УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ ФІЗИКИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО НАПРЯМУ

Ключові слова: фахова компетентність, методика навчання, професійно-орієнтовані задачі, ЕРС-індукції, міжпредметні зв’язки дисциплін

Анотація

Розробка сучасної методики вивчення фізики для здобувачів технічних спеціальностей у руслі компетентнісного підходу є пріоритетною задачею інженерної освіти. З літературних джерел відомо, що в умовах науковоємного виробництва її вирішення залежить від системності й методичної доцільності застосування різних форм та дидактичних засобів навчання. Ефективне набуття фахових компетентностей студентами у вищих технічних навчальних закладах успішно реалізується за допомогою впровадження в навчальний процес компетентнісно-орієнтованих задач з фундаментальних дисциплін, насамперед фізики, оскільки вона є базовою для освоєння технічних дисциплін широкого спектру виробничого застосування. Тому доцільно розглядати особливості трансформації та адаптації стандартного навчально-методичного комплексу дисципліни «Фізика» вищого навчального закладу до предметно-професійного спрямування фахової підготовки здобувачів. У роботі висвітлені нові науково-методичні результати практичного спрямування, які можуть бути впроваджені при розробці та застосуванні компетентнісно орієнтованих задач в курсі загальної фізики для електро- та теплоенергетичного напрямів. Як приклад, розроблено варіанти компетентнісно-орієнтованих задач із застосовуванням методики наочного представлення процесів формування електрорушійної сили електромагнітної індукції в різний спосіб її збудження, що розкриває сутність як фізичних процесів, так і технічних різновидів роботи електрогенераторів різного призначення. При цьому ефективно формуються елементи фахових компетентностей майбутніх спеціалістів. За своїм змістом такий тип задач включає в себе не тільки навчальний, але й інженерно-конструкторський аспекти. На основі ОПП спеціальностей 141 «Електроенергетика» та 144 «Теплоенергетика» складено таблиці міжпредметних зв’язків дисциплін циклу професійної підготовки за тематикою загального курсу фізики. На природничо-фундаментальному рівні вивчаються відповідні фізичні закони та напрацьовуються методи щодо їх розв’язань на основі відтворення правильних методик розв’язку. А на рівні встановлення міжпредметних зв’язків відбувається інтеграція матеріалу споріднених тем для розв’язування виробничих процесів.

Посилання

1. Гуляєва Л.В. Дидактичні аспекти фізико-технічної підготовки майбутніх інженерів у технічному університеті. Збірник наук. праць БДПУ. 2016. № 9. С. 87–95.
2. Кислова М.А. Поняття компетентнісного підходу та ключові компетентності при навчанні вищій математиці. Вісник Криворізького національного університету. Кривий Ріг : КрНУ., 2012. Випуск 31. С. 3–6.
3. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход, как способ достижения нового качества образования. Материалы для опытно-экспериментальной работы в рамках концепции модернизации образования. Москва, 2002. С. 7–54.
4. Ан. А.Ф. О проектировании содержания курса физики в техническом ВУЗе: компетентностный поход. Наука и образование. 2013. № 2. С. 38–42.
5. Рыжкова М.Н., Павлова С.М. Разработка программы курса физики с учетом направления подготовки студентов в техническом ВУЗе. Международный журнал экспериментального образования. 2013. № 10. С. 215–220.
6. Гуляєва Л.В., Гуляєва Т.В. Компетентнісно-орієнтовані фізичні завдання з фізики: теоретичний аспект. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2016. Вип. 9. Ч. 1. С. 87–95.
7. Таран В.Г., Пабат А.І., Білоцерковець С.А. Трактування теореми про циркуляцію вектора магнітного поля в концепції законів збереження при читанні курсу фізики в технічному ВНЗ. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. Вип. 1(26). С. 338–341.
8. Таран В.Г., Губарєв С.В., Калініна Т.В. Компетентнісний підхід до підготовки спеціалістів електрота радіотехнічного напрямів при вивченні загального курсу фізики. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. Кам’янське : ДДТУ, 2018. Вип. 1(32). С. 157–161.
9. Таран В.Г., Гостева Н.В. Прискорення, як параметр класифікації видів поступального руху при вивченні механіки. Проблеми інновації вищої професійної освіти – 2013: тези доп. І між нар. наук.-метод.конф., 03-05 червня 2013 р. Дніпродзержинськ, 2013. С. 130–131.
10. Таран В.Г., Губарєв С.В., Голубнича А.О. Деталізація процесу засвоєння різновидів поступального руху на основі фактору прискорення при вивченні розділу механіки в курсі загальної фізики. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. Вип. 1(28). С. 225– 228.
11. Таран В.Г., Губарєв С.В., Калініна Т.В. Використання альтернативних методик навчально лабораторних досліджень в курсі загальної фізики при підготовці інженерно-технічних фахівців механічних напрямів. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. Кам’янське : ДДТУ, 2019. Вип. 2(35). С. 143–148.
12. Таран В.Г., Калініна Т.В., Харитонова О.А. Формування фахових компетентностей в курсі електродинаміки для студентів електротехнічних спеціальностей. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. Кам’янське : ДДТУ, 2017. Вип. 1(30). С. 210–213.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Таран, В. Г., ГубарєвC. В., Головко, С. І., & Дорожка, Т. М. (2023). УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ ФІЗИКИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО НАПРЯМУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 200-207. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-29
Розділ
РОЗДІЛ VІ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ