ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: викладач англійської мови, курсант, війна, труднощі, вищий військовий навчальний заклад

Анотація

Статтю присвячено вивченню труднощів викладання англійської мови у вищих військових навчальних закладах України в умовах війни. Для виявлення труднощів проведено було добровільне анонімне опитування серед викладачів іноземної мови на платформі Google Forms. Результати опитування аналізувалися шляхом методу експертних оцінок. (Експерти були виявлені через наявність наукового ступеня, вчене звання, педагогічний стаж (10 років). Проаналізовані показники 30 учасників дали змогу визначити три категорії труднощів, з якими найчастіше зустрічається викладач через збройну агресію росії в Україні. Це – психолого-педагогічні (психолого-емоційне виснаження викладача та курсанта, різний темп роботи курсантів в одній робочій групі), організаційні (проблеми з електропостачанням, повітряні тривоги, відсутність спеціальних засобів для аудіювання, віддалене розташування курсів, відсутність викладачів, які готові працювати у вищих військових навчальних закладах, відтік професійних кадрів за кордон) та мотиваційні (відсутність інтересу до навчання через технічну незабезпеченість, різний рівень мотивацій (залежно від курсу). Визначено було також, що на якість навчання впливають і такі чинники, як: апатичність курсантів, розсіяна концентрація уваги, незнання граматичних конструкцій іноземної мови, низький півень самопідготовки, більша кількість стресових ситуацій для всіх учасників освітнього процесу, мізерний рівень зацікавленості у вивченні іноземної мови через можливість бути учасником бойових дій, неправильна організація навчального процесу, що ґрунтується на нерівномірному розподілі практичних занять на тиждень. Подальші наші дослідження вбачаємо у вивченні подолання вищезазначених труднощів у роботі викладача іноземної мови, розробленні алгоритму дій викладача у разі виникнення повторних чи нових труднощів, опрацюванні спеціальних заходів, які зосереджені на підвищенні мотиваційної складової навчання курсантів.

Посилання

1. Гришкова Р. Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів нефілологічних спеціальностей : навчальний посібник. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. 220 с. URL: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/102/1/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%20%D0%9E.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20-%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC.pdf.
2. Мартинова Р.Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. Київ : Вища школа, 2004. 454 с. URL: http://eprints.zu.edu.ua/1606/1/19.pdf.
3. Сура Н. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців інформаційно комунікаційних технологій у технічних університетах : монографія / за ред. Н. Сура. Луганськ : СНУ імені В. Даля, 2012. 300 с. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/552908.pdf.
4. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування : монографія / за ред. С.Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 1997. 96 с. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Nikolayeva.pdf.
5. Richards J. C., Renandya W. A. Methodology in Language Teaching. An Anthology of Current Practice. New York : Cambridge University Press 2002. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9780511667190.
6. Каменцев Д., Семененко Л. Сучасні виклики та шляхи впровадження дистанційної та on-line форм вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах. Journal of Scientific Papers Social Development and Security. 2020. No. 6. P. 151–161. DOI: 10.33445/sds.2020.10.6.14.
7. Ребрій І.М. Сучасні методи навчання англійської мови для військових потреб. зб. наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 1. С. 180–184. DOI: 10.30748/zhups.2018.55.25.
8. Карпенко В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції військовослужбовця як мета навчання іноземній мові у ВВНЗ: зб. матеріалів. учасників Сьомої наук.–практ. конф., м. Харків, 13–14 квітня, 2011 р.) Харків : 2011. С. 313–314. URL: https://www.hups.mil.gov.ua/assets/doc/science/conference/07/section20.pdf.
9. Самопочуття українців під час війни: емоції, очікування, особистий досвід – опитування у західних та центральних регіонах. 2022. вебсайт. URL: . (дата звернення 18.01.23).
10. Разінкіна О. Теорія множинного інтелекту Г. Гарднера та потреби сучасної освіти. 2020. веб-сайт. URL: https://naurok.com.ua/teoriya-mnozhinnogo-intelektu-g-gardnera-ta-potrebi-suchasnoosviti-187814.html. (дата звернення 22.01.23).
11. Горбач Н. Викладання іноземної мови учням з труднощами в навчанні. Актуальні питання сучасних педагогiчних та психологічних наук : зб. матеріалів Міжнар. наук-практ. конф. м. Одеса 19-20 лютого 2016 р. Одеса, 2016. С. 30–32.
12. Ткачук О. Психолого-педагогічні чинники ілюзії знання в навчальній діяльності студентів. зб. наук праць Національного університету «Острозька академія». Острог : Вид-во НаУОА, квітень 2018. No 6. С. 59–63 DOI: 10.25264/2415-7384-2018-6-59-63(дата звернення 17.01.23).
13. Мещеряков Д.С. Соцмедіа в умовах карантину: виклики розвитку суб’єктності. Технології розвитку інтелекту. 2020. № 2(27). С. 11–15. DOI: http://doi.org/10.31108/3.2020.4.2.4. (дата звернення 11.01.23).
14. Кривонос І. Формування готовності студентів (технічних спеціальностей) до самонавчання розуміння англійської мови на слух. 2018. С. 1–7. вебсайт. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/162903002.pdf/.
15. Бойко О. Особливості викладання іноземної мови для здобувачів вищої освіти заочної та дистанційної форм навчання. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : зб. наукових статей. Львів : ЛьвДУВС, 2019. C. 5–10. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/5-10.pdf (дата звернення 25.01.2023).
16. Колмикова O. Труднощі під час викладання англійської мови за професійним спрямуванням майбутнім офіцерам торгівельного флоту. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 69. С. 179–182. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.69-2.35.
17. Чирва А. Удосконалення системи мовної підготовки та мовного тестування курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : зб. наукових статей. Камянець-Подільськ : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. С. 198–207. URL: http://ohiienko.kpnu.edu.ua/article/view/256491.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Жукович, І. І. (2023). ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 171-180. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-25
Розділ
РОЗДІЛ VІ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ