ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ США ТА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Р. Г. Заєць
Ключові слова: громадянська свідомість, громадянська освіта, громадянськість, громадянські компетентності, формальна освіта

Анотація

У статті здійснено аналіз історичних подій та чинників другої половини ХХ століття, які сприяли актуалізації питання розбудови громадянського суспільства у США та Україні шляхом виховання молоді, що передбачає формування якостей майбутніх громадян; вивчено та проаналізовано низку порівняльно-педагогічних досліджень українських науковців з різних напрямів громадянської освіти; опрацьовано законодавчі акти та нормативну документацію з питань громадянської освіти США та України; досліджено стан громадянської освіти молоді США на основі результатів щорічного опитування щодо обсягу знань населення США з питань громадянської освіти, проведеного Центром публічної політики Анненберга; визначено основні тенденції розвитку громадянської освіти студентів вищих закладів освіти США. Автором статті здійснено огляд міжнародних досліджень з проблем громадянської освіти, виокремлено п’ять широких категорій, що представляють основні компоненти цієї галузі та є основою навчальних програм з громадянської освіти закладів вищої освіти США. Зроблено акцент на тому, що впровадження в Україні досвіду США з організації формальної та неформальної освіти студентів закладів вищої освіти щодо формування громадянської свідомості гарантує, що всі аспекти вищої освіти: навчальні програми, методи навчання й ресурси, методи дослідження та спільна робота, структури й процеси керівництва та прийняття рішень, політика та кодекси поведінки, персонал і стосунки студентів, позакласні заходи та зв’язки з громадськими організаціями віддзеркалюють принципи демократії і прав людини. Доведено, що використання досвіду університетів США із залучення всього закладу вищої освіти до створення позитивного й безпечного навчального середовища також покращує досягнення студентів, підвищує їхню громадянську свідомість. Встановлено, що студенти, які відчувають себе частиною спільноти закладу вищої освіти та мають гарні стосунки зі своїми однолітками й академічним персоналом, з більшою ймовірністю досягнуть кращої академічної результативності та стануть активними громадянами, яких потребує суспільство.

Посилання

1. Hahn C., Alviar-Martin T. International Political Socialization Research : handbook of Research in Social Studies Education / Eds. L.S. Levstik, C.A. Tyson. New York : Routledge, 2008. Р. 81–108.
2. Levstik L.S., Tyson C.A. Introduction : handbook of Research in Social Studies Education / Eds. L.S. Levstik, C.A. Tyson. New York : Routledge, 2008. Р. 1–12.
3. Parker W.C. Knowing and Doing in Democratic Citizenship Education : handbook of Research in Social Studies Education / Eds. L.S. Levstik, C.A. Tyson. New York : Routledge, 2008. Р. 65–80.
4. Величко О. Ю. Зарубіжний досвід формування громадянської компетентності дітей і молоді. Педа- гогічна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 13. С. 24–29.
5. Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2017. № 38–39. Ст. 380.
6. Іванюк І.В., Овчарук О.В., Терещенко А.Б. Аналітичний звіт. Сучасний стан громадянської освіти в Україні. Київ, 2013. 104 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/844/1/civic_education.pdf (дата звернення: 28.11. 2021).
7. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності : проєкт / Наук. творч. кол.: О. Cухомлинська та ін. Шлях освіти. 2000. № 3. С. 7–13.
8. Концепція громадянської освіти в Україні. Громадянська освіта. Харківська правозахисна група : вебсайт. URL: http://osvita.khpg.org/index.php?id=976003974 (дата звернення: 28.11. 2021).
9. Михайліченко М.В. Громадянська компетентність вчителя в контексті оновлення професійної освіти в Україні. Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матер. регіон. наук.-практ. семінару, 20–21 трав. 2008 р. / За заг. ред. Г.В. Терещука. Тернопіль : ТПНУ, 2008. С. 34–39.
10. Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні : Розпорядження Кабінету Міні- стрів України; Концепція від 03.10.2018 № 710-р. / Верховна Рада України. База даних «Законодав- ство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 28.11.2021).
11. Про навчальну платформу. Міжнародний республіканський інститут. Платформа для онлайн-навчання : вебсайт. URL: https://www.iri.org.ua/ (дата звернення: 28.11.2021).
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Заєць, Р. Г. (2022). ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ США ТА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 212-218. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-31
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ