ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ МЕДИЦИНИ В ЗВО УКРАЇНИ

Ключові слова: ідентичність, соціальна ідентичність, професійна ідентичність, іноземні студенти, «неадекватна» ідентичність, самокатегоріїзація, фахова освіта

Анотація

Актуальність вибраної теми дослідження полягає у необхідності виокремлення низки соціологічних особливостей становлення професійної ідентичності майбутніх іноземних фахівців із медицини. У статті висвітлено визначення та підходи до розуміння понять «ідентичність», «професійна ідентичність» майбутніх іноземних фахівців із медицини під час навчання в закладах вищої освіти України. Розглянуто концепції і зміст означених понять у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зазначено, що професійна ідентичність є результатом професійної соціалізації та контрольованого процесу становлення іноземного студента під час навчання в українському медичному закладі вищої освіти та розуміння себе як майбутнього професіонала. Наголошено, що поняття «професійна ідентичність» безпосередньо пов’язане з поняттям «соціальна ідентичність» та зумовлюється ним. Охарактеризовано процес становлення професійної ідентичності як складного і багатокомпонентного поняття, у якому зосереджені соціальні, мотиваційні та ціннісні чинники, взаємозв’язок яких забезпечує орієнтацію в професійному виборі та становленні особистості як компетентного фахівця. Наголошено, що професійна освіта у цьому процесі посідає одне з провідних місць. Описано, що професійна ідентичність майбутніх іноземних фахівців із медицини є результатом соціалізації та контрольованого процесу ставлення в людині уособлення себе як професіонала. Доведено, що професійна ідентичність тісно пов’язана з груповою ідентичністю (категоризацією), яка відображає не лише приналежність індивіда до конкретної спільноти, а й свідчить про усвідомлення ним тотожності з учасниками цієї групи, визнання її філософії, норм і правил. Розглянуто процес професійної діяльності як основу становлення професійної ідентичності майбутніх іноземних фахівців із медицини. Наголошено, що під час цих процесів характерне виникнення кризових ситуацій, що може стати імпульсом для професійного зростання та розвитку або ж, навпаки, призводити до виникнення «негативної» ідентичності та кризи. Запропоновано шляхи уникнення або полегшення перебігу кризових ситуацій під час становлення професійної ідентичності майбутніх іноземних фахівців із медицини.

Посилання

1. Бойченко І.С. Теоретико-методологічні основи професійної самоідентичності майбутніх психологів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2017. Вип. 6(51). С. 213–216.
2. Борисюк А.С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз : монографія. Київ : Книги XXI, 2010. С. 127.
3. Ващинська І. Групові ідентичності: до проблеми дефініції. Вісник Львівського університету. Серія «Соціологія». 2009. Вип. 3. С. 56–65.
4. Гольденберг Ю.М., Козаков Ю.М., Петров Є.Є. Адаптація іноземних студентів до навчання у вузах як соціальна проблема. Світ медицини та біології. 2013. № 3. С. 157.
5. Малінін В.В. Соціокультурна ідентичність як чинник підвищення ефективності політичного управління. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 48. С. 258–259.
6. Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників : методичний посібник / В.П. Горпинюк та ін. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. C. 30.
7. Скрипник І.М., Шевченко Т.І., Сорокіна С.І., Шевченко С.С. Управління процесом соціально-фахової адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України. Вісник проблем біології і медицини. 2013. Вип. 1. Т. 2(99). C. 192–194.
8. Breakwell G. Coping which threatened identities. N.Y.: Mithuen, 1986. 165 р.
9. Erikson E. Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton, 1968.
10. Giles, H., Johnson, P. Ethnolinguistic identity theory: A social psychological approach to language maintenance. International Journal of the Sociology of Language, 68, 1987. P. 69–99.
11. Schneider L.B. Professional Identity: Theory, Experiment, Training. Voronezh: Publishing house NGO «MODEK», 2004. 600 p.
12. Turner J.C. Self-categorization theory and social. Paulus P.B. (Ed.). The psychology of group influence. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1989. P. 233–275.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Рагріна, Ж. М., & Репетун, А. К. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ МЕДИЦИНИ В ЗВО УКРАЇНИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 111-116. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-16
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ