ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: hard skills, soft skills, «м’які» навички, компоненти soft skills, професійна підготовка, майбутні педагоги, готовність до роботи в сучасній школі.

Анотація

У статті визначено сутність поняття “soft skills” як комплекс неспеціалізованих навичок, які важливі в будь-якій професії, характеризують особистість фахівця (уміння брати активну участь у роботі команди, проявляти ініціативу, брати відповідальність за свої ідеї та вчинки, адекватне спілкування, висока продуктивність, самодисципліна, емпатія, креативність тощо). Обґрунтовано велике значення формування soft skills у майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки в сучасному закладі вищої освіти. Автори акцентують увагу на актуальності пропонованого дослідження, оскільки одним із напрямів реформування сучасної вищої педагогічної освіти є формування надпрофесійних навичок (soft skills) у майбутніх педагогів, які будуть працювати в умовах Нової української школи та розвивати відповідні навички у своїх вихованців. Необхідність постановки такого завдання доводиться у статті аналізом чинних нормативних документів, у яких задекларовано очікувані результати професійної підготовки майбутніх педагогів (здатність до міжособистісної взаємодії, міжособистісного спілкування, ухвалення ефективних рішень у професійній діяльності, генерування нових ідей, критичного мислення, навчання упродовж життя тощо). У статті розкривається сутність поняття “soft skills”, наводяться різні підходи до класифікації soft skills, надається огляд компонентів soft skills майбутнього педагога (соціально-комунікативний, емоційний, когнітивний, прогностичний, управлінський, акмеологічний, інноваційний компоненти). Зазначається, що в освітньому процесі закладу вищої освіти є можливості для формування soft skills у майбутніх педагогів як під час аудиторного навчання, так і на позааудиторних заходах за умови застосування інноваційних методів і форм спільної діяльності викладачів і здобувачів вищої освіти. Доведено, що soft skills відіграють важливу роль у професійній діяльності сучасного педагога, адже сприяють не лише ефективному виконанню безпосередніх професійних завдань, але й розв’язанню широкого кола педагогічних і соціальних проблем.

Посилання

1. Біляковська О. “Soft skills” як необхідна складова якісної професійної підготовки майбутнього вчителя. Rocznik Polsko-Ukraiński. Uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018. T. XX. S. 175–185. URL: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/5918/14_Biljakowska_ Rocznik_20.pdf (дата звернення: 12.08.2022).
2. Бондарчук І. Soft skills, або «м’які навички», для роботи та навчання. Київ : Видавнича група «Шкільний світ», 2020. 120 с.
3. Длугунович Н. Soft skills як необхідна складова підготовки іт-фахівців. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2014. № 6. С. 239–242. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Vchnu_tekh_2014_6_47 (дата звернення: 10.08.2022).
4. Залужна С. Hard Soft skills: 5 навичок, які допоможуть дитині стати затребуваною в майбутньому. URL: https://womo.ua/hard-skills-5-navichok-yaki-dopomozhut-ditini-stati-zatrebuvanoyu-umaybutnomu/ (дата звернення: 12.08.2022).
5. Коваль К. Розвиток “soft skills” у студентів – один із важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного університету. 2015. № 2. С. 162–167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vvpi_2015_2_26 (дата звернення: 10.08.2022).
6. Розвиваємо навички 4К: креативність, критичне мислення, комунікацію та командну працю. Освіторія. URL: https://osvitoria.media/experience/rozvyvayemo-navychky-4k (дата звернення: 15.08.2022).
Опубліковано
2022-12-19
Як цитувати
Боровець, О. В., & Яковишина, Т. В. (2022). ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (3), 37-42. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-3-06
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ