Аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених щодо психологічних особливостей професійної діяльності медіаторів

  • О.Г. Урусова
Ключові слова: професійна діяльність, суб’єктно-­суб’єктна взаємодія, психологічні особливості, медіація, стиль медіації, модель медіації, фази (стадії) медіаційного процесу

Анотація

У статті наведено результати наукових досліджень щодо визначення медіації як професійної діяльності через призму поняття діяльності як методологічної проблеми психології. Робиться висновок щодо трансформаційної сумісності головних складових медіаційного процесу (зміст, емоції, процедури) та класичних елементів змісту діяльності (цілі, мотиви, засоби) як ключового поняття у психологічній науці. Професійна діяльність медіатора характеризується, з урахуванням психологічної складової, як комплекс послідовних елементів, в рамках яких суб’єкт‐суб’єктна взаємодія медіатора/ко-­медіаторів та Сторін спрямована на реалізацію певних цілей та мотивів всіх учасників процесу. В межах зазначеного визначення наведено порівняльний аналіз двох загальних підходів до питання розвитку медіації, окреслено понятійний апарат та характерні ознаки медіації як професійної діяльності – види, стилі, моделі та фази (стадії).

Посилання

1. Азарнова А.Н. Cоциально-психологический анализ взаимодействия медиатора и сторон в ходе медиативных переговоров / А.Н. Азарнова / Вестник Российского нового университета. – 2013. – №1. – 23-28 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vestnik-rosnou.ru/node/6
2. Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. – 672 с.
3. Маркович Д. Социология труда: Пер. с сербскохорв / Общ.ред. и послеслов. Н.И. Дряхлова и Б.В. Князева. – М.: Прогресс, 1988. – 632 c.
4. Shearouse S., Mast E. Mediation Skills and Process: Participant Guide / Resource Manual/Northern Virginia Mediation Service (NVMS), 2015. – 89 р.
5. Kressel K., Wall J. Research on Mediator Style: A Summary and Some Research Suggestions Negotiation and Conflict Management Research. Vol. 5, Issue 4, November 2012. – 403-421 p. – Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1750-4716.2012.00117.x/abstract
6. Иванова Е.Н. Современная медиация: тенденции и проблемы / Е.Н. Иванова // Конфликтология. – 2011. – №1. – 146-167 с.
7. Роберт А. Бэрок Буш, Джозеф П. Фолджер. Что может медиация. Трансформативный поход к конфликту / Пер.с англ. – К.: Из-во Захаренко В.А., 2007. – 264 с.
8. Иванова Е.Н. Указ.соч.
9. Boulle L., Nesic M. Mediation: principles, process, practice. London; Dublin; Edinburgh, 2001. Ñ. 27.
10. Біцай А.В. Моделі медіації у світі та перспективи для України / А.В. Біцай // Право і суспільство. – 2013. – №6. – 85- 89 с.
11. Mediation Training Institute: Conflict Transformation: A vision and skills for peacemaking and conflict resolution in our daily lives (Mediation Training Institute Manual, Mennonite Conciliation Service, Akron, PA (USA), 1988
12. Шлиффен К.Г. фон Медиация в нотариальной практике (Альтернативные способы разрешения конфликтов) / К.Г. Шлиффен /Пер.с нем.С.С.Трушников. – М.: ВолтерсКлувер, 2005. – 388 с.
13. Moore Ch. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 3rd ed., San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2003. – 599 p.
14. Carroll E., Mackie K. International mediation - the art of business diplomacy. - 2nd ed. Kluwer Law International, Tottel, 2006. – 264 p.
15. Хертель А. фон. Профессиональное разрешение конфликтов: медиативная компетенция в вашей жизни / А. фон Хертель / Пер. с нем. Н. Бабичевой. - СПб.: Изд-во Вернера Регена, 2007. – 272 с.
16. Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах / Х. Бесемер / Перевод с нем. Н.В.Маловой - «Духовное познание», Калуга, 2004. – 176 с.
17. Бесемер Х. Вказ.праця.
Опубліковано
2016-04-25