ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: цифрові платформи, Microsoft Teams, Zoom, Moodle, освітній процес, ключові компетенції, здобувачі вищої освіти

Анотація

У статті розглядаються особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Процес організації самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти є одним із пріоритетних напрямів роботи викладача, оскільки від його організаційних умінь залежить ефективність формування ключових компетенцій майбутніх учителів іноземних мов. Професійна підготовка здобувачів вищої освіти реалізується відповідно до умов кредитно-трансферної (кредитно-модульної) системи організації навчального процесу. Самостійна робота студентів вищої освіти є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни. Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Особливості процесу організації самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов в умовах дистанційного навчання у ЗВО висвітлюються на основі застосування найпопулярніших цифрових платформ – Microsoft Teams, Zoom, Moodle. Програми Microsoft Teams та Zoom використовуються для проведення лекційних, практичних занять, організації онлайн-конференцій, для розміщення навчальних матеріалів. Завдання для самостійної роботи та інструкції для їх виконання розміщуються у відповідних розділах із доступом для усіх учасників. Студенти мають змогу їх виконувати у зручний час, ділитися та ознайомлюватися з роботами інших студентів. Програма Moodle зручна для розміщення завдань для самостійної роботи у формі тесту з отриманням миттєвого результату, без безпосередньої участі викладача при оцінюванні. Розглянувши загальну функціональність визначених цифрових платформ, навели приклади, виділили переваги та недоліки їх використання при організації самостійної роботи майбутніх учителів іноземних в умовах дистанційного навчання.

Посилання

1. Інформаційний пакет ECTS 2013/2014. Національна академія державного управління при президентові України. Київ, 2013. 31 с.
2. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. URL: https://ips.ligazakon.net/document/TM035414 (дата звернення: 26.01.2023).
3. Нормативні документи. Університет Григорія Сковороди в Переяславі. URL: https://uhsp.edu.ua/home/publichna-informacziya/normatyvni-dokumenty/ (дата звернення: 07.02.2023).
4. Смужаниця Д.І., Ярославцева К.В. Самостійна робота студента в процесі вивчення іноземної мови. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 30. С. 196–198.
5. Стебльова К.К. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ за допомогою засобів інформаційних технологій. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський. Харків : НТУ ХПІ, 2012. Вип. 30-31(34-35). С. 317–325.
6. Теслюк О.В. Організація професійного самоудосконалення студента. Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти : тези доп. всеукр. наук.-метод. конф. каф. ун-ту (м. Харків 28-29 лист. 2018 р.). Харків, 2018. 170 c.
7. Швець Т.А. Методика навчання іноземних мов у вищій школі. Переяслав-Хмельницький : Видавництво К С В, 2014. 296 с.
8. Microsoft Teams. URL: https://www.microsoft.com/uk – ua/education/products/teams
9. Moodle. URL: https://moodle.org/course/view.php?id=17228
10. Zoom. URL: https://zoom.us/
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Дуброва, С. В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 39-46. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-06
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)