ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО КЕРІВНИЦТВА ЗОБРАЖУВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ

Ключові слова: дистанційне навчання, підготовка, методика, зображувальна діяльність, зворотний зв’язок, освітня платформа Moodle

Анотація

У статті обґрунтовано значення відповідності змісту освіти та підходів до підготовки майбутніх педагогів теперішнім змінам, що відбуваються у суспільстві. Означено потребу розроблення і впровадження дистанційних освітніх технологій та пошуку нових напрямів і шляхів якісної підготовки кваліфікованих, умотивованих професіоналів, здатних до нестандартної, ефективної організації навчально-виховного процесу в закладах освіти. З огляду на потреби сьогодення, розкрито особливості викладання курсу «Методики керівництва зображувальної діяльності дітей» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» в умовах дистанційного навчання. Виокремлено проблеми, з якими зіткнулися викладачі методик, де вагому частку займає освоєння студентами практичних навичок і вмінь. Досліджено доцільність упровадження комп’ютерних та інтерактивних технологій, які охоплювали б усі етапи навчання, включаючи і практичний цикл. Проаналізовано застосування різних вебзастосунків та освітніх платформ для дистанційного навчання у закладах вищої освіти. Особливу увагу приділено освітній платформі Moodle як ефективному ресурсу систематизованого навчального матеріалу і потужної методичної підтримки здобувачів освіти. Окреслено характерні риси дистанційної освіти та проблеми навчання на відстані. З’ясовано, що якісна реалізація освітніх завдань залежить від організації ефективного зворотного зв’язку, тому було визначено принципи організації, проблеми і шляхи створення умов для різнопланового зворотного зв’язку на заняттях із методики керівництва образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Установлено, що використання вибраної системи комп’ютерних, комунікаційних технологій та освітніх платформ здатне забезпечити необхідну інтерактивну взаємодію викладача зі здобувачами вищої освіти та якісну практичну підтримку протягом усього курсу навчання.

Посилання

1. Ашиток Н.І. Нова освітня реальність: дистанційна освіта у вищій школі в умовах пандемії. Молодь і ринок. 2021. № 3(189). С. 13.
2. Базовий компонент дошкільної освіти України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення: 28.03.2023).
3. Дронова О. Феномен дитячого малювання. Дошкільне виховання. 2004. № 10. С. 8–9.
4. Методика дистанційного навчання : збірник статей / за ред. В.А. Ребрини. Хмельницький : ХОІППО, 2021. 99 с.
5. Муліна Н.І. Організація ефективного зворотного зв’язку в дистанційному навчанні іноземних мов. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». 2013. Вип. 31. Т. І(43). С. 609–616. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/43373/3/article_Mulina_kyiv_13.pdf (дата звернення: 20.03.2023).
6. Олійник Н.Ю. Зворотний зв’язок в електронному навчанні як педагогічна проблема. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2016. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2016_2_18 (дата звернення: 28.03.2023).
7. Сухорукова Г.В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур Л.А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник. Київ : Слово, 2010. 376 с.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Скрипник, Н. І. (2023). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО КЕРІВНИЦТВА ЗОБРАЖУВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 123-129. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-18
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ