 408 p.
20. Семегин Т.С., Кучер В.В. Використання коучингу під час формування іншомовної комунікативної компетентності студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 75, Т. 3. С. 57–60.
21. Жовнір М.М. Коучинг-технології на заняттях мовного циклу: до питання впровадження і контролю навчальних досягнень студентів. Актуальні питання контролю якості освіти у вищих навчальних закладах: матер. науково-практичної конференції (Полтава, 22 березня 2018 р.). Полтава: ВДНЗУ «УМСА», 2018. С. 91–93.
22. Щур Н. Мовний коучинг як технологія навчання англійської мови професійного спрямування у нелінгвістичних ЗВО. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. 2020. Вип 32. С. 143–150.
Published
2021-11-15
How to Cite
Didkivska, Y. A. (2021). COACHING APPROACH AS AN EFFECTIVE TOOL FOR DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF HIGHER EDUCATION APPLICANTS. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 224-229. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-35
Section
SECTION IX. PEDAGOGY OF HIGHER SCHOOL