ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних основ підготовки іноземних студентів-медиків до подолання комунікативних бар’єрів, які можуть виникати в процесі їх майбутньої професійної діяльності. Актуальність дослідження зумовлена розширенням глобальних медичних мереж, міжнародною міграцією медичних фахівців та зростаючим числом іноземних студентів, які обирають медичну освіту за кордоном, в тому числі, в Україні. Мета статті – розроблення шляхів вирішення проблем підготовки іноземних студентів-медиків до подолання комунікативних бар’єрів у вітчизняних закладах вищої освіти. Для досягнення мети в ході дослідження було вирішено ряд завдань: визначено роль та основні функції комунікації між лікарем і пацієнтом; встановлено суть поняття «комунікативні бар’єри», загальні та специфічні причини виникнення таких бар’єрів, а також основні компоненти підготовки іноземних студентів-медиків, спрямовані на усунення таких бар’єрів; проаналізовано сучасний стан підготовки іноземних студентів медичних спеціальностей до подолання комунікативних бар’єрів в українських закладах вищої освіти; встановлено основні проблеми такої підготовки та запропоновано шляхи їх вирішення. В процесі дослідження використані загальнонаукові методи пізнання: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, асоціації та аналогії. За результатами дослідження встановлено, що підготовка іноземних студентів медичних спеціальностей до подолання комунікативних бар’єрів у вітчизняних закладах вищої освіти є недостатньою, що зумовлено низкою проблем медичної освіти. Такими проблемами є: недостатня кількість часу, виділеного на вивчення питань комунікації між лікарем та пацієнтом; проведення неефективних семінарських занять та використання застарілих джерел в процесі підготовки іноземних студентів; відсутність достатньої культурної адаптації; недостатня практика з пацієнтами; обмежене використання сучасних технологій. Для вирішення зазначених проблем запропоновані наступні рішення: збільшення обсягу навчального часу, виділеного на вивчення питань комунікації між лікарем та пацієнтом; посилення культурної адаптації; сприяння активному використанню мови під час навчання; залучення іноземних студентів до менторських програм; постійне оновлення програм навчання та оцінювання; забезпечення достатньої практики з пацієнтами; активне використання сучасних технологій; співпраця з Міжнародною Асоціацією Комунікації в Охороні Здоров’я (International Association for Communication in Healthcare). Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати дослідження можна застосовувати закладами вищої освіти України при підготовці іноземних студентів – медиків.

Посилання

1. Мединська А. В., Коноваленко С. О. Особливості вербального спілкування медичного працівника і хворого. Медсестринство. 2016. № 2 С. 13–20.
2. Колодницька О. Д. Комунікативна культура майбутнього лікаря. Матеріали 2 науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти». Медична освіта. 2021. № 2 (додаток). С. 74–78.
3. Кінаш І. О. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійної підготовки. Медична освіта. 2020. № 3. С. 84–88. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.3.11445
4. Корж О. Ю. Комунікативні якості майбутніх лікарів. Науковий вісник Донбасу. 2011. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_3_11
5. Скрипник І. М., Маслова Г. С., Приходько Н. П., Гопко О. Ф., Криворучко І. Г. Комунікативні компетенції та особливості їх впровадження в медичну освіту. Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. 2019. С. 279-285. URL: http://repository.pdmu.edu. ua/bitstream/123456789/11575/1/communicative_skills_and_features_of_their_implementation_in_ medical_education.pdf
6. Москаленко В. В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 408 с.
7. Тьопенко Ю. А. Бар’єри міжкультурної комунікації. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.). Київ: КНЕУ, 2016. С. 127–131.
8. Іноземні студенти в Україні. УДЦМО. 2023. URL: https://studyinukraine.gov.ua/zhittya-v-ukraini/ inozemni-studenti-v-ukraini/
9. Ніколаєв Є., Рій Г., Шемелинець І. Вища освіта в Україні: зміни через війну: аналітичний звіт. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. URL: https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/ wp-content/uploads/2023/03/HigherEd-in-Times-of-War.pdf
10. Шведа О. Попри війну кількість іноземних студентів у Львівському медуніверситеті майже не зменшилася, – ректор. Твоє місто. 2022. URL: https://tvoemisto.tv/news/popry_viynu_kilkist_inozemnyh_ studentiv_u_lvivskomu_meduniversyteti_mayzhe_ne_zmenshylasya_134171.html
11. Для українських лікарів запустили проект про здорові комунікації з пацієнтом. Платформа. 2021. URL: https://platfor.ma/zdorovi-comunicacii/
Опубліковано
2023-06-19
Як цитувати
Черновол, О. Г. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 230-237. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-33
Розділ
РОЗДІЛ VІI. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ