ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ»

Ключові слова: самостійна робота студента, навчальна діяльність, медична термінологія, медико-психологічний факультет

Анотація

У статті розглядаються основні форми самостійної роботи студентів, які є оптимальними у процесі вивчення дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» для студентів I курсу медико-психологічного факультету закладу вищої освіти. Самостійна робота визначається як вид навчальної та розумової діяльності, за якої студент самостійно (без сторонньої допомоги) опрацьовує теоретичний матеріал, виконує практичні завдання на основі отриманих знань, перебуваючи під опосередкованим керівництвом викладача через рекомендовані навчальні матеріали. До основних організаційних форм проведення самостійної роботи студентів належать аудиторна та позааудиторна робота, яка здійснюється під керівництвом викладача або самостійно за його рекомендаціями. Самостійна робота є обов’язковим видом навчальної діяльності та регламентується робочою програмою і навчальним планом. Однак для студентів медико-психологічного факультету можливе виконання наукової самостійної роботи. Такий вид діяльності є необов’язковим і здійснюється за бажанням студента шляхом долучення його до роботи наукового гуртка чи підготовки публікацій за профілем. Для того щоб з’ясувати основні проблеми, які виникають у студентів медико-психологічного факультету у процесі виконання самостійної роботи, було проведено анонімне анкетування, участь у якому взяли 37 студентів I курсу. Анкетування показало, що сучасні студенти зіштовхуються з низкою проблем: невмінням розподіляти час раціонально, недостатньою самоорганізацією, великою завантаженістю, невмінням навчатися самостійно. У дослідженні разом із виділенням проблем було окреслено шляхи їх подолання: а) чітко регламентувати обсяг і вид роботи для самостійного виконання протягом навчального тижня; б) перевіряти рівень отриманих знань наприкінці заняття; в) стимулювати студентів до критичного осмислення та аналізу опрацьованого матеріалу; г) мотивувати й заохочувати студентів до виконання самостійної роботи через публічне схвалення та оцінювання.

Посилання

1. Організація самостійної роботи студентів-медиків / С.І. Бойцанюк, М.С. Залізняк, Н.В. Манащук, Н.В. Чорній. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2019. № 2. С. 14–17.
2. Васиньова Н.С. Організація самостійної роботи студентів: труднощі та шляхи їх вирішення. Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Старобільськ, 20 травня 2021 р. Старобільськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. С. 150–155.
3. Владимирова І.М., Віннік Л.М. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти у Національному фармацевтичному університеті : методичні рекомендації. Харків, 2017. 36 с.
4. Гладких Г.В., Шарова Т.М. Організація самостійної діяльності здобувачів вищої освіти засобами ІКТ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 69. Т. 2. С. 70–74.
5. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів-маркетологів. Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності : матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції, м. Харків, 31 травня 2019 р. Харків : Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2019. С. 285–286.
6. Карташова Ж.Ю., Александрович Н.Й. Аспекти організації самостійної роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі вивчення інструментально-виконавських дисциплін. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2019. № 27. С. 191–196.
7. Кечик О.О. Форми та методи самостійної роботи студентів педагогічного коледжу. Науковий вісник Донбасу. 2011. № 1. C. 42–45.
8. Ковпак О.С. Особливості організації самостійної роботи студентів-заочників педагогічних закладів освіти в Україні (50–70 рр. XX ст.). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2019. № 1(324). Ч. 2. С. 17–29.
9. Костишина Г.І. Теоретико-методичні аспекти розробки і проведення лабораторно-практичних робіт з фізики: нові підходи. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка і психологія». 2001. Вип. 4. С. 13–16.
10. Непша О.В., Зав’ялова Т.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства з навчальною практикою». Мелітополь, 2013. 32 с.
11. Тамаркіна О.Л. Самостійна робота студентів ЗВО в умовах дистанційного навчання. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 34. Т. 5. С. 228–231.
12. Токмань Л.Г. Методика навчання української та зарубіжної літератури: самостійна робота студента : навчально-методичний посібник. Київ : Міленіум, 2019. 110 с.
13. Шмирова О.В. Особливості використання мультимедійних засобів навчання професійно спрямованої англійської мови в процесі організації самостійної роботи магістрів. Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту : матеріали науково-практичної конференції, м. Біла Церква, 31 жовтня 2019 р. Біла Церква, 2019. С. 12–13.
14. Актуальність організації ефективної самостійної роботи студентів при вивченні фармакології / С.Ю. Чечотіна, Р.В. Луценко, Т.О. Дев’яткіна, Е.Г. Колот, А.Г. Сидоренко. Медична освіта. 2019. № 4. С. 56–61.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Ніколаєнко, О. А. (2023). ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ». Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 187-193. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-27
Розділ
РОЗДІЛ VІ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ