ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ: СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

  • О. О. Гриб’юк
Ключові слова: дослідницьке навчання, математика, імерсивні технології, рівні інтелектуального розвитку, комп’ютерно орієнтована методична система дослідницького навчання, інтелект, когнітивний розвиток

Анотація

У дослідженні наводяться психофізіологічні аспекти присутності дитини у віртуальному середовищі у процесі дослідницького навчання математики, ґрунтовно аналізуються відповідні чинники і показники впливу. Мета експериментального дослідження полягає в дослідженні присутності учнів та психофізіологічного впливу імерсивних технологій у віртуальному середовищі у процесі дослідницького навчання математики учнів. Розглядаються можливості для проведення комп’ютерного дослідження й експерименту у процесі дослідницького навчання математики. Аналізуються можливості використання імерсивних технологій в організації комп’ютерного дослідження на уроках комп’ютерної геометрії. Особлива увага приділяється експериментальному дослідженню впливу імерсивних технологій на психофізіологічний стан і розвиток інтелекту учнів у процесі дослідницького навчання предметів математичного циклу. У процесі дослідження особлива увага зверталася на поведінку сенсорної системи дитини, яка має здатність підлаштовуватися під середовище комп’ютерно орієнтованої методичної системи дослідницького навчання. Досліджено існування кореляційних зв’язків між перевагами у ставленні дітей до використання імерсивних технологій і рівнем інтелектуального розвитку учнів. Установлено необхідність здійснення добору інформаційних ресурсів для підвищення креативності, мотивації та рівня інтелектуального розвитку школярів, що приводить до підвищення ефективності дослідницького навчання математики. На підставі результатів експериментального дослідження виокремлено причини виникнення комп’ютерної залежності в дітей. У більшості учнів було виявлено окремі відхилення і погіршення психофізіологічного стану здоров’я. Отримані у процесі експериментального дослідження дані використовувалися для здійснення аналізу актуальних у процесі дослідницького навчання учнів предметів природничо-математичного циклу з використанням комп’ютерно орієнтованої методичної системи дослідницького навчання.

Посилання

Baranov E.G. The nature and psychological content of information psychological impact. National Psychological Journal. 2017. № 4. P. 25–31.

Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. Москва : Алгоритм, 2002.

Hrybiuk O.O. The phenomenon of social networks: the paradox of dependence and variability modeling. Intercultural Communication. 2017. Vol. 1/2. Józefów ; Warszawa : Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2017. S. 123–143.

Гриб’юк О.О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління. “Science”, the European Association of pedagogues and psychologists. International scientific-practical conference of teachers and psychologists “Science of future”: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. Prague (Czech Republic). Prague : Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, 2014. Vol. 1. S. 190–207.

Гриб’юк О.О. Дослідницьке навчання учнів предметів природничо-математичного циклу з використанням комп’ютерно орієнтованих методичних систем : монографія. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. 858 с.

Grüsser S.M., Thalemann R., Griffiths M.D. Excessive computer game playing: evidence for addiction and aggression? Cyberpsychol Behav. 2007. Apr. № 10 (2). P. 290–292.

Hrybiuk O.O. Experience in Implementing Computer-Oriented Methodological Systems of Natural Science and Mathematics Research Learning in Ukrainian Educational Institutions. Innovations in Mechatronics Engineering. 2021. P. 55–68.

Гриб’юк О.О. Дослідження розвитку інтелекту: особливості дослідницького навчання учнів з різ- ними рівнями розвитку інтелекту в закладах загальної середньої освіти України та Польщі. Техно- логії розвитку інтелекту. 2020. Т. 4. № 3 (28). DOI: 10.31108/3.2020.4.3.4.

Hrybiuk O.O. Improvement of the Educational Process by the Creation of Centers for Intellectual Development and Scientific and Technical Creativity. Advances in Manufacturing II / A. Hamrol, A. Kujawińska, M. Barraza (eds). Manufacturing 2019 : Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2019. P. 370–382.

Hrybiuk O.O. Problems of expert evaluation in terms of the use of variative models of a computer-oriented learning environment of mathematical and natural science disciplines in schools. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (WPP), 2019. № 79. S. 101–119.

Гриб’юк О.О. Перспективи впровадження варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах України. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Педагогічна». 2016. Вип. 22 : Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. С. 184–190.

Гриб’юк О.О. Когнітивна теорія комп’ютерно орієнтованої системи навчання природничо-математичних дисциплін та взаємозв’язки вербальної і візуальної компонент. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні- верситет імені Григорія Сковороди». Київ : Гнозис, 2015. Дод. 1 до Вип. 36. Т. IV (64) : Тематич- ний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». С. 158–175.

Гриб’юк О.О. Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентів. Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми : Міжнародна науко- во-практична інтернет-конференція. Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013. URL: http://www.psytir.org.ua/Tezy/2013_05/2013_05_20.htm.

Гриб’юк О.О. Проектно-дослідницька діяльність у процесі навчання математики учнів загально-освітнього навчального закладу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2 «Комп’ютерно орієнтовані системи навчання». 2017. № 19 (26). С. 90–98.

Гриб’юк О.О. Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики в контексті підвищення якості освіти. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Ско- вороди». Київ : Гнозис, 2013. Дод. 1 до Вип. 31. Т. IV (46) : Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». С. 110–123.

Hrybiuk O.O. European potential for the development of pedagogical and psychological science : Collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. 436 p.

Гриб’юк О.О. Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу. Наукові записки. Серія «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти». Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. Вип. 7. Ч. 3. С. 38–50.

Hrybiuk О.О. The Variativ Model for Research Training for Math Students using Computer-oriented Methodical System. Information Technologies and Learning Tools. 2020. Vol 77. № 3. P. 39–65.

Дойч Д. Структура реальности. РХД. Москва ; Ижевск, 2001. С. 13.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Москва : ЧеРо, изд-во МГУ, 1997.

Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. Средства массовой коммуникации, информации и пропаганды как проводник манипулятивных методик воздействия на подсознание и моделирования поступков индивида и масс. Санкт-Петербург : Скифия, 2008.

Кабаченко Т.С. Методы психологического воздействия : учебное пособие. Москва, 2000.

Pearson C., Marr H. What story are you living? A workbook and guide to interpreting results from the PMAI instrument. 1’st ed. Гейнсвилл : Center for Applications of Psychological Type, 2007. 163 p.

Солдатова Г.У. Цифровая компетентность подростков и родителей : результаты всероссийского исследования. Москва : Фонд развития интернета, 2013. 144 с.

Epileptic seizures induced by animated cartoon, “Pocket Monster” / H. Takada et al. Epilepsia. 1999. № 40. P. 997–1002.

Шейнов В.П. Манипулирование сознанием. Минск : Харвест, 2010.

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Гриб’юк, О. О. (2022). ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ: СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 35-45. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-05
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)