ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: цифрова компетентність, формування цифрової компетентності, педагогічні умови формування цифрової компетентності, професійна підготовка, майбутні педагоги професійного навчання, цифрові технології, ІКТ

Анотація

Із розвитком інформаційних технологій потреба у цифровій компетентності майбутніх педагогів професійного навчання стає все більш нагальною. У професійній освіті викладачі, що володіють цифровими навичками, краще можуть підготувати своїх студентів до ринку праці, який швидко стає більш цифровим. У статті досліджуються педагогічні умови, необхідні для формування цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання у процесі професійної підготовки. Проаналізовано міжнародні стандарти ЮНЕСКО, Європейську рамку цифрової компетентності для громадян (DigComp 2.1) та освітян (Digcompedu), а також узагальнено критерії визначення та оцінювання цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання у процесі професійної підготовки. Надано комплексне визначення поняття «педагогічні умови формування цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання» як структурної оболонки педагогічних технологій, що зорієнтовані на підвищення якості викладання і навчання, поліпшення результатів здобувачів і підготовку викладачів до ефективного орієнтування та використання цифрових технологій у своїй професійній діяльності. Установлено, що важливими є такі педагогічні умови, як: інтеграція цифрових інструментів і ресурсів, практичний досвід, співпраця та мережування, рефлексивна практика, сприятливе середовище та ін., які сприяють формуванню цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання у процесі професійної підготовки. Окрім того, важливою умовою є мотивація педагогів до постійного професійного розвитку та самооцінки своєї цифрової компетентності. Доведено, що розроблення та впровадження національних стандартів цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання у процесі професійної підготовки на основі врахування найкращого світового досвіду сприятиме формуванню інтегральних характеристик особистості, яка динамічно поєднує знання, уміння, навички та ставлення щодо використання цифрових технологій для спілкування, власного розвитку, навчання, роботи, участі в суспільному житті відповідно до сфери компетенцій та дасть змогу майбутнім педагогами професійного навчання виконувати комплексні завдання у цифровому середовищі.

Посилання

1. European Commission. DigComp: A framework for developing and understanding digital competence in Europe, 2013. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework (accessed 17.03.2023).
2. García-Valcárcel A., Tejedor F.J. Digital competence assessment for teacher training: The case of the University of Salamanca. Journal of New Approaches in Educational Research, 2018, № 7(1), P. 41–49.
3. Kolås L., Nordkvelle Y. Digital competence in vocational education and training: A review of research literature. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 2019, № 6(3), P. 181–205.
4. Redecker C., Punie Y. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
5. UNESCO. UNESCO ICT competency framework for teachers, 2011. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214330 (accessed 17.03.2023).
6. Wang Q., Chen L., Liang Y. The effects of digital game-based learning on students' cognitive development. Journal of Educational Computing Research, 2011, № 44(1), P. 1–17.
7. Zhao Y. The effects of digital technology on learning. Washington, DC: National Education Policy Center, 2012.
8. Кузик О., Карташова І. Особливості формування цифрової компетентності вчителів майбутніх професій. Проблеми сучасного підручника, 2018. № 20. С. 318–326.
9. Лукашова Н. Цифрові технології в процесі підготовки майбутніх педагогів професійно-технічної освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2021. № 2(48). С. 148–154.
10. Савченко І. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів на заняттях з інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020. № 4(78). С. 149–163.
11. Хоменко Н., Стадник Н. Цифрова компетентність вчителя як складова професійної підготовки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2019. № 1(97). С. 33–38.
12. ЮНЕСКО. Рамки ІКТ-компетентності ЮНЕСКО для вчителів. Париж : ЮНЕСКО, 2011.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Редзюк, Н. П. (2023). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 117-122. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-17
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ