Для авторів

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги-науковці, запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі

«Фізичне виховання та спорт» № 1 (2024 р.)

Редакція збірника наукових праць «Фізичне виховання та спорт» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою видання.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі фізичного виховання та спорту (017 – Фізична культура і спорт).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

До 29 березня 2024 року приймаються статті до № 1 збірника наукових праць «Фізичне виховання та спорт» за 2024 рік.

Матеріали для опублікування в журналі приймаються за такими тематичними розділами:

  1. Фізичне виховання
  2. Фізична реабілітація
  3. Олімпійський і професійний спорт

Вимоги до оформлення статей:

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

- до публікації приймаються статті українською та англійською мовами;

- електронний варіант статті у форматі *.doc*.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

- формат А4 через 1,5 інтервал;

- шрифт Times New Roman, розмір 14;

- поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва тематичного розділу (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);

рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру).

Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

абзац 1 розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;

абзац 2 – назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5  слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

Структурні елементи основного тексту статті:

Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв’язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття).

Мета статті (висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 378.016:796:613
Олімпійський і професійний спорт

IT-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СПОРТІ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

Тищенко В. О.
доктор наук з фізичного виховання і спорту,
професор кафедри кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту
Запорізький національний університет
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
orcid.org/0000-1812-1112-9765
tyshchenko@gmail.com

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

IT-TECHNOLOGIES AS A MEANS OF DETERMINING THE LEVEL OF THEORETICAL TRAINING IN SPORTS OF HIGHER ACHIEVEMENTS

Tyshchenko V. О.
Doctor of Sciences in Physical Education and Sports,
Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports
Zaporizhzhia National University
Zhukovskoho str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine
orcid.org/0000-1812-1112-9765
tyshchenko@gmail.com

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Розглянуто інформаційні технології, що застосовуються в спорті вищих досягнень. Відзначено, що їх використання засноване на можливості цілеспрямованого управління тактичними діями на основі відтворення в спеціально створених штучних умовах...….

ЛІТЕРАТУРА

1. Москаленко Н. Педагогічні інновації у фізичному вихованні. Спортивний вісник Придніпров’я. 2009. № 1. С. 19–22.

REFERENCES

1. Moskalenko N. (2009) Pedahohichni innovatsii u fizychnomu vykhovanni [Pedagogical innovations in physical education]. Sports Bulletin of the Dnieper. Vol. 1. P. 19–22.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 29 березня 2024 р. на електронну адресу редакції editor@sport.journalsofznu.zp.ua наступні матеріали:

  • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
  • інформаційну довідку про автора;
  • підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого проходження рецензування).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_І.І._стаття, Іваненко_І.І._оплата.

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

Статті аспірантів мають супроводжуватись письмовим погодженням із зазначенням ПІБ наукового керівника, його наукового ступеня, вченого звання, посади із зазначенням кафедри та підпису наприкінці статті.

 

Публікаційний внесок:

Розмір публікаційного внеску становить 1200 грн. Якщо обсяг статті перевищує 1сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

__________________________________________________________

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 29 травня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 29 червня 2024 р.

 

Адреса та контактні дані:
Редакція журналу «Фізичне виховання та спорт»
вул. Дніпровська, 33А, корп. 4, ауд. 217, м. Запоріжжя, Україна, 69063
Телефон: +38 (066) 53 57 687
Електронна пошта: editor@sport.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport