ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

Ключові слова: вільна боротьба, особистість молодшого школяра, психофізичний розвиток, фізична активність, функціонування організму

Анотація

Стаття присвячена узагальненню наукових підходів до врахування особливостей психофізичного розвитку молодших школярів, на які можна спиратися в процесі фізичного виховання дітей засобами вільної боротьби. Показана особлива роль у процесі формування здорової нації фізичної культури та спорту, які формують у молодого покоління не тільки фізичну активність, але й такі значимі риси, як витривалість, нервово-психічна стійкість, спостережливість, відповідальність за себе та іншу людину тощо. Особлива роль у цьому процесі належить вільній боротьбі, яка формує морально-вольові якості, корисні в подальшому житті. Констатовано, що у більшості наукових досліджень об’єктом дослідження ставали дорослі борці вільного стилю, висококваліфіковані майстри або здобувачі вищої спортивної освіти. Узагальнення результатів наукових досліджень указують на те, що молодший шкільний вік визначається особливою важливістю у формуванні психофізичного здоров’я дітей. Під час цього періоду відбувається активний ріст та розвиток усіх органів та систем організму школяра, а також формування ключових особистісних рис і визначення образу Я та взаємодії з оточуючим соціумом. Це підкреслює актуальність і своєчасність вивчення цієї проблеми. Аналіз ступеня дослідженості цієї проблеми в українській науці дозволяє ідентифікувати та описати основні напрями наукових пошуків, такі як: глибоке вивчення особливостей фізичного та соціального розвитку молодших школярів; визначення оптимальних норм фізичної активності для забезпечення надійності функціонування всіх систем організму; аналіз основних закономірностей морально-етичного та комунікативного розвитку молодших школярів і визначення впливу дорослих-референтів на особистість дитини в молодшому шкільному віці. Перспективи подальших наукових досліджень включають у себе визначення та експериментальне підтвердження системи фізичних характеристик дітей молодшого шкільного віку, які розвиваються за допомогою вільної боротьби; обґрунтування структури та змісту експериментальної програми розвитку фізичних характеристик дітей молодшого шкільного віку з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей; створення компонентів фізичного навантаження, які включають елементи вільної боротьби, з урахуванням рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку; розробку комплексної програми заходів, що включає елементи вільної боротьби та психолого-педагогічного впливу на дітей під час тренувань.

Посилання

1. Груша Л.О. Педагогічні умови виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Київ : АПН України. 2009. 22 с
2. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Київ : Центр учбової літератури. 2012. 424 с.
3. Карачевська Н.В. Навчально-ігрове середовище як важливий чинник виховання емоційно-вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту. Львів : ЛДУФК. 2007. 20 с.
4. Кашуба В.О. Біодинаміка постави школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... доктора наук з фіз. виховання і спорту. Київ, 2003. 36 с.
5. Корнієнко С.М. Педагогічні основи фізичного виховання молодших школярів у системі «родина-школа» : дис. ... канд. пед. наук. Тернопіль. 2001. 226 с.
6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. Київ : Центр учбової літератури. 2019. 128 с.
7. Москаленко Н.В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. … док. наук з фіз. виховання і спорту. Київ, 2009. 42 с.
8. Огнистий А.В., Огниста К.М. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Тернопіль : ТАЙП. 2018. 86 с.
9. Пеньковська Н.М. Психологічні умови розвитку рефлексії у молодших школярів : автореф. дис. … канд. психол. наук. Київ : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. 2003. 20 с.
10. Петровська Т., Імас Є., Сергієнко В. Модель позашкільних занять карате, спрямована на психофізичний та соціальний розвиток дітей молодшого шкільного віку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2018. № 12. С. 83–91.
11. Присажнюк С.І., Оленєв Д.Г. Курс лекцій з фізичного виховання. URL: https://pidru4niki.com/92480/pedagogika/biologichni_osnovi_fizichnogo_ rozvitku_organizmu_lyudini.
12. Саєнко В.Г., Скляр М.С. Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате. 2012. URL: https://www.researchgate.net/publication/311536397.
13. Сергієнко В.П. Особливості соціального розвитку дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем рухової активності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. № 5(99). С. 150–153.
14. Скрипченко О.В., Долинська Л.В. Вікова психологія. Київ : Просвіта, 2001. 416 с.
15. Тищенко В.О., Доля О.О. Особливості психофізичного розвитку школярів молодшого віку. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2015. Вип. 5К (61). С. 243–246.
16. Caldwell H. School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of children’s functioning at school entry. American Psychologist. 2002. Р. 111–127.
17. Tcvek S.F. Fizychne wychowanie molodshyh. Kyiv, 2006. 124 s.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Константинов, Д. С. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ. Фізичне виховання та спорт, (4), 15-21. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-02
Розділ
РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ