Методичний інструментарій діагностики творчого потенціалу майбутніх техніків-­‐технологів харчової галузі

  • М.О. Желтова
Ключові слова: потенціал, мотивація досягнення успіху, емоційне ставлення до праці, вольові риси особистості, дивергентне мислення, творча уява

Анотація

У  статті  висвітлено  проблему  дослідження  творчого  потенціалу  майбутніх  техніків-­‐технологів  харчової галузі. Розглянуто різні підходи до емпіричного вивчення творчого потенціалу в психології. З’ясовано структуру та зміст творчого потенціалу майбутніх фахівців харчової галузі. До структурних компонентів віднесено: мотиваційний, емоційний, вольовий та когнітивний. Виявлено показники розвитку творчого потенціалу студентів, серед яких: наявність професійних мотивів, мотивація досягнення успіху, творча активність, емоційне ставлення до праці, вольові якості особистості, дивергентне мислення, творча уява, потреба у самореалізації та вплив педагогічного середовища на розвиток творчих можливостей студентів. Представлено та обґрунтовано психодіагностичний інструментарій дослідження кожного із зазначених компонентів. Обґрунтовано доцільність представлених методик вивчення творчого потенціалу майбутніх техніків‐технологів харчової галузі, які забезпечать надійність та валідність отриманих результатів дослідження.

Посилання

1. Бойцун О.Р. Формування банку даних бібліотеки ПТНЗ з конкретної робітничої професії для учнів (алгоритм на прикладі професії кухар) / О.Р. Бойцун // Бібліотека професійно-­‐технічного навчального закладу – 2011. – Вип. 6 (34). – С. 44–58.
2. Васильева И.В. Практикум по психодиагностике : учебное пособие / И.В. Васильева. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. – С. 88‐101.
3. Виноградова И.А. Диагностика творческого потенциала учащихся / И.А. Виноградова // Актуальные вопросы современной науки. 2014. №34. – С.97-­104.
4. Грефов А.В. Узнай себя. Психологические тесты для подростков / А.В. Грефов, А.А. Азбелъ. – СПб.: Питер, 2006. – С. 83‐88.
5. Гусечко Л.В. Вимоги роботодавців до професійної підготовки кваліфікованих робітників ресторанної справи / Л.В. Гусечко // Молодь і ринок: щомісячний наук.-­‐педаг. журнал. – 2012. – №11 (94). – С. 134-­138.
6. Лазарєва Т.А. Система критеріїв та параметрів удосконалення харчових продуктів, технологій, обладнання як основа формування змісту творчої професійної підготовки фахівців харчової галузі / Т.А. Лазарева // Вісник ЛГУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – №22 (257). – Ч. ІV. – С. 150-­160.
7. Мильман В.Э. Метод изучения мотивационной сферы личности / В.Э. Мильман // Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – М., 1990. – С.23-­43.
8. Фетискин Н.П. Социально-­‐психологическая диагностика развития личности и малых групп: учебное пособие / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов – М. – Изд‐во Института Психотерапии. – 2002. – 490 с.
9. Форостюк І.В. Аналіз структурної моделі творчого потенціалу особистості студента / І.В. Форостюк // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 10 (221). – Ч. 2 – С. 59-­164.
10. Хорошун А.А. Особливості прояву творчого потенціалу у старшокласників / А.А. Хорошун // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип.4. – Житомир: Вид‐во ЖДУ ім. І. Франка, 2008.– С. 298-­306.
11. Чумаков М.В. Диагностика волевых особенностей личности / М.В. Чумаков // Вопросы психологии. – 2006. – № 1. –С. 169-178.
12. Шевченко Н.Ф. Психологічний аналіз креативності як важливої професійної якості майбутніх технологів громадського харчування / Н.Ф. Шевченко, М.О. Желтова // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 51 – Х.: ХНПУ, 2015. – С.191-­202.
Опубліковано
2017-06-29