ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

  • Р. О. Курок
Ключові слова: педагогічні принципи, правова компетентність, загальні принципи, специфічні принципи, педагогічні працівники, освітня діяльність

Анотація

Стаття присвячується дослідженню важливої теоретико-прикладної проблеми – аналізу впливу педагогічних принципів на процес розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів. Виконано аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблематики та встановлено недостатність ґрунтовних наукових досліджень за обраною тематикою. Окреслено мету статті, яка полягає у виокремленні та розкритті змісту основних педагогічних принципів, яких доцільно дотримуватись у проєктуванні системи розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів. Установлено, що вдосконалення освітньої діяльності, спрямованої на розвиток правової компетентності зазначеної категорії педагогічних працівників, передбачає звернення до загальних положень дидактики щодо обґрунтування педагогічних законів, закономірностей та принципів. Розглянуто сутність педагогічних принципів та встановлено відсутність єдиних підходів науковців до тлумачення цього поняття. Ґрунтуючись на працях вітчизняних учених, виокремлено основні загальні та специфічні принципи, які слугуватимуть основою для подальшого проєктування відповідної педагогічної системи. Основними загальними принципами є принцип зв’язку теорії із практикою, системності та послідовності, доступності, гуманізації, індивідуалізації навчання. Серед специфічних принципів виокремлено принципи безперервності, моделювання, самоорганізації, інформатизації (комп’ютеризації) освіти, інтегрованості, інтенсифікації освітньої діяльності. Розглянуто сутність кожного із зазначених принципів та їхню роль у процесі розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів. Зроблено висновок, що розглянуті загальні та специфічні педагогічні принципи, які ґрунтуються на перевірених практикою педагогічних законах та закономірностях, перебувають у тісному взаємозв’язку один з одним, а їх урахування у процесі організації та здійснення освітнього процесу матиме позитивний вплив на освітню діяльність, спрямовану на розвиток правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів.

Посилання

1. Гончаренко С. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення. Рівне : Волинські обереги, 2012. 192 с.
2. Кошук О. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців з агроінженерії : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2019. 676 с.
3. Марцева Л. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Львів, 2015. 459 с.
4. Андрощук І. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 ; 13.00.02. Київ, 2017. 493 с.
5. Михнюк М. Теоретичні і методичні основи розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 652 с.
6. Пугач С. Теоретичні та методичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування в системі неперервної освіти : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2020. 536 с.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Курок, Р. О. (2022). ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 269-274. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-40
Розділ
РОЗДІЛ VІ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ