ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ

  • Н. В. Бхіндер
  • І. В. Іваніцька
Ключові слова: термінологічна компетентність, офіцери ракетно-артилерійського озброєння, фахові терміни, загальнодидактичні принципи навчання, спеціальні принципи навчання

Анотація

У статті з’ясовано важливість професійно-термінологічної підготовки майбутніх фахівців сектору безпеки й оборони, окреслено роль військової термінології у службовій діяльності офіцерів ракетно- артилерійського озброєння. Доведено, що термінологічна компетентність майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння є невід’ємним структурним компонентом їхньої професійної компетентності. На основі аналізу наукових джерел та нормативних документів дано визначення поняттю «термінологічна компетентність майбутніх офіцерів ракетно- артилерійського озброєння». Це інтегральна характеристика, що дозволяє правильно використовувати фахові (загальновійськові та військово- спеціальні) терміни у процесі службової діяльності, сприймати, відтворювати та продукувати усні та письмові професійно орієнтовані тексти державною й іноземною мовами. Визначено компоненти термінологічної компетентності майбутнього офіцера ракетно- артилерійського озброєння, а саме: володіння термінологічною системою службової діяльності; вільне сприймання і продукування професійних термінів; професійно-термінологічну грамотність під час реалізації усного та письмового професійного дискурсу; розуміння іншомовних текстів із професійними термінами; володіння здатністю творення термінологічної лексики; уміння вільно вести бесіду на професійну тематику, переконувати, інформувати, доводити, обґрунтовувати власну думку; аналіз текстів із використанням термінів. Також обґрунтовано, що формування термінологічної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння – систематичний, добре організований та цілеспрямований процес, який передбачає зв’язок між усіма дисциплінами освітньої програми та тяжіє до імплементації певних теоретичних принципів навчання: загальнодидактичних та спеціальних.

Посилання

1. Авраменко В. Термінологічна компетентність як компонент мовно-професійної культури фахівців економічного профілю. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2017. Вип. 2. С. 7–14.
2. Бєлєсков М. Шлях відновлення української артилерії. Defense Express. 2020. № 2. URL: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/shljah_vidnovlennja_ukrajinskoji_artileriji-407.html.
3. Бондаренко О. Сутність та структура змістової складової моделі формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної діяльності у військових ліцеях. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія «Педагогічні науки». 2020. № 20 (1). С. 5–15. DOI: 10.32453/pedzbirnyk.v20i1.395.
4. Бугера Ю. Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти. Актуальні питання корекційної освіти. 2018. Вип. 12. С. 34–43.
5. Власюк І. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів еконо- міки у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2015. 20 с.
6. Гребенюк Л. Практична розробка структурної моделі формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної взаємодії в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 4 (88). С. 27–38.
7. Гриджук О. Компоненти термінологічної компетентності студентів лісотехнічних спеціальностей. Педагогіка вищої та середньої школи. 2016. Вип. 48. С. 12–17.
8. Денищич Т. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців з політології. Наукові праці. Педагогіка. Вип. 197. Т. 209. С. 137–142. 9. Діденко О. Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбут- ніх офіцерів у ВBНЗ. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_6.
10. Єфімова О. Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів під час оволодіння фахом у вищих військових навчальних закладах. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2013. Вип. 1. С. 95–105.
11. Зельницький А. Якість вищої військової освіти як результат функціонування педагогічної системи ВВНЗ. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2017. № 1 (35). С. 62–69.
12. Маслак Л. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженер- них спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2010. 18 с.
13. Маслій О. Принципи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артиле- рійського озброєння. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2019. Вип. 2 (45). С. 125–129.
14. Про затвердження Інструкції з категорування ракетно-артилерійського озброєння : наказ Міністра оборони України від 04.01.2019 р. № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004322-19#Text.
15. Про затвердження Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боє- припасів у Збройних силах України : наказ Міністра оборони України від 29.06.2005 р. № 359. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0933-05#Text.
16. Нещадим М. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: монографія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. 852 с.
17. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови. Київ, 2006. 312 с.
18. Особливості військово-професійної підготовки фахівців сектору безпеки і оборони у провідних країнах Азії / Н. Пазюра та ін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія «Педагогічні науки». 2021. № 22 (3). С. 159–176. DOI: 10.32453/pedzbirnyk. v22i3.520.
19. Паласюк Г., Паласюк Б. Формування термінологічної грамотності майбутніх медиків на основі етимологічної характеристики клінічних термінів з хімічним компонентом. Медична освіта. 2021. № 1. С. 117–121. DOI: 10.11603/me.2414-5998.2021.1.11980.
20. Поліщук І. Труднощі формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2016. Вип. 1. С. 267–277.
21. Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017/ № 3 (67). С. 285–299.
22. Симоненко Т. Теорія і практика формування професійної мовно-комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монографія. Черкаси, 2006. 328 с.
23. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 25 – Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, спеціальність 255 – Озброєння та військова техніка. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. № 1341. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/ 255-ozbroennya-ta-viyskova-tekhnika-bakalavr.pdf.
24. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.03.2021 р. «Про Стратегію воєнної безпеки України» : Указ Президента України № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/1212021-37661.
25. Черняков В., Дудоров О., Самійленко В. Термінологічна компетентність фахівця з фізичного вихо- вання – запорука успішної професійної діяльності. Проблеми соціальної роботи: філософія, психо- логія, соціологія. 2019. № 1 (13). С. 87–92.
26. Шалигіна Н. Розвиток комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військовопрофесійної підготовки до участі в міжнародних миротворчих операціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2019. 22 с.
27. Школяр Н. Термінологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх графіч- них дизайнерів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2017. Вип. LXXV. № 2. С. 203–207.
28. Ягупов В. Теорія і методика військового навчання : монографія. Київ : Тандем, 2000. 380 с.
29. Bakirova H. Formation of terminological competence in ESP Education. Journal NX – A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. 2020. № 6 (11). P. 63–68.
30. Faber P. Terminological competence and enhanced knowledge acquisition. Research in Language. 2003. № 1. P. 95–117.
31. Janczewski R., Pilarski G., Marczyk M. Terminology as a Barrier to NATO’s Interoperability in Cyberspace Operations. Knowledge-based organization : International conference. 2019. № 25(3). P. 31–35. DOI: 10.2478/kbo-2019-0113.
32. Forming students’ terminological competence in the MOODLE-based e-learning course / D. Kalay et al. Advanced Education. 2020. № 7 (16). P. 104–111. DOI: 10.20535/2410-8286.216980.
33. Myshak E. Forming terminological competence of future specialists of the agroindustrial and environmental branches by foreign language means. Euromentor Journal. 2018. № 9 (3). P. 68–76.
34. Poprotskyi I., Sapiga V. Modernization of training of naval specialists at higher educational institutions. Scientific herald of the Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine. Professional Pedagogy. 2019. № 1 (18). P. 169–174.
35. Sikora I. A survey-based study into students’ terminology and information searching habits. International Journal of Arts & Sciences. 2019. № 12 (1). P. 89–106.
36. Taktasheva D. Structural and functional peculiarities of the formation of terminological competence of a specialist. International Journal of Management, IT & Engineering. 2021. Vol. 11. Issue 01. URL: https://www.ijmra.us/project%20doc/2021/IJMIE_JANUARY2021/IJMIE6Jan21-22012.pdf.
37. Formation of Foreign Language Terminological Competence in Students of Higher Educational Institutions in the Process of Development of Journalistic Skills / N. Tsymbal et al. ALR Journal. 2020. № 4 (9). P. 174–181. DOI: 10.14744/alrj.2020.93284.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Бхіндер, Н. В., & Іваніцька, І. В. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 101-109. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-15
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ