СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОГО ДИПЛОМАТА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • О. О. Балануца
Ключові слова: структурно-функціональна модель, майбутній дипломат, професійна підготовка

Анотація

У статті розроблено структурно-функціональну модель майбутнього дипломата у системі професійної підготовки. Встановлено, що модель є відображенням сучасних соціальних процесів і тенденцій їх розвитку, основними з яких виступають підвищення ролі особистісного чинника і зростання долі управлінських функцій в загальній структурі професійної діяльності дипломата, що дає змогу формувати модель особистості фахівця, яка найбільше відповідає вимогам часу. Саме вона й має бути покладена в основу вибору змісту освіти і виховання дипломатів, принаймні, на період другого десятиліття ХХІ століття. Подальший хід подій, реальні шляхи розвитку науки і техніки, нові освітні технології дадуть можливість внести в неї відповідні обґрунтовані корективи. З’ясовано, що модель фахівця повинна носити не констатуючий, пасивно-споглядальний, а навпаки, прогностичний характер, враховувати перспективи, тенденції розвитку науки, техніки у цій галузі. За дотримання вказаних умов модель зможе виконувати евристичні, перетворюючі функції. Аналіз підходів до визначення поняття моделі фахівця і до формування самої моделі дає змогу зробити висновок про те, що запропонована методологія повністю відповідає сучасним педагогічним концепціям переходу від знаннєвої орієнтації освітнього процесу до діяльної і особистісної його орієнтації. Тому в процесі побудови перспективної моделі особистості фахівця як певного практичного керівництва, що слугує для обґрунтування й вибору адекватного їй змісту професійної освіти, педагогічних технологій і організації освітнього процесу, ми виходимо з моделі його професійної діяльності та із загальних положень теорії особистості. У проєктуванні будь-якої сучасної системи підготовки фахівців слід спиратись на те, що зміст освіти необхідно обирати як своєрідну проєкцію змісту професійної діяльності на освітній процес. Тому в основу запропонованої моделі покладено уявлення про фахівця не просто як про дипломата, а як про дипломата-управлінця. Модель дипломата виступає як сукупність його знань, умінь, навичок і якостей, які відображають державні й суспільні вимоги до нього не лише як до професіонала, але і як до особистості, суб’єкта суспільних стосунків.

Посилання

1. Гнезділова К.М., Касярум С.О. Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача вищої школи : навч. посіб. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2011. 124 с.
2. Дахин А.Н. Педагогическое моделирование. Москва : 2001. С. 10.
3. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. Москва : МПСИ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2004. 752 с.
4. Заде Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений. Математика сегодня. 1974. С. 5–49.
5. Корнев Г.П., Непрокина И.В. Физические модели : методическое пособие для системы повышения квалификации учителей физики. Тольятти, 1993.
6. Краевский В. В., Полонский В. М. Методология для педагога: теория и практика. Волгоград: Перемена, 2001. 324 с.
7. Мальський М., Мороз Ю. Підготовка фахівців міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи. Вісник Львівського університету. Серія: «Міжнародні відносини». 2012. Вип. 30. С. 3–8.
8. Міщук Н. Методологічні аспекти проблеми формування моделі фахівця – випускника ВНЗ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: «Педагогіка». 2008. № 5. С. 30–41.
9. Сас Н. Модель професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Ukrainian professional education. 2017. Вип. 1. С. 62–73.
10. Смирнова Е.Э. Пути формирования модели деятельности специалиста с высшим образованием. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1977. 216 с.
11. Стратегия гуманизма: из опыта работы науч.-учеб. комплекса НТУ «ХПИ» – ХГУ «НУА» / В. И. Астахова [и др.]; ред. Л.Л. Товажнянский; Национальный технический ун-т «ХПИ», Народная украинская академия. Харьков : НУА, 2004. 212 с.
12. Ціватий В.Г. Дипломатія і підготовка дипломата XXI століття: традиції,інновації, моделі. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2004. Вип. 10(1). С. 11–31.
13. Шадриков В.Д. Нова модель фахівця : інноваційна підготовка і компетентнісний підхід. Вища освіта сьогодні. 2004. № 8. С. 26–31.
14. Шапран Ю.П. Особенности моделирования профессиональной подготовки учительских кадров с позиций компетентностного похода. Педагогика высшей школы. 2015. № 1(1). С. 56–59.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Балануца, О. О. (2022). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОГО ДИПЛОМАТА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 94-100. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-14
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ