ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ЗА СКОРОЧЕНИМ ЦИКЛОМ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ

  • І. В. Крашеніннік
Ключові слова: освітня програма, індивідуальна освітня траєкторія, мотивація, курикулум, форми, методи й засоби навчання

Анотація

У статті розкрито окремі аспекти проблеми організації професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів за освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня зі скороченим терміном навчання. Проаналізовано низку наукових праць, які утворили основу для розроблення авторського підходу до їх вирішення. Показано, що підходи до формулювання умов професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти досить добре досліджено вітчизняними науковцями, проте систематичне вивчення умов навчання за скороченим терміном не проводилося. Показано, що скорочений цикл професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів в університетах передбачає підготовку здобувачів вищої освіти, зарахованих до університетів на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для навчання за спеціальностями галузі знань 12 «Інформаційні технології», яка завершується здобуттям освітнього ступеня бакалавра, супроводжується визнанням та перезарахуванням кредитів ЄКТС та має термін навчання менший за нормативний. Визначено організаційно-педагогічні умови формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах: формування у здобувачів стійкої позитивної внутрішньої мотивації до здобуття вищої освіти, професійної діяльності за фахом, підвищення кваліфікації; систематичний перегляд і оновлення змісту освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти професійної підготовки скороченого циклу майбутніх інженерів-програмістів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі інформаційних технологій та системи вищої освіти; надання майбутнім інженерам-програмістам можливостей для формування індивідуальних освітніх траєкторій в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах; застосування доцільних форм, методів і засобів формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах.

Посилання

1. Балан Л. Формування у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання освітніх дис- танційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2016. 24 с.
2. Бакшаева Н., Вербицкий А. Психология мотивации студентов : учебное пособие. Москва : Логос, 2006. 184 с.
3. Вінник М. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх інженерів-програмістів в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2016. 247 с.
4. Гирка І. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки. Обрії. 2015. № 1 (40). С. 64-67.
5. Гончаренко Т. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у тех- нічному університеті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2018. 270 с.
6. Гора Н. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх товарознавців. Молодий вчений. 2018. № 6 (1). С. 134–137.
7. Зубик Л. Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних техно- логій у процесі вивчення фахових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Рівне, 2016. 341 с.
8. Ильин Е. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 512 с.
9. Климчук В. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 290 с.
10. Клочко О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2018. 724 с.
11. Коваль В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів-філоло- гів. Філологічний часопис. 2016. № 1. С. 164–177.
12. Конюхов С. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно орієнтованого програмування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Мелітополь, 2019. 312 с.
13. Корчевський Д. Теоретико-методичні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну : дис. … докт. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017. 550 с.
14. Кравченко В. Теоретичні і методичні засади модернізації професійної підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2017. 613 с.
15. Круглик В. Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2018. 682 с.
16. Потапчук О. Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2016. 256 с.
17. Седов В. Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-програмістів в умовах магі- стратури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2016. 238 с.
18. Фурман О. Полімотивація – спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату. ScienceRise. 2015. № 6/1 (11). С. 105–110. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.45049.
19. Чупахін С. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-зв’язківців в процесі вивчення спеціальних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2018. 252 с.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Крашеніннік, І. В. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ЗА СКОРОЧЕНИМ ЦИКЛОМ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 143-149. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-21
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ