ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ ФЕНОМЕНУ «ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ» ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: лідерство, лідерський потенціал, потенціал особистості, дефініційний аналіз, модель, особистість, життєдіяльність

Анотація

Стаття присвячена аналізу результатів теоретичного дослідження дефініцій феномену лідерського потенціалу. Показано, що багатоплановість інтерпретації змісту цього феномену може бути подана у комбінаціях п’яти базових конструктів. Виокремлено такі компоненти дефініційного аналізу, що його характеризують: 1) описовий; 2) інтегрувальний; 3) діяльнісний; 4) сугестивний; 5) рольовий. Узагальнення дало можливість визначити лідерський потенціал як системну єдність природних і набутих особистісних якостей, які забезпечують здатність досягнення індивідом необхідного рівня інтеграції компетентностей, відповідальності та цілеспрямованої активності задля провадження ефективного вирішення проблемних ситуацій шляхом встановлення відносин співробітництва з оточенням. Запропоновано трирівневу модель психологічного аналізу цього феномену: психологічний рівень, особистісний рівень, соціально-психологічний рівень. Обґрунтовано, що на психологічному рівні має бути зафіксована наявна потреба особистості у свободі, незалежності та самореалізації, у процесуальному контексті на цьому рівні актуалізується дія щодо визнання актуальної потреби зайняти лідерську позицію. На особистісному рівні потреба оформлюється у суб’єктну вмотивованість шляхом актуалізації природних задатків до лідерства, що організуються під час набуття «твердих» (hard skills) і «гнучких» навичок (soft skills), у процесному плані тут вибудовується послідовність лідерських вчинків щодо вияву ініціативи, яка реалізується завдяки складній інтеграції набутих компетентностей, цінностей, норм та усвідомлення особистістю можливої відповідальності за певні вчинки. Соціально-психологічний рівень характеризує готовність сприяти результативності вирішення проблемностей, яка зумовлена лідерською поведінкою надихати й організовувати активність оточення, у процесному плані системно організуються цілеспрямовані дії з вирішення проблемної ситуації в умовах керування комунікацією однодумців. Тут повною мірою виявляється лідерський потенціал з досягнення мети відповідно до ухваленого рішення.

Посилання

1. Словник української мови : в 11 т. / гол. редкол. І.К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 7 : Поїхати–Приробляти. 1976. 723 c. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=потенціал.
2. Міляєва В.Р., Лебідь Н.К., Бреус Ю.В. Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості». Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць. 2013. Вип. 20. С. 405–415. URL: https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/159763.
3. Ткачишина О.Р. Особистісний потенціал як основа формування конструктивних копінг-стратегій. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2022. Том 33 (72). № 4. С. 50–54. DOI: https://doi.org/10.32782/2709-3093/2022.4/09.
4. Брич Л.В., Криштанович М.Ф. Соціально-психологічний потенціал особистості в системі державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.99.
5. Саврасова-В’юн Т.O. Психологічні детермінанти потенціалу особистості. Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки. 2020. Вип. 19 (48). С. 46–61. https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-46-61.
6. Максименко С.Д. Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 24. С. 7–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_3.
7. Татенко В.О. Лідер ХХІ: Соціально-психологічні студії. Київ : Корпорація, 2004. 198 с.
8. Мітлощ А.В., Маляко В.О., Бажанюк В.С. Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. 290 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9847.
9. Цзіці Л. Лідерські якості як вектор успішної професійної підготовки фахівця. Innovative Solutions In Modern Science. 2016. № 8. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/145611773.pdf.
10. Новік І., Антонова А. Сучасні виклики лідерства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2020. № 2. С. 24–27. URL: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.24.
11. Підлісна Т.В. Сучасні підходи до розвитку лідерства в органах публічної влади. Право та державне управління : збірник наукових праць. 2021. № 2. С. 158–164. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2021/26.pdf.
12. Ємельянов В.М., Штирьов О.М., Верба С.М., Ярошенко Л.С. Лідерські якості на державній службі: проблемні питання. Публічне управління та регіональний розвиток. 2020. № 10. С. 1059–1091. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1211069.pdf.
13. Кожушко Л.Ф., Щербакова А.С. Лідерство як передумова ефективної системи менеджменту організації. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2020. Вип. 4. С. 85–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2020_4_11.
14. Нестуля О.О., Нестуля С.І., Кононец Н.В. Дидактика лідерства. Сучасні погляди на формування лідерської компетентності здобувачів вищої освіти : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2021. 590 с.
15. Кокун О.М. Психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера. Вісник Національного університету оборони України. 2012. Вип. 4 (29). С. 170–174. URL: https://lib.iitta.gov.ua/1660/.
16. Алещенко В. Психологічний континуум лідерства в організаційній культурі військового керівника. Вісник Національного університету оборони України. 2022. № 3 (67). С. 5–12. URL: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-5-12.
17. Тюріна В.О. Лідерська компетентність і визначення рівня її сформованості у курсантів як майбутніх офіцерів поліції. Інноваційна педагогіка. 2020. Том 3. Вип. 20. С. 90–92. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/a645937f-8f10-4b33-97e4-cd27ff912bec.
18. Кікінежді О.М., Савелюк Н.М., Мороз Л.І. Соціально-психологічний феномен жіночого лідерства в Україні. Вісник Національного університету оборони України. 2021. Вип. 2 (60). С. 56–63. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20807.
19. Березовська-Чміль О., Крис М. Ґендерні аспекти дослідження політичного лідерства. Соціально-гуманітарний вісник. 2020. Вип. 36. С. 119–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_36_49.
20. Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г. Лідерство в організації: аналіз основних підходів та важливість їх застосування в організаціях системи вищої освіти. Проблеми сучасної психології. 2013. № 2. С. 52–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_2_12.
21. Жигайло Н. Філософсько-психологічні аспекти лідерства в освіті та науці. Вісник Львівського університету. Серія «Психологічні науки». 2019. Вип. 4. С. 31–37. URL: http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/4_2019/6.pdf.
22. Логвись О. Дослідження психологічних чинників розвитку лідерських якостей майбутніх педагогів. Вчені записки Університету «КРОК». 2023. № 2 (70). С. 192–200. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-192-200.
23. Bouland-van Dama Sophie I.M., Oostroma J.K., De Kockb F.S., Schlechterb A.F., Jansen Paul G.W. Unravelling leadership potential: conceptual and measurement issues. European Journal оf Work and Organizational Psychology. 2021. Vol. 30. № 2, pp. 206–224. DOI: https://doi.org/10.1080/1359432X.2020.1787503.
24. Буняк Н.М. Особливості формування лідерських якостей у керівника підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. № 6. С. 90–93. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/6_2017_ukr/19.pdf.
25. Church Allan H. A Manager’s Mini Guide To Identifying and Assessing Leadership Potential. Training Industry : Conference & Expo. 2023. URL: https://trainingindustry.com/articles/leadership/a-managersmini-guide-to-identifying-and-assessing-leadership-potential/.
26. Швардак М.В. Технологія лідерства в умовах закладу загальної середньої освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2021. № 1 (100). С. 292–303. DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2021-100-1-292-305.
27. Мармаза О., Козлова О. Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2022. № 1 (115). С. 283–293. URL: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/30.pdf.
28. Риженко М., Міщенко К. Розвиток лідерського потенціалу студентів у колективній діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип 27. Т. 4. 2020. С. 186–191. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_4/32.pdf.
29. Гура Т.В. Лідерський потенціал як важлива складова педагогічної культури викладача технічного університету. Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти : монографія / за ред. О.Г. Романовського та О.С. Пономарьова. Харків : ФОП Мезіна В.В. 2017. С. 118–133. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/8296134e-7c87-4a06-89de-faaf6fff7d68/content.
30. Гура Т. Сутність лідерського потенціалу. Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти : монографія / за ред. О.Г. Романовського та О.С. Пономарьова. Харків : ФОП Мезіна В.В. 2017. С. 27–43. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/8296134e-7c87-4a06-89de-faaf6fff7d68/content.
31. Лебідь Н.К. Розвиток лідерського потенціалу управлінського персоналу закладів вищої освіти. International Scientific Journal of Universities and Leadership. 2015. № 11. С. 34–37. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18644.
32. Мовчан Я. Соціально-особистісна адаптованість як складова лідерського потенціалу студентів. Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 1. С. 68–75. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/391c8354-c2d7-44cd-be54-28b80af4e74d/content.
33. Лугова В.М., Єрмоленко О.А. Напрями розвитку лідерської компетентності керівників українських підприємств. Проблеми економіки. 2012. № 1. С. 64–67. URL: https://www.problecon.com/pdf/2012/1_0/64_67.pdf.
34. Безсонова О.К. Компонентно-структурний аналіз лідерського потенціалу дошкільників. Young Scientist. 2020. № 11 (87). С. 79–84. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-18.
35. Міляєва В.Р. Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_1_10.
36. Руда Н.Л. Особливості лідерського потенціалу сучасної студентської молоді. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2014. Вип. 25. С. 404–413. URL: https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/158949.
37. Ткалич М.Г., Баранова А.М. Соціально-психологічні критерії формування лідерського потенціалу в юнацькому віці: емпіричні показники. Problems of Modern Psychology. 2022. № 4. С. 84–91. DOI: http://dx.doi.org/10.26661/2310-4368/2021-4-11.
38. Кальянов А.В. Лідерський потенціал особистості майбутніх фахівців соціономічних професій. Соціоекономіка. Донецьк : ІЕП НАНУ, 2010. С. 131–143. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39826/11-Kalyanov.pdf?sequence=1.
Опубліковано
2024-04-11