Професійне самовизначення, резерви і безпека особистості

  • О.В. Лазорко
Ключові слова: професійна безпека особистості, професійні резерви, соціальна фрустрованість, старшокласник

Анотація

У статті представлено теоретичне обґрунтування та емпіричне визначення психологічних резервів професійної безпеки особистості в період вибору нею професії. Окреслено основні аспекти запропонованої дослідницької позиції теоретичного аналізу і розробки програми емпірико-­діагностичного  вивчення.  Теоретична  концептуалізація  проблеми  торкається  розгляду  аспектів  професійної безпеки особистості в період вибору професії та специфіки переживання соціальної задоволеності юнаків як ознаки особистісної готовності підвищення якості професійного та особистого життя в майбутньому. Розроблена програма емпіричного дослідження, а також комплекс використаних методів математичної обробки результатів дослідження дає  змогу  конкретизувати  зміст  соціально-­фрустраційної  детермінації  вибору  професії  в  старшому  шкільному  віці: послідовність збільшення показників рівня соціальної фрустрованості відображена у зміні її психологічних ознак від емансипованої самостійності, раціональної відповідальності до інтелектуального відчудження.

Посилання

1. Бююль А. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль – СПб. : «ДиаСофтЮП», 2005. – 608 с.
2. Кон И.С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.
3. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості [Текст] : колективна монографія / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова [та ін.] ; за ред. Ж. Вірної. – Луцьк : Вежа-­‐Друк, 2015. – 588 с.
4. Фельдштейн Д.И. Взаимосвязь возможностей образования и психологических закономерностей развития мотивационно-­‐потребностной сферы личности / Д.И. Фельдштейн. – Психологические проблемы общественно-­‐ полезной деятельности подростков. – М. : Просвещение, 1980. – С. 21-­29.
5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон; [пер. с англ.; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых]. – М. : Издательская группа «Прогресс», 1996. – 344 с.
Опубліковано
2016-04-25