ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Ключові слова: громадянська освіта, самосвідомість, позакласна діяльність, молодші школярі, усна народна творчість

Анотація

У статті наголошено, що значний потенціал мають засоби усної народної творчості, які сприяють формуванню громадянської компетентності молодших школярів та пізнанню учнями історичного минулого та культурних традицій українського й інших народів. Сучасна система освіти забезпечує недостатній емоційно-духовний зв’язок школярів із усною народною творчістю та здійснює вплив на формування громадянської компетентності молодшого школяра, тому акцентовано увагу на створенні відповідних педагогічних умов. Окреслено педагогічні умови формування громадянської компетентності молодших школярів. Реалізація першої педагогічної умови – наявність позитивної мотиваційної настанови учнів щодо розвитку їхньої національної самосвідомості – здійснювалася шляхом посилення уваги на застосуванні методів стимулювання поведінки та діяльності школярів (заохочення, схвалення, вдячність), прийомів вітагенної технології (стартової актуалізації життєвого досвіду, вітагенної проєкції (актуалізація мети), натхнення та аналогії). Упровадження другої педагогічної умови – розширення та вдосконалення методів, прийомів і засобів виховного впливу усної народної творчості на особистість школяра в різних видах діяльності (художньо-мовленнєва, ігрова, театралізована, комунікативна) – передбачало використання широкого арсеналу методів навчання й виховання, що поділялися на народно-педагогічні, методи виховання патріотичного досвіду, традиційні й інноваційні (бесіда, розповідь, роз’яснення, імпровізація, повчання, порада, сторітелінг, різновиди ігрових методів і методу проєктів тощо). Реалізація третьої педагогічної умови – використання потенціалу етнопедагогіки та краєзнавчого матеріалу в позакласній роботі з молодшими школярами – реалізується в процесі індивідуальної, групової та масової позакласної роботи. Використання потенціалу етнопедагогіки та краєзнавчого матеріалу в позакласній роботі з молодшими школярами є невід’ємною частиною національної освіти, у процесі якої генерується відчуття громадянськості, дбайливе ставлення до духовних цінностей рідного краю, почуття любові до малої батьківщини, активна громадянська та соціальна позиція. У статті досліджено рівень сформованості громадянської компетентності молодших школярів, обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування громадянської компетентності учнів молодших класів засобами усної народної творчості. З огляду на результати експериментального дослідження доходимо висновку про доцільність впровадження педагогічних умов формування громадянської компетентності молодших школярів. Проведена робота не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми та засвідчує перспективність подальшого вивчення потенціалу усної народної творчості у формуванні громадянської компетентності учнів початкової школи в позашкільних закладах освіти.

Посилання

1. Білецький О.М. Мотиваційний компонент у структурі самосвідомості особистості. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. № 1009, Вип. 49. Харків, 2012. С. 14–18.
2. Жадан І.В. Громадянська компетентність : соціальні очікування та реалії : монографія / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної соціальної та політичної психології. Київ, 2021. 105 с.
3. Заря Л.О. Сутність самосвідомості молодших школярів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Теорія і методика мистецької освіти. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 27. С. 155–160.
4. Канішевська Л.В. Підготовка старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя : монографія. Київ : ЦП «Компринт». 2015. 280 с.
5. Кузьма-Качур М. Використання краєзнавчого матеріалу у навчально-виховному процесі початкової школи. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 53. 2015. С. 121–126.
6. Марусинець М.М. Педагогічні умови формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів. Наука і освіта. 2013. № 1. С. 257–261.
7. Мазурок М., Саприкіна О. Сторітелінг як ефективний інструмент формування комунікативної компетентності здобувачів освіти Нової української школи. Молодь і ринок. № 1(199). 2022. С. 160–165.
8. Науменко М.С. Сучасні освітні інструменти у формуванні конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти. «Освіта ХХІ століття : теорія, практика, перспективи»: матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дидактика: теорія і практика. Київ, 2019. С. 205–207.
9. Онопрієнко О. Система патріотичного виховання на засадах української етнопедагогіки. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві: зб. наук. пр. 2012. № 3.С. 38–42.
10. Чашечнікова Н.В. Патріотичне виховання молодших школярів засобами народного танцю в позашкільних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Івано-Франкіськ, 2017. 285 с.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Непорада, І. М. (2023). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 135-143. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-20
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ