СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

  • В. В. Гуменюк
Ключові слова: підготовка до педагогічної діяльності, майбутні магістри медицини, модель системи, структурно-функціональний підхід

Анотація

Стаття присвячена проблемі педагогічної підготовки майбутніх магістрів медицини. Сучасний лікар, взаємодіючи з пацієнтами, з колегами, повинен займати позицію не лише медика, а й позицію вчителя, вихователя, помічника, друга, наставника. Усі ці якості допомагає реалізувати педагогіка. У статті розглядаються: розроблена нами структурно- функціональна модель системи підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у вищих медичних закладах освіти на основі проведеного дослідження; методи дослідження: порівняльно- порівняльний аналіз науково-педагогічних досліджень з проблеми, аналогія, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Подано характеристику основних блоків структурно-функціональної моделі системи підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у ВМЗО (цільовий, концептуальний, теоретико-змістовий, системно-методичний і результативно-оцінний). Цільовий блок охоплює соціальне замовлення суспільства, мету та завдання. Концептуальний блок відображає сукупність основних положень методологічних підходів (системного, інтегративного, компетентнісного, синергетичного, аксіологічного, діяльнісного, суб’єкт-суб’єктного), ідей, закономірностей та принципів. Теоретико-змістовий блок відображає педагогічні можливості освітнього середовища ВМЗО (сенсові – інтенсифікація спонукальних мотивів самоствердження, самореалізації в педагогічній діяльності в межах медичної практики; переосмислення сформованих у педагогічній діяльності стереотипів і формування нових сенсів реалізації педагогічних функцій і дій у медицині; змістові: забезпечення розширення, поглиблення і індивідуального характеру підбору змісту модулів, дисциплін, розділів підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності; інтегративні: орієнтація на багаторівневе співробітництво з учасниками освітніх відносин для дисемінації досвіду педагогічної діяльності в медичній практиці; посилення інформатизації підготовки майбутніх магістрів до педагогічної діяльності). Системно-методичний блок відображає діалектику взаємозв’язку та взаємозалежності відносин у системі студент – викладач як центральної ланки всього освітнього процесу; динаміку етапів (орієнтаційний, адаптаційний, трансформаційний, рефлексивний), засобів, технологій підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності, а також конструктів досліджуваного явища (інтенсифікації, андрагенності, вітагенності, акмеологічності). Результативно-оцінний блок відображає рефлексію результативності досліджуваного процесу. Доведено, що розроблена нами структурно- функціональна модель системи відображає сутність та основний зміст досліджуваного процесу і спрямована на оптимізацію та підвищення результативності освітнього процесу. Наголошено на аспектах, які необхідно враховувати у побудові моделі: основні методологічні підходи, зміст структурних блоків моделі, умови їхньої реалізації.

Посилання

1. Бухальська С.Є. Розвиток педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного коледжу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2013. 200 с.
2. Ємець А.В. Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2015. 22 c.
3. Кайдалова А.В., Посилкіна О.В. Науково-теоретичне обґрунтування методологічного концепту побудови системи якості вищої фармацевтичної освіти. Фармацевтичний часопис. 2016. Вип. 3. С. 68–74.
4. Каленський А. Методологічні підходи до стандартизації змісту професійної освіти. Професійна педагогіка. 2018. Вип. 16. С. 27–33.
5. Кліщ І.П. Моделювання процесу підготовки майбутнього викладача медичного закладу вищої освіти. Медична освіта. 2021. Вип. 1. С. 89–92.
6. Кремень В.Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Київ : Педагогічна думка, 2012. 368 с.
7. Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія, практика : монографія. Київ : Інформавтодор, 2013. 436 с.
8. Стадніченко С.М. Моделювання в професійній освіті майбутніх лікарів і фармацевтів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 183. С. 158 162.
9. Стинська В. Моделювання професійної діяльності майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Нові технології навчання. 2020. Вип. 94. С. 315–319.
10. Столяренко О.В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця : навч.-метод. посіб. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 196 с.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Гуменюк, В. В. (2022). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 118-123. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-17
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ