Процес глобалізації: система підготовки практичних психологів у вищій школі

  • Т.В. Сенько
Ключові слова: моделювання сучасної системи вищої школи, підготовка практичних психологів, процес глобалізації, професійна компетентність, особистісна зрілість

Анотація

У статті описані та проаналізовані основні компоненти підготовки практичних психологів у вищій школі в рамках процесу глобалізації. Автор статті: 1)  розглядає  питання,  пов’язані  з  моделюванням  сучасної  системи  підготовки  фахівців-­психологів  у вищій школі; 2) приділяє основну увагу тому, як саме потрібно готувати практичних психологів у ситуації інтенсивного розвитку науки і техніки, інформатизації життєвого простору та процесу глобалізації; 3) підкреслює, що у сучасних психолого-­педагогічних дослідженнях акцент робиться, перш за    все, на проблеми    формування    професійної компетентності  при  підготовці студентів  до  роботи  в  системі  «людина-людина»;  4)  характеризує  найважливіші завдання викладання у вищій школі на сучасному етапі розвитку суспільства; 5) робить основний акцент на понятті особистісної зрілості як найбільш важливому компоненті в рамках професійної компетентності практичного  психолога. У висновку автор підкреслює, що інвестиції в людський потенціал – це найбільш економічно ефективні інвестиції сьогодні.

Посилання

1. Абульханова-Славская К.А. Личностные механизмы регуляции деятельности / К.А. Абульханова-Славская// Психология формирования и развития личности. – М: Изд-во Наука, 1981.– С. 19-44.
2. Анциферова Л.И. Системный подход в психологии личности / Л.И. Анциферова // Принцип системности в психологических исследованиях. – М: Изд-во Наука, 1990. – С. 61-78.
3. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа / А.Г. Асмолов. – М: Изд-во Смысл, 2001. – 416 с.
4. Битянова Н.Р. Психология личностного роста / Н.Р. Битянова. – М: Изд-во Международная педагогическая академия, 1995. – 64 с.
5. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе /Л.И.Божович // Вопросы психологии. – 1978. – № 4. – С. 23-35.
6. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И.Божович // Вопросы психологии. – 1979. – № 2. – С. 47-56.
7. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович // Вопросы психологии. – 1979. – № 4. – С. 23-33.
8. Ивков Н.Н. Условия и динамика разрешения ценностных противоречий в зрелости: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Н.Н. Ивков.– Москва, 2002. – 233 с.
9. Леонтьев Д.А. Поиск смысла в новом тысячелетии / Д.А. Леонтьев // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22, № 1. – С. 129-130.
10. Минигалиева М.Р. Зрелые межличностные отношения / М.Р. Минигалиева, Н.П. Ничипоренко // Семейная психология и семейная терапия.– 2002. – № 1. – С. 86-97.
11. Реан А.А. Аутоагрессивный паттерн личности / А.А. Реан // Ананьевские чтения-98 / А.А. Крылов (общ. ред.); СПб. гос. ун-т., Фак. психологии. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1998. – С. 52–54.
12. Сенько Т.В. Основные компоненты современной системы подготовки специалистов высшего звена в рамках процесса глобализации / Т.В. Сенько // Науковий вiсник Мукачiвського державного унiверситету, Серия «Педагогiка та психологiя» – 2015. – Вип. 1(1). – С. 158-163.
13. Сенько Т.В. Cовременная высшая школа: модель «учителя учителей» / Т.В. Сенько // Психосфера / Е.Е. Сапогова (red.). – Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. – Выпуск девятый. – С. 504-512.
14. Сенько Т.В. Психология взаимодействия: в 5ч. Ч. 2.: Диагностика и коррекция личностного поведения / Т.В. Сенько. – Минск: Изд-во Карандашев, 1998. – 16 с.
15. Сенько, Т.В. Психология взаимодействия: в 5ч. Ч. 1.: Базисная структура межличностного взаимодействия / Т.В. Сенько. – Минск: Изд-во Карандашев, 1999. – 120 с.
16. Скрипкина Т.П. Доверие к себе как условие развития личности / Т.П. Скрипкина // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 95–103.
17. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека : Введение в психологию объективности : [учебное пособие для вузов] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев.– Москва :Изд-во Школа-Пресс, 1995. – 384 с. 18. Харитонов, А.Н. Признаки зрелых, трудных и нарушенных семейных межличностных отношений / А.Н. Харитонов // Ежегодник Российского психологического общества : Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов: в 8 т. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2003. – Т. 8. – C. 24-62.
19. Шамионов Р.М. Психология социального поведения личности : [учебное пособие] / Р.М. Шамионов. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. – 186 с.
20. Якобсон П.М. Психология чувств и мотивации: Избранные психологические труды / П.М. Якобсон. – Москва: Изд-во Ин-т практ. психологии; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1998. – 304 с.
21. Aves C. Zrozum swojego przedszkolaka. – Warszawa: Wyd. K. E LIBER, 2007.
22. Banach С. Pedagodzy o edukacji nauczycielskiej // Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów / K. Duraj- Nowakowa (red.). – Kraków-Łowicz, 1999. – S. 402-406.
23. Eckstein D., Henson R. N. Stimulus/response learning in masked congruency priming of faces: Evidence for covert mental classifications? // The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2012. – № 65. – S. 92-120.
24. Kochanowska E. W powstawaniu modelu „nauczyciela nauczycieli” // Edukacja Jutra, tom 1 / T. Koszczyc, J. Jonkisz, S. Toczek-Werner (red.). – Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007. – S. 349-354.
25. Kowalska G. Kompetencje nauczyciela efektywną komunikacją interpersonalną w procesie edukacyjnym // Edukacja, 2000. – № 3. – S. 41-49.
26. Knapp M. L., Hall Ju. A. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. – Wrocław: Wyd. ASTRUM, 2000.
27. Senko T. Fear of an examination as a type of school fear vs forms of personality behavior of pupils // Teacher’s competences and the learning environment / Ed. I. Radovanovic, Z.Zasłona. – Belgrad: University of Belgrade, 2011. – S. 125-143.
28. Senko T.Diagnoza zachowań osobowościowych. –Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnice, 2015.
29. Scherban T. Właściwości psychologiczne komunikacji edukacyjnej // Psychologiczno-pedagogiczne wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży / Tatiana Senko (red.). – Nowy Sącz: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 2014. – S. 35-52.
30. Torf B., Sessions D. Principals perceptions of the causes of teacher ineffectiveness //Journal of Educational Psychology, 2005. – № 97. – S. 530-537.
31. Turska D. Edukacja jako „impuls do pełnego rozwoju”? W kręgu jungowskich inspiracji // Psychologia Rozwojowa, 2011, № 16, z. 2. – S. 13-20.
32. Turska E., Stasiła-Sieradzka M., Diec A. Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn, a struktura ich wartości zawodowych //Czasopismo Psychologiczne, 2012. – № 18. – S. 307-315.
33. Walesa C. Psychologiczna analiza dydaktyki szkoły wyższej // Horyzonty Psychologii, 2013. – Tom 3. – S. 71-90.
34. Wawrzyniak-Beszterda R.Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2002.
Опубліковано
2016-04-25