ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ключові слова: відповідальність, професійна відповідальність, компетенція, цілепокладання, емоційна стійкість, імпульсивність

Анотація

Стаття висвітлює результати емпіричного дослідження відповідальності як загальної компетенції у студентів педагогічних спеціальностей. У контексті компетентнісного підходу подано визначення відповідальності як сукупності знань, умінь і відносин, необхідних для реалізації всіх напрямків професійної діяльності. Розглянуто структурну організацію відповідальності як загальної компетенції та змістовне наповнення її компонентів: когнітивного (знання навчальних обов’язків; передбачення результатів навчальної діяльності; усвідомлення необхідних дій для отримання бажаного результату), емоційного (емоційне ставлення до обов’язків та труднощів у навчальній діяльності; переживання за якість навчальної діяльності), поведінкового (тимчасові забезпечення діяльності; доведення діяльності до отримання результату; виняток опіки і зовнішнього контролю). Діагностика інтернальності суб’єктивного контролю засвідчила перевагу середнього рівня її прояву. Тобто для більшості досліджуваних залежно від окремої ситуації характерно приписувати відповідальність за події в житті, зокрема за результати своєї діяльност, як власним здібностям і зусиллям, так і зовнішнім чинникам. Дослідження показало, що у студентів випускних курсів переважає низький та середній рівні розвитку компетенції «відповідальність» за всіма компонентами. Виявлено кореляції між виділеними компонентами відповідальності як загальної компетенції та індивідуальними властивостями особистості студентів. Статистично доведено наявність взаємозв’язку відповідальності зі здатністю до цілепокладання й емоційною стійкістю, що дозволило визначити їх психологічними чинниками формування відповідальності як загальної компетенції. Отримані дані засвідчили, що для реалізації в поведінці відповідальності як загальної компетенції респонденти повинні вміти ставити цілі, планувати, приймати рішення і володіти самоконтролем. Негативний кореляційний зв’язок із імпульсивністю підкреслює, що ця особистісна властивість несприятливо позначається на прояві відповідальності у професійній діяльності.

Посилання

1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. Казань : КГУ, 2007. 261 с.
2. Баранова С.В. Соціально-психологічні механізми формування професійної відповідальності колективних суб’єктів управління : дис. ... канд. психол. наук. Луганськ, 2004. 224 с.
3. Дементий Л.И. Ответственность как ресурс личности. Омск : Омский госуниверситет, 2005. 189 с.
4. Дмитриева Н.А. Развитие способности к целеполаганию у студентов и аспирантов : дис. … канд. псих. наук. Казань, 2011. 197 с.
5. Долгова В.И., Гольева Г.Ю. Эмоциональная устойчивость личности. Москва : Перо, 2014. 173 с.
6. Іваненко О.В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні : автореф. дис. … канд. юр. наук. Київ, 2007. 20 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Академия, 2005. 352 с.
8. Леонтьев Д.А. Психология смысла. Москва : Смысл, 2007. 511 с.
9. Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника : автореф. дис. ... канд. психол. наук. Київ, 2008. 20 с.
10. Пшеничная В.В. Формирование ответственности как общей компетенции студентов в системе среднего профессионального образования : дисс. ... канд. психол. наук. Москва, 2014. 160 с.
11. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 512 с.
12. Шевченко Н.Ф., Задорожна М.М. Психологічні чинники формування відповідальності як загальної компетенції студентів. Проблеми сучасної психології. 2018. № 1. С. 196–201. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2018_1_33
13. Шевченко Н.Ф., Крошка Н.П. Характеристика професійної відповідальності фахівця авіаційної та ракетно-космічної техніки. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. № 2(10). С. 137–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2016_2_24
14. Швалб Ю.М. Психологічні механізми цілепокладання в учбовій діяльності : автореф. дис. ... доктора психол. н. Київ, 1997. 32 с.
15. Crystal N. M., Giesel G. M.. Professional Responsibility: Problems of Practice and the Profession, Seventh Edition. Aspen Publishing, 2020. 688 р.
16. Delacroix S., Professional Responsibility: Conceptual Rescue and Plea for Reform. Oxford Journal of Legal Studies, Volume 42, Issue 1, Spring 2022, P. 1–26. DOI: https://doi.org/10.1093/ojls/gqab010
17. Ghasemi S, Nehrir B, Karimi L. Professional Responsibility and Its Related Factors among Bachelor Degree Nursing Students in Iran: A Cross-Sectional Study. Iran J Nurs Midwifery Res. 2020; 25(5): 376–381. Published 2020 Sep 1. DOI: doi:10.4103/ijnmr.IJNMR_20_20
18. Sahl J. P., Cassidy R. M., Cooper B. P., Tarkington M. Professional Responsibility in Focus, Second Edition. Aspen Publishing, 2021. 696 р.
19. Solbrekke, T. & Englund, T. (2011). Bringing professional responsibility back in. Studies in Higher Education. 36. 847–861. DOI: 10.1080/03075079.2010.482205
Опубліковано
2022-08-16