НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИМІРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  • Н. П. Антіпова
Ключові слова: професійна освіта, рівність, інклюзія, інновація, академічна мобільність

Анотація

Охарактеризовано першопричини зміни політики освітньої спільноти з метою служіння сучасному суспільству. Визначено особливості соціально відповідального університету як соціального інституту. Окреслено важливість дотримання морально-етичних принципів освіти при характеристиці соціального виміру якості професійної освіти. Відзначено провідне місце соціального виміру у стратегіях вищої освіти. Розглянуто перелік суб’єктів, залучених до розробки та впровадження соціальних стратегій у закладах професійної освіти. Наголошено на необхідності розробки власних стратегій виконання зобов’язань перед суспільством. Зазначено перелік закладів, що відповідальні за реалізацію державної політики соціального виміру професійної освіти. Визначено перелік принципів державної політики реалізації соціального виміру. Перераховано нормативно-правові акти, що регламентують різноманітні аспекти соціального виміру професійної освіти. Наголошено на наявності правового гарантування забезпечення рівного доступу до професійної освіти. Відзначено гарантованість мінімізації дискримінації під час здобуття професійної освіти. Розглянуто створення необхідних умов для здобуття якісної вищої освіти особами з особливими освітніми потребами. Охарактеризовано процедуру працевлаштування випускників та гарантування права на самостійний вибір місця роботи. Відзначено роль моніторингу зайнятості випускників у процесі оцінювання роботи закладу освіти. Відзначено здійснені нововведення процедури вступу до вищих закладів освіти з метою мінімізувати дискримінацію випускників з території Донецької та Луганської областей. Зазначено ключове завдання Болонського процесу – питання мобільності студентів та викладачів. Охарактеризовано нормативно-правові документи, що регламентують реалізацію права на академічну мобільність. Перераховано програми академічної мобільності, до яких мають можливість долучитися українські студенти та викладачі. Відзначено необхідність створення інклюзивного, інноваційного та взаємопов’язаного Європейського простору вищої освіти.

Посилання

1. Комюніке конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти «Загальноєвропейський простір вищої освіти –досягнення цілей». Верховна Рада України. \URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_576 (дата звернення: 01.08.2021).
2. Королюк Т.О. Соціальний вимір якості вищої освіти. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/17689/97–98.pdf (дата звернення: 06.08.2021).
3. Мальцева Г.И. Социальное измерение инновационного образования. Университетское управление: практика и анализ. 2010. № 1. С. 35–40.
4. Плахтій Ю.В. До питання нормативного забезпечення соціального виміру вищої освіти в європейському освітньому просторі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2014. № 24. С. 227–232.
5. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність : постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579–2015-п#Text (дата звернення: 09.08.2021).
6. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38. Ст. 2004.
7. Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників»: Закон України від 06.10.2016 р. № 1662-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 48. Ст. 807.
8. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print1511013443341400#Text (дата звернення 04.09.2021).
9. Про фахову передвищу освіту : Закон України від 6 червня 2019 р. № 2745-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 30. Ст. 119.
10. Шандра Р. Реалізація студентами права на академічну мобільність. URL: https://osvita.ua/vnz/high_school/71057/ (дата звернення: 26.08.2021).
11. Шандра Р. Римське міністерське комюніке: основні положення. URL: https://osvita.ua/vnz/reform/79352/ (дата звернення: 08.09.2021).
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Антіпова, Н. П. (2022). НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИМІРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 89-93. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-13
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ