ПРАКТИКА «ПРОБНІ ЗАНЯТТЯ У ЗВО»: СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: заклад вищої освіти, магістерський рівень, практика «Пробні заняття у ЗВО», сучасні підходи, професійна компетентність

Анотація

У статті представлено досвід забезпечення сучасних векторів організації та проведення практики «Пробні заняття у ЗВО» зі здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки». Дану практику схарактеризовано як площину професійно- особистісного самовизначення студентів, у якій актуалізується їхній суб’єктний потенціал, формуються та набувають нових якісних ознак усі складники професійної компетентності. Мета практики «Пробні заняття у ЗВО» – підготовка фахівців, здатних розв’язувати актуальні проблеми, складні завдання інноваційного характеру у сфері освітньої практики в ході викладацької діяльності. Акцентовано увагу на очікуваних результатах проходження практики, а саме на комплексі компетентностей, знань та розумінь за спеціальністю, які відповідають освітньо-професійній програмі. Представлено специфіку організації та проведення практики в дистанційній формі. Висвітлено систему принципів та умов роботи з майбутніми фахівцями, які сприяють максимальному забезпеченню програмових результатів. Продемонстровано систему трудових дій, представлених у Професійному стандарті на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», зокрема: підготовка навчальних та методичних матеріалів; викладання, консультативна підтримка студентів; оцінювання результатів навчання; використання дослідницьких і творчих проєктів; участь у роботі кафедри, професійних об’єднань, організація освітніх та наукових заходів. Виділено та стисло схарактеризовано групи труднощів, із якими стикаються студенти в ході практики «Пробні заняття у ЗВО». Запропоновано шляхи усунення кожного ускладнення. Акцентовано увагу на ролі викладача – керівника практики як носія ціннісних установок та сенсів у професійній діяльності, що усвідомлено транслює певну модель поведінки викладача ЗВО. Наголошено, що такий підхід до організації та проведення практики «Пробні заняття у ЗВО» зі здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня відповідає сучасним викликам та сприятиме професійному становленню майбутнього фахівця, який буде ефективно здійснювати викладацьку діяльність в умовах академічної свободи.

Посилання

1. Наскрізна педагогічна практика : навчально-методичний посібник / за ред. А.А. Сбруєвої. 3-є вид., доп. і перероб. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. 335 с.
2. Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» для другого (магістерського) рівня за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» : Рішення Вченої ради Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради від 15.06.2022, протокол № 11. URL: http://surl.li/ebbwf (дата звернення: 04. 03.2023).
3. Положення про дистанційне навчання : Рішення Вченої ради Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради від 22.04.2020, протокол № 10. URL: http://surl.li/ircd (дата звернення: 01. 03.2023).
4. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. URL: http://surl.li/swvb (дата звернення: 03.03.2023).
5. Про затвердження професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» : Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 23.03.2021 № 610. URL: http://surl.li/piql (дата звернення: 04.03.2023).
6. Робоча програма практики «Пробні заняття у ЗВО». URL: http://surl.li/fvqpu (дата звернення: 04.03.2023).
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Толмачова, І. М., & Ільїна, О. О. (2023). ПРАКТИКА «ПРОБНІ ЗАНЯТТЯ У ЗВО»: СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 208-214. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-30
Розділ
РОЗДІЛ VІ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ