МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Л. Ф. Кучинська
Ключові слова: педагогічні працівники, здоров’язбереження, збереження, зміцнення, формування, метод, діяльність

Анотація

У статті акцентовано увагу на актуальності проблеми збереження професійного здоров’я педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, оскільки тенденції та виклики в напрямі підвищення якості дошкільної освіти потребують від них постійного професійного росту, соціальної і професійної мобільності. Охарактеризовано сутність професійного здоров’я та важливість осмислення педагогічними працівниками його значущості, оскільки саме їхня професійна діяльність забезпечує формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку, закладає основи здоров’я майбутньої нації. Проаналізовано зміст понять «збереження», «зміцнення», «формування» професійного здоров’я педагогічних працівників закладів дошкільної освіти як підґрунтя для розроблення системи оздоровчих заходів. Розкрито значущість системної організації методичної роботи закладів дошкільної освіти у площині збереження професійного здоров’я, що проявляється в певних ознаках, а саме: у збереженні фізичного, соціального, психічного і духовного здоров’я; застосуванні навичок здорового способу життя, гармонізації режиму праці і відпочинку; запобіганні професійному стресу та вигоранню. Проведено теоретичний аналіз методу як певного способу цілеспрямованої діяльності під час форм методичної роботи з педагогічними працівниками. Подано ґрунтовну характеристику орієнтуючих, стимулюючих методів та методів контролю і самоконтролю процесу оздоровлення, застосування яких потребує від педагогів відповідного рівня знань, умінь та навичок у процесі здоров’язбережувальної діяльності. Здійснено класифікацію інноваційних методів збереження професійного здоров’я педагогів у системі методичної роботи, які спрямовують педагогів на необхідність опанування арсеналу засобів збереження, відновлення професійного здоров’я та є запорукою тривалої, повноцінної, успішної, ефективної професійної діяльності. Доведено ефективність використання SWOT- аналізу професійної діяльності як інноваційного інструментарію педагогічного маркетингу в методичній роботі закладу дошкільної освіти з метою побудови стратегії підвищення фахової компетентності педагогів та мотивації до збереження і зміцнення професійного здоров’я.

Посилання

1. Бусел В. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Бусла. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.
2. Вудворд Т. Шляхи навчання : поради вчителю. Велика Британія, 1995. С. 24–25.
3. Дзюба Т. Концептуальні моделі професійного здоров’я особистості. Актуальні проблеми психології. 2015. Т. І. Вип. 47. С. 8–14.
4. Діаграма Ішікави. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Діаграма_Ішикави (дата звернення: 22.11.2021).
5. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки : навчальний посібник / за ред. О. Дубасенюк, В. Іванченка. 2-ге вид., доп. і пер. Житомир : Житом. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2002. С. 135–136.
6. Екатеринин М. SWOT-анализ. Методы менеджмента качества. 2006. № 6. С. 54.
7. Єремєєва В. Технологія вивчення основ дидактики : методичні рекомендації для викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Житомир : Житом. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2000. С. 46.
8. Лесохина Л., Шадрина Т. Центр образования взрослых. Педагогика / под ред. Л. Лесохиной, Т. Шадриной. Москва, 1991 С. 132–133.
9. Мельник Н. Особливості кваліфікації та спеціальності фахівців дошкільної освіти у країнах Західної Європи. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Педагогіка. 2016. № 2/34. С. 155–156.
10. Підласий І. Педагогіка. Теоретична педагогіка. 2013. URL: https://stud.com.ua/17953/pedagogika/rozvitok_formuvannya (дата звернення: 24.11.2021).
11. Полетаева Н. Закономерности и этапы личностно-профессионального развития педагога. Методология исследования в профессиональном педагогическом образовании. 2013. С. 242–243.
12. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. Київ, 2002. С. 51–53.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Кучинська, Л. Ф. (2022). МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 150-155. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-22
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ