Соціально-­психологічні особливості цілепокладання у контексті споживчої поведінки

  • Л.П. Гомольська
Ключові слова: бренд, цілепокладання, соціально-­психологічний механізм, споживча поведінка, лояльність, студентська молодь

Анотація

У  статті наведено результати емпіричного дослідження особливостей цілепокладання у контексті споживчої поведінки. На вибірці студентської молоді встановлено, що переважна кількість досліджуваних виявляє наміри реалізувати споживчу поведінку середнього рівня вираженості. Визначено статистично значущі відмінності у намірах споживачів, особливо жінок, щодо придбання одягу й аксесуарів, автомобілів і, на рівні тенденції, косметики. Установлено, що наміри споживачів щодо споживання зазначених груп товарів посилюються із зростанням рівня доходів на члена сім’ї. Виявлено, що в цілому йдеться переважно про середній рівень відданості досліджуваних споживачів матеріальним потребам і бажанням, при цьому придбання й споживання товарів / послуг асоціюється насамперед з прагненням щастя на противагу прагненню досягненню успіху чи самому процесу придбання й споживання як такому. Показано, що із зростанням лояльності споживачів показники матеріалізму стають вищими, особливо для чоловіків. Констатовано, що врахування соціально­‐психологічних особливостей цілепокладання сприятиме організації більш ефективної взаємодії споживачів з брендом.

Посилання

Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности / Л.И. Анцыферова // Психология личности в трудах современных психологов. – СПб. : Питер,2002. – С. 207–212.

Антонова Н.В. Психология массовых коммуникаций : учеб. и практикум для академ. бакалавриата / Н.В. Антонова. – М. : Юрайт, 2014. – 373 с.

Богданова (Лысенко) О.Ю. Психология маркетинга: учеб. пособ./ О.Ю. Богданова (Лысенко) – Челябинск : Изд-­‐во ЮУрГУ, 2002. – 66 с.

Бровкина Ю.Ю. Социально-­‐психологические основы бренд-­‐коммуникации : дис. … докт. психол. наук. : спец. : 19.00.05 – социальная психология / Ю.Ю. Бровкина, Гос. ун-­т управл. – М., 2009. – 439 с.

Великий словник сучасної української мови / ред. В.Т. Бусел.– Ірпінь: Перун, 2005.

Винокуров Ф. Н. Социально-­‐психологические механизмы потребительской лояльности: дис. ...канд. психол.н. : спец: 19.00.05 – социальная психология / Федор Никитич Винокуров, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 141 с.

Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд‐комунікацій на особливості сприйняття споживача / Л.П. Гомольська // Організаційна психологія. Економічна психологія: наук. журнал; за наук. ред. С. Д. Максименка та Л. М. Карамушки. – 2016. – № 1 (4). – С. 15–27.

Зейгарник Б.В. Саморегуляция поведения в норме и патологии / Б.В. Зейгарник, А.Б. Холмогорова, Е.С. Мазур // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10. – № 2. – С. 122–132.

Коваленко А.Б. Творчий характер соціально-­‐перцептивного процесу / А.Б. Коваленко // Наука і освіта. – 2012. – № 9. – С. 96–100.

Швалб Ю.М. Целеполагающее сознание (психологические модели и исследования). – К.: Милленниум, 2003. – 72 с.

Reichheld F.F. The one number you need to grow / F.F. Reichheld // Harvard Business Review. – 2003. – Vol. 81 – №. 12. – Р. 46–54.

Richins M.L. A consumer values orientation for materialism and its measurement: Scale development and validation / M.L. Richins, S. Dawson // Journal of Consumer Research. 1992. – Vol. 19, is. 3. – Р. 303–316.

Опубліковано
2017-06-29