ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Ключові слова: професіоналізація, ціннісно- смислові орієнтації, сенсожиттєві цінності, психодуховний розвиток, особистісна рефлексивність, ціннісно-смислове самовизначення, професійна ідентифікація

Анотація

У статті здійснено аналіз мотиваційно-ціннісних факторів, які впливають на готовність майбутніх психологів до професійної діяльності. Показано, що ціннісно-смислова сфера є провідною формоутворюючою структурою особистості, вона утворює динамічну функціональну систему, формує цілі і смисли життєдіяльності людини, регулює способи їх досягнення. Мотиваційно-ціннісні фактори тісно пов’язані із смисложиттєвими цінностями, а тому визначають ціннісне ставлення до майбутньої професії. У процесі здобуття спеціальності у закладі вищої освіти мотиваційна сфера студентів трансформується під впливом внутрішніх (особистісних) змін та соціокультурного середовища ЗВО, яке не лише визначає особистісне та професійне зростання майбутнього фахівця, а і сприяє формуванню його смисложиттєвої сфери, ціннісно визначеної професійної спрямованості. Результати обстежень показали, що існують істотні відмінності у сенсоцільових орієнтаціях студентів молодших (перших, других) та старших (третіх, четвертих) курсів навчання. У старшокурсників система життєвих сенсів більш гармонізована, наявний менший діапазон крайніх значень. Категорію провідних життєвих смислів у студентів молодших курсів становлять екзистенційні та комунікативні сенси, у старшокурсників – самореалізаційні та сімейні. Аналіз смисложиттєвих орієнтацій студентів засвідчив, що хоча для більшості студентів характерний середній рівень їх сформованості, в першокурсників недостатньою мірою присутня значуща мета, спроможність брати на себе відповідальність за її реалізацію, а неузгодженість власної системи життєвих цілей та планів негативно впливає на формування мотиваційної готовності до майбутньої професійної діяльності. Для підвищення ефективності процесу особистісного та професійного самовизначення студентів-першокурсників розроблена програма розвивальних занять «Життєва навігація», яка сприяє структуруванню ціннісних і смисложиттєвих орієнтацій студентів, формуванню їхньої мотиваційної готовності та ціннісного ставлення до майбутньої професії. Результатом проведеної роботи стало зростання ціннісно-смислового самовизначення студентів та активізація процесів їхньої професійної ідентичності.

Посилання

1. Бех І.Д. Особистість на шляху до духовних цінностей : монографія. Київ–Чернівці : «Букрек», 2018. 320 с.
2. Бугерко Я., Банделюк В. Професійне становлення майбутнього фахівця: ціннісно-смислові орієнтири як транспарентний чинник толерантної взаємодії. Communication as a factor of transparency of social interaction : monograph. Ełk. 2022, Р. 55–74.
3. Вірна Ж. Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції: професійна методологія і практика. Психологія і суспільство. 2009. № 4. С. 192–193.
4. Гріньова О.М. Психологія проєктування життєвого шляху особистістю юнацького віку : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2018. 562 с.
5. Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін / М.М. Слюсаревський, Л.А. Найдьонова, Т.М. Титаренко, В.О. Татенко, ін. Київ : Талком, 2020. 318 с.
6. Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості : монографія. 2-ге вид., перероб., доповн. Івано-Франківськ, 2018. 720 с.
7. Карплюк Ю. Взаємозв’язок ціннісно-орієнтаційної і мотиваційної сфер особистості. Психологія і суспільство. 2021. № 2. С. 169–176.
8. Литвиненко С.А., Ямницький В.М. Формування професійної компетентності майбутніх психологів: інноваційні підходи. Матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 16 черв. 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 167–169.
9. Пов’якель Н.І. Феноменологія професійного мислення психолога-практика у просторі сучасної вищої освіти. Наука і освіта. 2007. № 4–5. С. 142–146.
10. Подолянчук Д.С. Ціннісні орієнтації студентської молоді як предмет соціально-психологічного дослідження. Габітус .2020. Вип. 19. С. 263–270.
11. Савчин М. Моральна сфера особистості та її сутнісні визначення. Психологія і суспільство 2022. № 1. С. 149–162.
12. Франкл В. Динаміка та цінності. URL: http://www.management.com.ua/vision/vis002.html.
13. Фурман А.А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 508 с.
14. Фурман А.А. Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних варіантів. Психологія і суспільство. 2012. № 1. С. 118–126.
15. Фурман О. Успішність, успіх і Я-концепція. Психологія і суспільство. 2023. № 1. С. 191–198.
16. Чемеринська Д., Карп’як М. Вплив самооцінки на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів. Вісник Національного університету оборони України. 2022. С. 132–138.
17. Чепелєва Н.В. Структурно-смислова модель наративного конструювання досвіду в контексті розвитку особистості. Актуальні проблеми психології. 2021. Т. 2. Вип. 13. С. 26–38.
18. Шевченко Н.Ф., Деревянченко Р.В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій у майбутніх педагогів у процесі навчання. Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матлів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава 1–2 червня 2023 р.). Полтава, 2023. С. 264–267.
19. García-Alandete J. The Place of Religiosity and Spirituality in Frankl’s Logotherapy: Distinguishing Salvific and Hygienic Objectives. J Relig Health. 2023. https://doi.org/10.1007/s10943-023-01760-4.
20. Maslow A. Devenir le meilleur de soi-même: Besoins fondamentaux, motivation et personnalité. Editions Eyrolles, 2020. 384 р.
21. Nersesyan A.A. Study of valuable orientations of students through Rokic test. համեմատական վերլուծություն Աբրահամյան հ․ հ, Խ․ Աբովյանի անվան հՊՄհ մագիստրոս, 2020, № 8. P. 125–131.
22. Schwartz S., Sagie G. Value consensus and importance. A CrossNational Study. Journal of cross-cultural psychology. 2000. Vol. 31. № 4. P. 465–497.
Опубліковано
2024-04-11