СИСТЕМА ВПРАВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА (З ДОСВІДУ РОБОТИ)

  • Л. В. Біденко
  • Л. А. Кулішенко
Ключові слова: українська мова як іноземна, дієслово, дієслівні форми, система вправ

Анотація

Навчальна дисципліна «Українська мова як іноземна» має на меті надати студентам практичного застосування знань з мови у процесі спілкування. Під час вивчення української мови іноземними студентами автори статті спираються на систему мови, що вивчається, при цьому зазначають важливість формування навичок та умінь щодо застосовування цих знань на практиці. Це пояснює необхідність впровадження різноманітних вправ та мовленнєвих ситуацій під час вивчення дієслова. Вдало продумана система вправ розкриває можливість для розширення пізнавальної цінності кожного завдання, що сприяє заохоченню студентів до вивчення лексики і граматики. У статті авторами подано аналіз наукової та дидактичної літератури з проблеми дослідження. Зазначається актуальність вивчення педагогічних аспектів систематизації мовного матеріалу, широкого застосування методики дієслівного словозмінного моделювання в практиці навчання української мови як іноземної, подано розгалужену систему вправ на відпрацювання теоретичних знань та уведення дієслова у комунікацію. Авторами статті надана спроба описати нову методичну стратегію, яка б дозволила інтенсифікувати та оптимізувати процес засвоєння граматичних категорій, серед яких важливе місце належить дієслову. Це можливо досягти завдяки застосуванню методу дієслівного словозмінного моделювання та продуманої системи вправ. У статті описано і представлено поняття «вправа», «система вправ». Вправою автори називають спеціально організовані повторювальні дії, спрямовані на оволодіння низки операцій мовного або мовленнєвого характеру. Формування мовленнєвих навичок починається із засвоєння граматичного матеріалу, проходить етап закріплення операцій з ним (тобто відбувається формування первинних умінь та навичок) і завершується оволодінням мовленнєвих дій і діяльності в цілому. За основу автори взяли систему вправ, запропоновану З.М. Ієвлєвою, яка ділить усі вправи на дві групи: домовленнєві та мовленнєві (комунікативні). Вибір вправ, потрібних для навчання студентів- іноземців, завжди продиктований змістом навчального матеріалу та метою навчальної роботи, а також специфікою застосованої навчальної технології.

Посилання

1. Біденко Л.В., Кисельова Г.І. Метод дієслівного словозмінного моделювання в практиці навчання української мови як іноземної. Вісник Запорізького національного університету. 2021. № 1(37). Ч. І. С. 46–52.
2. Голованенко Є.О., Дегтярьова Т.О., Дядченко Г.В. Українська мова для іноземців. Рівень А 1 : навч. посіб. Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2019. 279 с.
3. Иевлева З.Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев : учебн. пособ. Москва, 1981. 145 с.
4. Львов М.Р. Общие вопросы методики русского языка : учебн. пособ. Москва : МГПИ, 1983. 88 с.
5. Мелкумова Т.В. Вивчення категорій виду та часу дієслів на заняттях з української мови як іноземної на І курсі. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2013. № 9(1). С. 710–717.
6. Новіцька О.І. Комплекс вправ для вивчення давального відмінка на практичних заняттях з української мови як іноземної. Медична освіта. 2019. № 3. С. 72–75.
7. Пассов Е.И. «Адекватность упражнений» как методическая категория : к методологииопределения. Функциональный подход к обучению речи на иностранном языке. Воронеж : ВГУ, 1980. С. 70–77.
8. Руденко М.І. Система вправ для вивчення граматичних категорій часу та особи дієслів руху на заняттях із дисципліни «Українська мова як іноземна» (на прикладі теми «У місті. Урок 2»). Медична освіта. № 1. 2021. С. 122–128.
9. Словник-довідник з української лінгводидактики / за заг. ред. М.І. Пентилюк. Київ : Ленвіт, 2015. 320 с.
10. Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном. Методика : учебн. пос. Москва : ИКАР, 2011. 452 с.
11. Шеремета Л.П., Новіцька О.І. Система вправ для вивчення дієслова та його граматичних категорій іноземними студентами-медиками. Педагогічні науки. 2018. Вип. LXXХIV, т. ІІ. С. 179–182.
12. Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник. Київ : Либідь, 2002. 560 с.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Біденко, Л. В., & Кулішенко, Л. А. (2022). СИСТЕМА ВПРАВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА (З ДОСВІДУ РОБОТИ). Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 23-28. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-03
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)