ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • С. В. Терещенко
Ключові слова: іншомовна компетентність, майбутні учителі музичного мистецтва, інформаційні технології, дистанційна форма навчання

Анотація

Публікація висвітлює актуальну сьогодні проблему формування іншомовної компетентності здобувача вищої освіти немовної спеціальності. Автор подає грунтовну аналітику освітньої ситуації і місця в неї різнобічно освідченого фахівця. Особлива увага звертається на професію учителя музичного мистецтва та кола його професійного спілкування в тому числі іноземною мовою. Аналітика процесу активного впровадження інформаційних технологій дозволила автору виявити особливості дистанційної форми набуття знань здобувачами вищої освіти та виявити специфіку іншомовної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в такий спосіб навчання. Широке поширення мережевих технологій, серед яких пріоритетними є освітні іншомовні Інтернет-ресурси, є засобом професійної комунікації майбутніх педагогів мистецької галузі освіти. У статті наголошується, що упродовж навчання студентів в педагогічному ЗВО мають бути створені спеціально-організовані педагогічні умови оволодіння майбутніми учителями музичного мистецтва професійно- спрямованою іноземною мовою, її вербальними і невербальними знаками. Звертаючись до вивчення відомих педагогічних практик зі створення ефективних умов у навчальному процесі закладу вищої освіти, автор проектує їх на специфіку професії учителя мистецтва і подає перелік педагогічних умов, які можна використовувати для формування їхньої іншомовної компетентності. Серед них: умова професійно-орієнтованої мотивації (передбачає іншомовну підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва на рівні оволодіння ними спеціальними якостями за фахом та спрямуванням фахового навчання в педагогічному ЗВО на свідоме опанування професійно важливими знаннями та уміннями, необхідними для їхньою майбутньої викладацької, концертної, міжкультурної діяльності з використанням потенціалу іноземної мови та новітніх технологій отримання знань у тому числі і дистанційних); умова активного і свідомого засвоєння знань з іноземної мови (має за мету збільшення годин іноземної мови для студентів мистецьких спеціальностей та викладання фахових дисциплін іноземною мовою для оволодіння майбутніми учителями музичного мистецтва іншомовною компетентністю професійного спрямування); умова міжкультурного діалогу (є важливим складником комунікативних аспектів володіння іноземною мовою майбутніми учителями музичного мистецтва задля забезпечення практико-орієнтованого викладання предмету на рівні міжкультурного діалогу, посередником якого виступає мистецтво з його невичерпним джерелом людських почуттів, емоцій, прагнень, уподобань); умова дистанційного навчання (використання інформаційних технологій як засобу створення освітнього середовища в іншомовній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва); умова активної педагогічної практики (полягає в реалізації одного з головних завдань професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої педагогічної освіти та орієнтується на досягнення єдності аудиторних занять он-лайн та часу активної педагогічної практики в реальному часі).

Посилання

1. Баранцова І.О. Формування інтеркультурної компетентності майбутнього вчителя в процесі його професійної підготовки. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: матеріали ІV Міжнар. науково-практичної конференції (17 березня 2016 р.). Київ, 2016. С. 24–28.
2. Жигунова В.О. Організаційно-педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної інформації. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018, № 6. С. 46–57.
3. Сегеда Н.А. Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія. Київ, 2011. 273 с.
4. Терещенко С.В. Розвиток креативності підлітків на інтегрованих уроках музики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2018. 240 с.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Терещенко, С. В. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 191-196. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-28
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ