ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЕТНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА

  • В. В. Симонян
Ключові слова: етнос, культура, етнокультура, компетентність, культурна компетентність, етнокультурна компетентність, етнокультурна компетентність викладача

Анотація

У статті диференційовано поняття «етнос», «культура», «етнокультура», «компетентність», «культурна компетентність», «етнокультурна компетентність», «етнокультурна компетентність викладача». На основі хронологічного підходу теоретично обґрунтовано сутність терміносполучення «етнокультурна компетентність», що витлумачене різними авторами. Виокремлено особливості терміна «етнокультурна компетентність» у межах двох етапів розвитку його змісту. На першому етапі формування сутності поняття «етнокультурна компетентність» (1979–1998 роки) етнокультурну компетентність трактували в межах історичних, філологічних, філософських і психологічних досліджень. На цьому етапі спільним для процесу формування етнокультурної компетентності є зорієнтованість на володіння міжкультурною комунікацією, міжетнічне спілкування, знання про інші народи, адекватне сприйняття предметів, явищ, процесів відповідно до культури; використання культурних засобів у полікультурному середовищі як психолого-педагогічного феномену; уміння прищеплювати любов до етнокультурних цінностей. Початок другого етапу формування змісту поняття «етнокультурна компетентність» умотивований ухваленням Закону «Про загальну середню освіту» у 1999 році, що вплинуло на розширення сутності терміна. З 1999 року значущість формування етнокультурної компетентності обґрунтована в межах підготовки майбутніх соціальних працівників, хореографів, учителів музичного мистецтва, учителів початкових класів, педагогів, викладачів, що вможливило розширення сутності поняття етнокультурної компетентності (ЕКК). Етнокультурну компетентність ототожнюють з усвідомленням людиною ролі носія української етнокультури, етнічних традицій, звичаїв, що впливають на її поведінку, спосіб мислення в контексті стереотипів, які існують серед етносів. Спільним для процесу формування етнокультурної компетентності на цьому етапі є зорієнтованість на засвоєння особливостей рідної культури, традицій і звичаїв рідного народу, а також дбайливе ставлення до духовної спадщини інших етносів соборної України. Формування етнокультурної компетентності викладача має сприяти усвідомленню людиною власних коренів, свого місця у світі, засвоєнню кожним індивідом етнокультурної спільноти як способу її буття. Це дасть змогу в майбутньому налагоджувати діалог з іншими культурами, вільно рухатися в їхньому просторі.

Посилання

1. Атрощенко Т. Общекультурная компетентность будущих специалистов как важный фактор их профессиональной подготовки. Подготовка специалистов в области образования. Иркутск : РГПУ им. А. Герцена, 1999. С. 53–57.
2. Бібік Н. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / ред. О. Овчарук. Київ, 2004. 111 с.
3. Блонский П. Избранные педагогические и психологические сочинения. Педагогика / под ред. А. Петровского. Москва, 1979. Т. 1. 304 с.
4. Боровиков Л. Этнокультурная компетентность социального педагога и социального работника. Москва : Академия, 1993. 438 с.
5. Будник О. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умо- вах інтегрування до європейського освітнього простору. Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne / red. Dorota Sikora, Piotr Mazur. Chełm, 2011. S. 166–173.
6. Гасиджак Л. Нематеріальна культурна спадщина: світова теорія та українська практика. Музейний простір. 2013 (1). URL: http://surl.li/asogz (дата звернення: 12.10.2021).
7. Головань М. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційних технологій. 2011. № 8. С. 224–233.
8. Гончарук В. Теоретичні підходи до трактування сутності поняття «етнокультурна компетентність» майбутнього вчителя. Перспективні напрями розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2019. С. 48–51.
9. Державний стандарт початкової освіти, 2018. URL: http://surl.li/tctb (дата звернення: 10.10.2021).
10. Про загальну середню освіту : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 28. Ст. 230. URL: http://surl.li/asnur (дата звернення: 10.10.2021).
11. Про вищу освіту : Закон України / Верховна Рада України. 2014. URL: http://surl.li/asohl (дата звер- нення: 10.10.2021).
12. Затвердженні стандарти вищої освіти. URL: http://surl.li/tvle (дата звернення: 10.10.2021).
13. Калінін В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2005. 20 с.
14. Конституція України, документ № 254к/96-ВР, підстава 27 ІХ, с. 5.
15. Кремлева Н. Формирование этнокультурной компетентности педагогов дошкольной образователь- ной организации : выпускная квалификационная работа по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». URL: http://surl.li/bdmju.
16. Лейко С. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. № 4. С. 128–135.
17. Лозко Г. Етнокультурологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. Київ : АртЕк, 2001. 304 с.
18. Лук’янова Л., Аніщенко О. Освіта дорослих : короткий термінологічний словник. Ніжин ; Вінниця, 2014. 108 с.
19. Маєвська Л. Особливості формування етнокультурної компетентності майбутнього педагога в контексті глобалізаційних зрушень. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 2006. C. 303–309.
20. Мала енциклопедія етнодержавознавства / редкол. : Ю. Римаренко та ін. ; НАН України. Ін-т дер- жави і права ім. В.М. Корецького. Київ : Довіра ; Генеза, 1996. 942 с.
21. Некрасова А. Культура межнационального общения в молодежной среде: состояние и формирова- ние : автореф. дис. … докт. филос. наук. Москва, 1992. 30 с.
22. Печерська Г. Професійні ціннісні орієнтації вчителів. Психологічні науки : збірник наукових праць. 2013. Т. 2. Вип. 10. С. 252–257.
23. Проворова Є. Особливості музично-педагогічної комунікації вчителя та учнів на уроках музики. Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г.М. Падалки : монографія / за ред. А. Козир. 2-е вид., доп. Київ, 2011. С. 276–284.
24. Словник іншомовних слів / уклад. : С. Морозов, Л. Шкарапута. Київ : Наукова думка, 2000. 680 с.
25. Соляр С. Критерії та показники сформованості етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Інноваційна педагогіка : науковий журнал Причорноморського науково-до- слідного інституту економіки та інновацій. 2019. Вип. 18. Т. 2. С. 98–101.
26. Стандарт підготовки ОПП вокалістів. URL: https://cutt.ly/4RXyP24 (дата звернення: 13.10.2021).
27. Стрельбицька С. Особливості формування етнокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах глобалізації. Педагогіка – Педагогика – Pedagogy. Наука і освіта. 2014. № 3. С. 161–164.
28. Уліщенко В. Формування етнокультурної компетентності на уроках української літератури. Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць ; Університет менеджменту освіти НАПН України / редкол. : О. Ануфрієва та ін. Київ, 2011. Вип. 3 (16). С. 161–166.
29. Філософський словник соціальних термінів / за заг. ред. В. Андрущенка. Київ : Х. Корвін, 2002. 672 с.
30. Флиер А. Культурология для культурологов : учебное пособие для высшей школы. Москва : Академический проект, 2000. 496 с.
31. Фриз П. Формування етнокультурної компетентності майбутніх хореографів. Рідне слово в етно- культурному вимірі : збірник наукових праць ; Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка. Дрогобич, 2015. Вип. 2015. С. 544–551.
32. Хоружа О. Етнокультурна освіта в системі фахової підготовки майбутнього вчителя музики. Наука і молодь : збірник праць Науково-практичної конференції студентів та молодих учених ; Міжгалузевий інститут управління. Київ, 2008. Вип. 3. С. 14–16.
33. Чжан Їн. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Суми, 2020. 26 с.
34. Юрійчук Н. Етнокультурна компетентність майбутніх учителів-філологів у контексті сучасних вимог до освітнього процесу. URL: https://cutt.ly/WIlwQO2 (дата звернення: 13.10.2021).
35. Этнопсихологический словарь / под ред. В. Крысько. Москва : МПСИ, 1999. 343 с.
36. Bennett M.J.A. (1986). Developmental Approach to Training for Intercultural Sensitivity. International Journal of Intercultural Relations. Vol. 10. № 2. P. 179–196.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Симонян, В. В. (2022). ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЕТНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 176-185. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-26
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ