Особливості взаємозв’язку самооцінки та афіліації у студентів

  • Н.О. Губа
  • А.О. Дудко
Ключові слова: самооцінка, афіліація, особистість, розвиток, мотив, емоційна насиченість

Анотація

У статті  розглядається поняття мотиву афіліації, його сутність і роль у розвитку особистості. Зроблено припущення про вплив на цю якість самооцінки людини, що є основною характеристикою особистості. Емпіричне дослідження проводилось серед студентів Запорізького національного університету, другого курсу. Було діагностовано рівень оцінки студентами самих себе та їхнього мотиву афіліації. Враховуючи, що самооцінка – це не вроджена характеристика організму, а динамічні емоційно насичені оцінки людиною самої себе як особистості, то цілком доречно припустити що одним з факторів впливу на прагнення до встановлення довірливих та щирих стосунків з оточуючими людьми є самооцінка особистості. Проведено аналіз отриманих результатів та обґрунтовано висновки.

Посилання

1. Барановская Т.А. Формирование самоконтроля как механизма регуляции учебной деятельности / Барановская Т.А. // Психология студента как субъекта учебной деятельности: Сб. – М., 1989. – Вып.327. – С.56 – 59.
2. Бернс Р. Развитие Я-­концепции и воспитание / Бернс Р. – М.: Прогресс, 1986, -­ 81 с.
3. Будасси С.А. Самооценка личности. — В сб.: Практические занятия по психологии / Под ред. акад. А. В. Петровского.— М., 1972, -­ 74 с.
4. Залученова Е.А. Самооценка в деятельности студентов / Залученова Е.А. – М., 1992. – 52 с.
5. Зинько Е.В .Соотношение характеристик самооценки и уровня притязаний. Часть 1. / Зинько Е.В. / Самооценка и ее параметры // Психологический журнал. – 2006 – том 27, № 3.
6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Ильин Е.П. – СПб.: Питер, 2008, – 512 с.
7. Кузнецова И.В. Потребность человека в эмоционально-­доверительном общении / Кузнецова И.В. – СПб., 1999, – 46 с.
8. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений / Р.С. Немов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 608 с.
9. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: в 2Т. / Хекхаузен Х. – М.: Педагогика, 1986, – 54 с.
Опубліковано
2016-04-25