ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІЛОВОМУ ПИСЬМІ ЗАСОБОМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ

  • І. Ю. Чорна-Климовець
Ключові слова: лексична компетентність, ділове письмо, майбутні маркетологи, кейс-технологія

Анотація

Актуальність статті зумовлена тим, що досі не узагальнені теоретико- методологічні основи використання кейс-технології як засобу формування англомовної лексичної компетентності в діловому письмі майбутніх маркетологів. Розкрито сутність поняття англомовної лексичної компетентності майбутніх маркетологів у діловому письмі як сукупність необхідних лексичних знань, навичок, умінь і здатності правильного вибору й уживання лексичних одиниць у зразках ділового письма, опираючись на правила коректного оформлення власних висловлювань під час ведення ділової кореспонденції, у межах професійної підготовки майбутніх фахівців із маркетингу. Висвітлено структуру англомовної лексичної компетентності майбутніх маркетологів у діловому письмі: а) знання визначеної ділової лексики, лексичні рецептивні та репродуктивні навички розпізнавання лексичних одиниць у текстах, б) розпізнавання жанрів ділового письма, в) репродуктивні навички вибору й коректного вживання лексичних одиниць, г) лексична усвідомленість тощо. Визначено ключові характеристики професійного дискурсу майбутніх фахівців з маркетингу із соціально-когнітивного (чутливість до зовнішніх факторів впливу соціальної сфери й обмежень суспільної діяльності маркетологів) і лінгвістичної (інтралінгвістичні фактори впливу й обмежень – офіційно-діловий стиль письма, домінування певних граматичних структур, дотримання стилістичних норм тощо) точок зору. Обґрунтовано вибір підходів (компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, диференційованого та проблемно- ситуативного) до формування в майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі майбутніх маркетологів. Визначено дидактичні й методичні принципи формування досліджуваної компетентності: принцип зв’язку навчання із життям наочності, свідомості, орієнтації на основні комунікативні ситуації професійного письма маркетологів, комунікативної і професійної спрямованості. Розглянуто поняття кейс-технології як широкого феномена, спрямованого на максимально реалістичне моделювання можливих професійних ситуацій маркетологів (у тому числі проблемних і конфліктних), які можна вирішити комунікативно, зокрема діловим письмом. Структурними компонентами кейс-технології як засобу формування англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх маркетологів визначено активні методи навчання, які застосовуються в межах такої технології, і відповідні види кейсів.

Посилання

1. Биконя О.П. Лінгвістичні особливості ділового англомовного електронного писемного мовлення. URL: http://scaspee.com/all-materials/3754е6.
2. Бутова Л.В. Диференційований підхід у навчанні англійської мови. Таврійський вісник освіти. 2011. № 4 (36). С. 174–178.
3. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально- ориентированного обучения. URL: http://evolkov.net/case/case.study.html.
4. Ковальська Н.А. Релевантність економічного дискурсу / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського». URL: http://naub.oa.edu.ua/2013/relevantnist-ekonomichnoho-dyskursu/.
5. Кухта І.В. Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови. URL: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Kuchta.php.
6. Етика ділових відносин / О.Й. Лесько, Б.Д. Прищак, О.Б. Залюбівська, Г.Г. Рузакова. URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/32.htm.
7. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О.Б. Бігич, Н.Ф. Бориско, Г.Е. Борецька та ін. ; за заг. ред. С.Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.
8. Микитенко Н.О. Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю : дис. … докт. пед. наук : 13.00.02; 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2012. 534 с.
9. Олексенко Р.І., Краскова І.О., Поліщук М.М. Функції та роль маркетингу в сучасному господарю- ванні. Ефективна економіка. 2011. Вип. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=777.
10. Петрушенко О.О., Веленчук Т.Д. Комунікативні аспекти вивчення ділової іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2011. Вип. 4. С. 131–136.
11. Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. С. 66–72.
12. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы : учебное пособие для студ. высш. учеб. заве- дений. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательский центр «Академия», 2004. 192 с.
13. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. [На матеріалах сучасної газетної публіцистики] : монографія / за ред. В. Різуна ; Київ. нац. університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002. 392 с.
14. Сурмін Ю.П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології : колективна монографія. Київ : МАУП, 2005. C.71–82.
15. Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П. Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України. Київ : Видавн. Європейського ун-ту, 2003. С. 173–179.
16. Формирование лексических навыков : учебное пособие / под ред. Е.И. Пассова, Е.С. Кузнецовой. Воронеж : Интерлингва, 2002. 40 с. 17. Чорна І.Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Тернопіль, 2017. 268 с.
18. Чорна І.Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Тернопіль, 2017. 20 с.
19. Allen D.E., Duch B.J., Groh S.E. The power of problem-based learning in teaching introductory science courses. L. Wilkerson, W.H. Gijselaers (Eds.). Bringing problem-based learning to higher education: Theory and practice. San Francisco : Jossey-Bass, 1966. Р. 43–52.
20. Gallagher S.A. Problem-based learning: Where did it come from, what does it do, and where is it going? Journal for the Education of the Gifted. 1997. № 20 (4). Р. 332–362.
21. Hymes D.H. On Communicative Competence. 1972. URL: www.homes.uni-bielefeld.de/sgramley/ Hymes-2.pdf•PDFfile.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Чорна-Климовець, І. Ю. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІЛОВОМУ ПИСЬМІ ЗАСОБОМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 83-88. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-12
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)