ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ЗДАТНОСТІ ФОРМУВАТИ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІННЯ СПІВПРАЦЮВАТИ В КОМАНДІ

  • А. П. Лозенко
Ключові слова: підготовка майбутніх учителів початкової школи, співробітництво, групова взаємодія, форми організації процесу навчання, групова форма організації процесу навчання

Анотація

У статті досліджуються педагогічні умови розвитку в майбутніх учителів початкової школи здатності формувати в учнів уміння співпрацювати в команді. Серед ключових вимог до підготовки майбутніх учителів початкових класів – спроможність створювати таке освітнє середовище, яке б сприяло формуванню в молодших школярів умінь співпрацювати в команді. Важливим завданням Нової української школи є формування в молодших школярів ключових компетентностей як здатностей користуватися ними упродовж усього життя. З огляду на це майбутні вчителі початкових класів повинні бути готовими до реалізації у процесі професійно-педагогічної діяльності не банального ЗУНівского, а компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного підходів. Педагог нині – тьютор, фасилітатор, створювач освітнього середовища для всебічного розвитку і формування кожної окремої особистості. Детермінантною сформованості та реалізації всіх ключових компетентностей молодших школярів є вміння особистості співпрацювати в колективі, команді, групі. На рівні теоретичного аналізу й узагальнення у статті представлено аргументи на користь того, що вчитель початкових класів повинен володіти педагогічними технологіями, які є інструментами розвитку вищезазначених умінь. У статті доведено позицію на користь того, що розвиток здатності студентів спеціальності «Початкова освіта» формувати в учнів уміння співпрацювати в команді потребує реалізації у процесі навчання у закладі вищої освіти чітко визначених та реалізованих педагогічних умов, серед яких: умотивованість до цього напряму професійно-педагогічної діяльності, усвідомлення важливості та необхідності її реалізації в умовах Нової української школи; сформованість системи знань, умінь, навичок та компетентностей упроваджувати в навчальний процес педагогічні технології його ефективного управління й організації з метою розвитку в учнів початкової школи умінь співпрацювати в команді; здатність до рефлексії, що реалізується через уміння об’єктивно оцінювати результати власної діяльності в даному напрямі, щоби стати фахівцем, який уміє корегувати свої дії та самовдосконалюватись.

Посилання

1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи, 2016. Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 01.12.2021).
2. Державний стандарт початкової освіти, 2018. Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.12.2021).
3. Селевко Г. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. Москва : НИИ школьных технологий, 2006. 816 с.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Лозенко, А. П. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ЗДАТНОСТІ ФОРМУВАТИ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІННЯ СПІВПРАЦЮВАТИ В КОМАНДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 275-279. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-41
Розділ
РОЗДІЛ VІ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ