СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (НА ПРИКЛАДІ ТУРЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ)

Ключові слова: сучасний підхід, середня школа, англійська мова, турецька мова, технології навчання

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи до викладання іноземних мов на прикладі англійської та турецької. Проаналізовано зміни в підходах до навчання в останні десятиліття, а саме перехід від традиційних методів навчання до сучасних. Окреслено особливості комунікативного, особистісно-орієнтованого підходів та навчання з використанням комп’ютерних технологій, здійснено їх кореляцію. Досліджено основні ідеї комунікативного підходу та вказано на його переваги над традиційним методом викладання іноземних мов. Крім того, описано різні методи і прийоми, які використовують у процесі навчання англійської та турецької мов. Розглянуто особистісно орієнтований підхід до викладання іноземних мов та зосереджено увагу на технологіях, які застосовують для покращення якості навчання, наприклад використанні онлайн-ресурсів, ігор і мультимедіа. Описано також нові підходи до навчання граматики англійської і турецької мов, у центрі уваги яких – комунікативна компетенція учнів та розвиток навичок спілкування. Актуалізовано важливість культурного аспекту в навчанні іноземних мов та запропоновано включати його до навчальних програм, розвивати соціокультурну компетентність учнів. Визначено, що застосування новітніх комп’ютерних технологій та інноваційних методів викладання мов створює можливості для кращого навчання й особистісного розвитку кожного учня у глобальному світі. Запропоновано комплексний підхід до викладання мов, який сприяє забезпеченню ефективного й цікавого навчання. Оновлені методи допомагають учням зрозуміти, як використовувати мову у практичних ситуаціях, та покращують їхні комунікативні навички. Крім того, включення культурного аспекту в навчання допомагає учням зрозуміти й оцінити культурні відмінності та спілкуватися з людьми з інших країн.

Посилання

1. Березнева І., Філатова Л. Особливості застосування особистісно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови курсантів військових ЗВО. Від традицій до інновацій в навчанні іноземних мов у закладах вищої освіти : тези доповідей міжвузівського науково-методичного семінару, м. Харків, 25 січня 2022 р. Харків, 2022. С. 15–18.
2. Бозняк М. Кейс-метод як форма інтерактивного навчання на уроках англійської мови в ліцеї. Херсон : Херсонський державний університет, 2022. 42 с.
3. Галацин К., Ярошенко О. Особистісно орієнтований підхід у процесі навчання англійської мови. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. С. 158–161.
4. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 427 c.
5. Дубровіна І., Мазурок В., Людвік В. Проєктна діяльність як елемент наукового підходу у роботі з молоддю. Актуальні питання гуманітарних наук. 2022. Вип. 56. Т. 1. С. 218–225.
6. Король Л. Технологія flipped classroom у навчанні англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти. Грааль науки. 2022. № 18–19. С. 330–333.
7. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Бігич, Н. Бориско, Г. Борецька та ін. ; за заг. ред. С. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.
8. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2016. 34 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.
9. Чернякова О. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні школярів англійської мови. Психолінгвістика. 2013. Вип. 13. С. 93–117.
10. Celce-Murcia M., Brinton D., Snow M. Teaching English as a Second or Foreign Language. 4th ed. Boston : Heinle ELT, 2014. 708 p.
11. Richards J. Communicative language teaching today. New York : Cambridge University Press, 2006. 47 p.
12. Scales P. Teaching in the lifelong learning sector. 2nd ed. Maidenhead ; New York : Open University Press, 2013. 329 p.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Гребінь-Крушельницька, Н. Ю., & Нідзолік, О. О. (2023). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (НА ПРИКЛАДІ ТУРЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ). Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 26-32. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-04
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)