Для авторів

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги-науковці, запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі
«Журнал сучасної психології» № 3 (34) 2024 р.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі психологічних наук (053 – Психологія).

До 28 червня 2024 року приймаються статті до № 3 (34) до журналу «Проблеми сучасної психології» за 2024 рік.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ СТАТЕЙ:

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Якщо стаття написана англійською мовою, до редакції необхідно подати український варіант статті.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

- стаття подається українською або англійською мовами;

- електронний варіант статті у форматі *.doc*.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

- формат А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5;

- мінімальний обсяг основного тексту статті (без анотацій і списку літератури) – 9 сторінок;

- поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва тематичного розділу (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);

рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру).

Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

абзац 1 розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;

абзац 2 – назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5  слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ СТАТТІ:

Анотація. Анотація повинна в узагальненому вигляді представляти зміст статті. Текст анотації повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань.

При складанні анотації можна використовувати кліше наукової мови - в статті розглянуті / вивчені / узагальнені / проаналізовані;  показано, що / отримано / запропоновано.

Постановка проблеми. Змістом цієї частини тексту статті має бути аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми, що вивчається.  Цей підрозділ обов'язково має містити посилання на авторів, а також стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

Мета статті повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями.

Результати дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів та представлені на достатній вибірці досліджуваних. Оcтанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм із подальшою інтерпретацією. Опис результатів теоретичного дослідження повинен містити результати теоретичного аналізу проблеми і авторську позицію щодо феноменів, що розглядаються.

Висновки і перспективи подальших розробок у напрямку дослідження мають представляти розгорнуті конкретні узагальнення за результатами дослідження. У стислому вигляді повторюються головні думки основної частини роботи. Повтори матеріалу статті краще викладати формулюваннями, відмінними від висловлених в основній частині статті. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку подаються стисло.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015. Обсяг використаних джерел – 10-15 для статей, що містять емпіричні результати, 20-25 – для статей, що представляють результати теоретичного аналізу. Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не старіша 4-5 років. У списку літератури мають бути подані посилання на всіх авторів, указаних у тексті статті. 

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 159.9.019.4:001.8(045)
Загальна психологія, психологія особистості

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Гапонова Т. В.
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри практичної психології
Запорізький національний університет
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
orcid.org/0000-0003-1677-2015
i.sichkovska@ukr.net

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

FEATURES OF ADDICTIVE BEHAVIOR

Haponova T. V.
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Practical Psychology
Zaporizhzhia National University
Zhukovskoho str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine
orcid.org/0000-0003-1677-2015
i.sichkovska@ukr.net

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Правильна оцінка загальних слідчих ситуацій можлива лише через детальний аналіз її елементів на кожному етапі розслідування. Кількість елементів, які визначають індивідуальні особливості ситуації, можуть бути різними….

ЛІТЕРАТУРА

1. Власова О. I. Педагогічна психологія: навчальний посібник. Київ : Либідь, 2005. 400 с.

REFERENCES

1. Vlasova O. I. (2005) Pedahohichna psykholohiia: navchalnyi posibnyk [Pedagogical psychology: a study guide]. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian]

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 28 червня 2024 р. на електронну адресу редакції editor@psych.journalsofznu.zp.ua наступні матеріали:

  • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
  • інформаційну довідку про автора;
  • підтвердження сплати коштів (редакція журналу здійснює анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_І.І._стаття, Іваненко_І.І._оплата.

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.

Статті аспірантів мають супроводжуватись письмовим погодженням із зазначенням ПІБ наукового керівника, його наукового ступеня, вченого звання, посади із зазначенням кафедри та підпису наприкінці статті.

У разі виникнення труднощів у автора з перекладом розширеної анотації, він може подати розширену анотацію українською мовою, переклад якої редакція забезпечить самостійно за додаткову плату у розмірі 100 грн.

Також за додаткову плату у розмірі 400 грн редакція журналу самостійно оформить літературу автора та References.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. Відхилені статті не рецензуються вдруге, відгуки авторам не надаються. Редакційна колегія не веде листування з авторами.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 1100 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

__________________________________________________________

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 28 вересня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 28 жовтня 2024 р.

 

Адреса та контактні дані:
Редакція журналу «Журнал сучасної психології»
Кафедра психології Запорізького національного університету
пр. Гоголя, б. 118, к. 220, м. Запоріжжя, Україна, 69000
Телефон: +38 (066) 53 57 687
Електронна пошта: editor@psych.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/psych