Психологічні чинники процесу професійного самовизначення

  • Ю.М. Саприкін
Ключові слова: процес професійного самовизначення, психологічні чинники професійного самовизначення, професійна самосвідомість, психологічна готовність до професійного самовизначення, суб’єкт професійного самовизначення

Анотація

В статті розглянуто професійне самовизначення особистості як динамічний та безперервний процес становлення й розвитку професіонала, розкрито сутність процесу професійного самовизначення особистості та його істотних психологічних характеристик. Визначено основні психологічні  чинники процесу професійного самовизначення  від елементарних  анатомо-­фізіологічних особливостей людської психіки, таких як задатки до професійної самосвідомості та психологічної готовності до професійного самовизначення. Встановлено щільний взаємозв’язок між психологічними чинниками процесу професійного самовизначення: схильностями, здібностями, мотивами, професійними інтересами, ціннісними орієнтаціями, професійною самосвідомістю та відповідними видами діяльностей, що зумовлюють їх розвиток: пізнавальною, комунікативною, ціннісно орієнтаційною, самооцінювальною, рефлексивною, перетворюючою. На основі теоретичного дослідження психологічних чинників процесу професійного самовизначення визначено їх роль, структурну вазаємозалежність та підпорядкованість один одному. Побудовано теоретичну модель структури психологічних чинників процессу професійного самовизначення.

Посилання

1. Валитова Е.Ю. Проблемы профессионального самоопределения студентов в техническом университете / Е.Ю. Валитова // Вестник ТГПУ. 2014. – №4(145) . – С. 157-162.
2. Дружиніна І.А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / І.А. Дружиніна. – Київ, 2009. – 20, [1] с.
3. Дубровин Д.Н. Профессиональное самоопределение в подростковом и раннем юношеском воздасте как психологический феномен и психолого-педагогическая проблема/ Д.Н. Дубровин // Журнал практической психологии. – 2004. – №4-5. – С. 7-11.
4. Катаева Л.И. К вопросу о сущности профессионального самоопределения личности в пространстве становления нового российского общества / Катаева Л.И., Полозова Т.А. // Мир психологии. – 2005. – № 1. – С.147-156.
5. Кожурова О.А. Особенности структуры профессионального самоопределения учащихся старших классов / Кожурова О.А., Малинина А.А. // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Психология». – 2007. – № 1. – С.85-93. 6. Корсун Г.О. Професійне самовизначення старшокласників як проблема теорії та методики виховання в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених / Г.О. Корсун // Вісник НТУУ «КПІ» Філософія. Психологія. Педагогіка . 2007. – № 2. – С. 120-123.
7. Музиченко Л.В. Самовизначення і професійне середовище / Л.В. Музиченко // Соціальна психологія. –2003. – № 2. – С.112-119.
8. Овсянникова С.Б. Профессиональное самоопределение как путь реализации активной позиции личности / С.Б. Овсянникова // Вестник ТГПУ. – 2011. – № 4(106). – С.139-144.
9. Ожерельева И.Г. Теоретическое обоснование методологии оценки профессионального самоопределения субъекта деятельности / Ожерельева И.Г., Сыромятников И.В. // Инновации и образование. – 2005. – № 1. – С. 62-80.
10. Потапчук Л.В. Психологічні особливості становлення особистої зрілості старшокласників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Л.В. Потапчук. – Київ, 2001. – 20, [1] с.
11. Рубцова Н.Е. Духовный смысл психологического обеспечения профессионального самоопределения / Рубцова Н.Е., Темиров Т.В. // Мир психологии. –2008. –№ 2. –С.211-221.
12. Сорокина Ю.Е. Жизнеосмысление как предпосылка профессионального самоопределения / Ю.Е. Сорокина // Известия Тульского государственного университета. – 2012. – № 2. – С.355-362.
13. Становських З.Л. Рефлексивні компоненти професійного самовизначення старшокласників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / З.Л. Становських. – Київ, 2005. – 20, [1] с.
14. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П.А. Шавир. – М.: Педагогика, 1981. – 96 с.
Опубліковано
2016-04-25