Вплив дитячих казок на формування гендерних уявлень дошкільників-­вихованців дитячого будинку

  • Л.І. Дубецька
Ключові слова: професійна свідомість, управлінська свідомість, активність, потреби, інтереси, світогляд, переконання

Анотація

Статтю присвячено аналізу активності професійної свідомості як властивості управлінської свідомості керівника. Активність управлінської свідомості розглядається як одна із її властивостей. Властивість активності представлено як таку, що найтіснішим чином пов'язана з професійною управлінською діяльністю керівника та з активним впливом свідомості на навколишній світ. В якості джерел активності управлінської свідомості розглядається діяльність керівника із властивими їй потребами, інтересами, цілями, світоглядом, переконаннями. У процесі задоволення потреб і реалізації інтересів професійна управлінська свідомість стає світоглядом, тобто здобуває якості переконань, ідейності особистості керівника. Зроблено висновок про те, що активність професійної управлінської свідомості керівника створює умови для взаємодії й саморозвитку суб'єктів управлінської діяльності.

Посилання

1. Бєлєнька Г. Екологічна казка у житті сучасної дитини / Г. Бєлєнька // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2012. ― № 2. – С. 17-­‐24.
2. Галигузова Л.Н. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и детских домах / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Л.М. Царегородцева // Вопросы психологии. – 1990. – № 6. – С. 17-­‐25.
3. Гончаренко А.М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / А.М. Гончаренко. – К., 2003. – 20 с.
4. Максимова В. Казка як метод гуманістичного виховання дітей дошкільного віку / В. Максимова // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: збірник наукових праць. – 2014. – Вип.32. – К. : Вид-­во Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 173 с.
5. Прихожан А.М. Психология сиротства / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – [2-­е изд.]. – СПб. : Питер, 2005. – 400 с. : ил. – (Серия “Детскому психологу”).
6. Ткалич М.Г. Гендерна психологія / М.Г. Ткалич. – К.: Академвидав, 2011. – 248 с.
Опубліковано
2016-04-25